POKYNY PRO AUTORY

 

Periodický časopis Právo – Bezpečnost – Informace (ISSN 2336-3657) přijímá původní odborné respektive výzkumné práce, teoretické studie, krátká sdělení i diskusní příspěvky, které se týkají problematiky bezpečnosti.

 

Dále pak přijímá stručné a výstižné zprávy ze sjezdů a konferencí, recenze nových knih, organizační zprávy, diskusní příspěvky a informace o akcích.

 

Rukopisy je možné předkládat v češtině, v případě souhlasu redakční rady i v jiných jazycích (slovenština, angličtina atd.). Rozsah příspěvku není v principu omezen. Delší příspěvky je nicméně možné rozdělit do více čísel.

 

Redakce nepřijímá příspěvky již jinde publikované nebo nabídnuté k publikaci, pokud by se jednalo o shodné znění a shodný rozsah práce. Lze ale uveřejnit upravenou verzi již publikovaného textu (například u závěrečné výzkumné zprávy, cizojazyčného příspěvku na zahraniční konferenci, atd.), vždy je třeba uvést, kde a v jakém rozsahu byl již daný materiál publikován.

 

Redakční rada schválila následnou strukturu časopisu:

 

·         studie, vědecké a odborné práce (rozsah bude předmětem individuálního posouzení);

·         informace (například o konferencích či seminářích, které proběhly);

·         recenze či informace o nových publikacích;

·         prezentace s využitím pro odbornou veřejnost.

 

Požadavky na zpracování článků po technické stránce:

 

·         předlohy předávat v elektronické formě, e-mailem, vytvořené v textovém editoru MS Word nebo MS powerpoint, tajemníkům redakční rady; e-mail: krulik@polac.cz; najman@polac.cz;

·         forma příspěvků je identická jako u tištěného čtvrtletníku Bezpečnostní teorie a praxe;

·         v textu lze podle potřeby zvýrazňovat jednotlivé pasáže (kurzíva; tučný text);

·         poznámky k textu je třeba umisťovat pod čarou;

·         v rámci powerpointových prezentací, posterů či jiných druhů podkladů se bude uvádění zdrojů řešit individuálně;

·         při citování literatury je třeba respektovat zásady citování odborné literatury;

·         je třeba uvést adresu pracoviště a číslo telefonu, či jiný způsob kontaktu (e-mail) na autora;

·         autoři jsou zodpovědní za to, že jejich příspěvek neobsahuje utajované informace.


Struktura příspěvků:

 

·         jméno autora /autorů/ (jméno a příjmení) s tituly a kontakty;

·         název příspěvku;

·         stručná anotace příspěvku v češtině a v angličtině (cca 1 500 znaků pro oba jazyky dohromady);

·         klíčová slova, která mají vystihnout rozhodující pojmy z dané práce (cca 5 – 6 slov);

·         text příspěvku.