logo

 

ROK 2020

 

Ročník VII

 

Číslo 2, Léto

 

Téma: Bezpečnostní výzvy současného světa: Kyberprostor versus realita

 

*

 

PBI_2020_02_01

 

Nelegální a nežádoucí obsah na síti internet

 

doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc.; doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

POŽÁR, Josef a Oldřich KRULÍK. Nelegální a nežádoucí obsah na síti internet. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Pojem nelegální a nežádoucí obsah je mezinárodněprávně neusazen. Jedná se o průřezovou záležitost, která zdaleka nesouvisí jen s extremismem a terorismem. Příspěvek si bere na pomoc reakce České republiky na dotazníky z prostředí mezinárodních organizací, aby vnesl do dané problematiky více jasno.

·         Klíčová slova: internetový obsah, nelegální/ protiprávní, nežádoucí, dotazníky, meziná-rodní srovnání.

·         Annotation: The concept of illegal and unwanted content is not established under international law. This is a cross-cutting issue that is far from being limited to extremism and terrorism. The paper takes the help of the Czech Republic's response to questionnaires from the environment of international organizations in order to bring more clarity to the issue.

·         Keywords: internet content, illegal, unwanted, questionnaires, international comparisons.

 

*

 

PBI_2020_02_02

 

Kyberšikana

 

Mgr. Helena BAŤKOVÁ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

BAŤKOVÁ, Helena. Kyberšikana. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Kyberšikanou se rozumí zneužití informačních komunikačních technologií, především mobilních telefonů a internetu k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Text tento fenomén popisuje, obecně, na příkladech
a s důrazem na možná protiopatření či širší prevenci.

·         Klíčová slova: Kyberprostor, šikana, kyberšikana, prevence, opatření, kasuistika.

·         Abstract: Cyberbullying means the misuse of information and communication technologies, especially mobile phones and the Internet, for the activities that are intended to deliberately upset someone. The text describes this phenomenon, in general, by examples and with an emphasis on possible countermeasures or wider prevention.

·         Keywords: Cyberspace, bullying, cyberbullying, prevention, measures, case studies.

 

*

 

PBI_2020_02_03

 

Potenciální hrozba využití koronavirů jako bojové biologické látky teroristickým způsobem

 

Ing. Lubomír POLÍVKA; doc. Ing. Jozef SABOL, DrSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

POLÍVKA, Lubomír a Jozef SABOL. Potenciální hrozba využití koronavirů jako bojové biologické látky teroristickým způsobem.  Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Příspěvek se věnuje jednak tématu biologických zbraní jako takových, se zaměřením na koronaviry a potenciál jejich možného úmyslného zneužití.

·         Klíčová slova: biologické zbraně, biologické agens, koronaviry, léčba, zneužití, ochrana.

·         Annotation: The paper deals with the topic of biological weapons as such, focusing on coronaviruses and the potential for their possible intentional misuse.

·         Keywords: biological weapons, biological agents, coronaviruses, treatment, abuse, pro-tection.

 

*

 

PBI_2020_02_04

 

Soukromé bezpečnostní služby v zemích „Východního Balkánu“: Progresivní modely nebo odstrašující příklady?

 

doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.; Mgr. Zuzana KRULÍKOVÁ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

KRULÍK, Oldřich a Zuzana KRULÍKOVÁ. Soukromé bezpečnostní služby v zemích „Východního Balkánu“: Progresivní modely nebo odstrašující příklady? Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Rumunsko a Bulharsko jsou státy, o jejichž bezpečnostním systému v České republice neexistuje příliš velké povědomí. Jak v těchto zemích vypadají podmínky pro zajišťování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti (soukromé bezpečnostní služby)? Jaké jsou mantinely pro jejich podnikání a kterým výzvám aktuálně čelí? Na zmíněné otázky se snaží najít odpověď tento článek.

·         Klíčová slova: Rumunsko, Bulharsko, nestátní bezpečnost, soukromé bezpečnostní služby.

·         Annotation: Abstract: Romania and Bulgaria are countries whose security system in the Czech Republic is not very well known. What do the conditions for providing private security services (private security services) look like in these countries? What are the barriers to their business and what challenges do they currently face? This article tries to find the answer to the mentioned questions.

·         Keywords: Romania, Bulgaria, non-state security, private security services.

 

*

 

PBI_2020_02_05

 

Požadavky na personál soukromých bezpečnostních služeb v zemích Evropské unie (pokračování)

 

doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.; Mgr. Zuzana KRULÍKOVÁ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

KRULÍK, Oldřich a Zuzana KRULÍKOVÁ. Požadavky na personál soukromých bezpečnostních služeb v zemích Evropské unie (pokračování). Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Příspěvek popisuje kvalifikačních požadavky na personál soukromých bezpečnostních služeb v rámci některých evropských zemí. Konstatuje propastné rozdíly v této oblasti a zmiňuje konkrétní příklady nejlepší a „nejhorší“ praxe.

·         Klíčová slova: Soukromé bezpečnostní služby, kvalifikace, praxe, požadavky.

·         Annotation: The paper describes the qualification requirements for personnel of private security services in some European countries. It notes the abysmal differences in this area and mentions concrete examples of best and "worst" practice.

·         Keywords: Private security companies, qualifications, practice, requirements.

 

*

 

PBI_2020_02_06

 

Kriminalita v některých evropských zemích a její vazba na osoby s „migračním pozadím“

 

doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Kriminalita v některých evropských zemích a její vazba na osoby s „mig-račním pozadím“. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Příspěvek si klade za cíl alespoň částečně zmapovat situaci s ohledem jak na míru zjištěné kriminality v některých členských státech Evropské unie, tak co se týče vazby těchto údajů na etnickou či imigrační strukturu té které země. Ne vždy je totiž snadné nacházet o tomto fenoménu dostatek podkladů či údajů – respektive údaje „oficiálních“, aktuálních a takových, které je možné určitým způsobem interpretovat.

·         Klíčová slova: Evropská unie, kriminalita, migrační pozadí, neobčané, trendy.

·         Summary: The paper aims, at least partially, to monitor the situation with regard to the crime rate observed in certain Member States of the European Union, as well its potential correlation with regard the ethnical or „immigrant“ structure of individual country. It is not always easy to find on this phenomenon sufficient evidence or data – or data of "official" nature, and that can be interpreted in a certain way.

·         Keywords: European Union, crime, migration background, non-citizens, trends.

 

*

 

PBI_2020_02_07

 

Quo vadis, Evropo?

 

Ing. Václav JANOUŠEK, MBA

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

JANOUŠEK, Václav. Quo vadis, Evropo? Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Polemický příspěvek se zamýšlí nad perspektivami vývoje Evropy, zejména v kontextu s různými myšlenkovými a názorovými proudy (a jejich možného pozadí), včetně možných dopadů na směřování Evropy jako kontinentu respektive kulturně-civilizačního okruhu.

·         Klíčová slova: Kultura, civilizace, vlivové skupiny, neomarxismus, Evropa, ideologie.

·         Annotation: The polemical contribution considers the perspectives of the development of Europe, especially in the context of various currents of thought and opinion (and their possible background), including possible impacts on the direction of Europe as
a continent or cultural-civilizational area.

·         Keywords:  Culture, civilization, influence groups, neo-Marxism, Europe, ideology.

 

*

 

PBI_2020_02_08

 

Informační systémy veřejné správy v České republice a jejich ukotvení

 

Mgr. Lucie VÁGNEROVÁ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

VÁGNEROVÁ, Lucie. Informační systémy veřejné správy v České republice a jejich ukotvení. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Stručné pojednání k tématu informačních systémů veřejné správy, včetně jejich legislativního a organizačního ukotvení.

·         Klíčová slova: informační systémy veřejné správy, právní předpisy, organizační rámec.

·         Annotation: A brief study is focused on the topic of public administration information systems, including their legislative and organizational anchoring.

·         Keywords: public administration information systems, legal regulations, organizational framework.

 

*

 

PBI_2020_02_09

 

Projekt „Check te Web“ deset let poté

 

doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Projekt „Check te Web“ deset let poté. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Text mapuje milníky a a samotný "rozjezd" unijního projektu ”Check the Web” (zaměřeného proti využívání Internetu teroristy). Jeho jádrem je monitorování internetových stránek, které šíří ideologii islámského extremismu a terorismu, komunikace mezi radikálními islamisty, způsoby získávání nových stoupenců radikálních myšlenek a v neposlední řadě i využívání internetu jako prostředku pro propagandistické účely ze strany islámských radikálních a teroristických skupin.

·         Klíčová slova: Check the Web, monitoring, terorismus, radikalizace, opatření, meziná-rodní spolupráce.

·         Annotation: The text describes the milestones and the very "launch" of the European Union project "Check the Web" (Project on European Union Cooperation against a Terrorist Use of the Internet). At its core is the monitoring of websites that spread the ideology of Islamic extremism and terrorism, communication between radical Islamists, ways of gaining new followers of radical ideas and, last but not least, the use of the Internet as a means of propaganda by Islamic radical and terrorist groups.

·         Keywords: Check the Web, monitoring, terrorism, radicalization, measures, international cooperation.

 

*

 

PBI_2020_02_10

 

Srovnání portálů zaměřených na osvětu v oblasti kyberbezpečnosti

 

Mgr. Štěpán VYKYPĚL

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

VYKYPĚL, Štěpán. Srovnání portálů zaměřených na osvětu v oblasti kyberbezpečnosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Text popisuje konkrétní projekty a přístupy, týkající se prevence potenciálně problematického chování na internetu, respektive řešení konkrétních nežádoucích situací v tomto prostředí.

·         Klíčová slova: kybernetická bezpečnost, osvěta, prevence, monitoring, řešení.

·         Annotation: The text describes specific projects and approaches related to the prevention of potentially problematic behavior on the Internet, or the solution of specific undesirable situations in this environment.

·         Keywords: cyber security, education, prevention, monitoring, solutions.