logo

 

ROK 2020

 

Ročník VII

 

Číslo 1, Jaro

 

Téma: Informační kritická infrastruktura a informační systémy veřejné správy

 

*

 

PBI_2020_01_01

 

Ochrana kritické informační infrastruktury a její institucionální aspekty v České republice

 

Mgr. Martin LEHKÝ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

LEHKÝ, Martin. Ochrana kritické informační infrastruktury a její institucionální aspekty v České republice. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Předmětem studie je způsob zabezpečení kritické informační infrastruktury v České republice. Zákon o kybernetické bezpečnosti stanovuje určitý okruh povinných osob, které spadají do odvětví komunikačních a informačních systémů. Tyto subjekty musí ze zákona splňovat určité povinnosti v souvislosti se zabezpečením svých systémů, jejichž narušení je spjato s dopady jak na ekonomiku, tak na funkci daného orgánu, který systém spravuje. Cílem studie není jen předložení ucelené teorie, nýbrž také prostřednictvím komunikace se správci daných systémů zjistit reálný stav plnění povinností k zajištění kybernetické bezpečnosti.

·         Klíčová slova: Informační systém, povinné osoby, kritická informační infrastruktura, významný informační systém, správce, provozovatel.

·         Annotation: Critical Information Infrastructure Protection and its Institutional Aspects in the Czech Republic. The object of study is to clarify how the critical informatic infrastructure in the Czech Republic is secured. The Cyber security act gives a certain range of subjects that are part of the communications and informatik systéms sector. These subjetcs must, by law, meet certain obligations in relation to the security of thein systems, the disruption of which is linked to both the economic and the fiction of the autority managing the system. The aim of the study is not only to present a comprehensive theory, but also to communicate with the administrators of the systems to determine the real state of fulfillment of obligations to ensure cybersecurity.

·         Keywords: Information system, mandatory persons, critical informatic infrastructure, important information system, administrator, operator.

 

*

 

PBI_2020_01_02

 

Forum of Incident Response and Security Teams

 

Bc. Lukáš KLUZ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

KLUZ, Lukáš. Forum of Incident Response and Security Teams. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Příspěvek se ve stručnosti zamýšlí nad aspekty ochrany kyberprostoru, které si na nadnárodní úrovni vyžádaly incidenty před více než 30 lety. Nejedná se jen o mezinárodní spolupráci, ale i o její standardizaci, například po linii platformy FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams).

·         Klíčová slova: Kybernetická bezpečnost, incidenty, spolupráce, standardizace, výměna informací.

·         Abstract: The paper briefly considers aspects of cyberspace protection, which at the transnational level required incidents more than 30 years ago. It is not only about international cooperation, but also about its standardization, for example along the line of the FIRST platform (Forum of Incident Response and Security Teams).

·         Keywords: Cyber security, incidents, cooperation, standardization, information exchange.

 

*

 

PBI_2020_01_03

 

Mezinárodní asociace provozovatelů internetových horkých linek

 

Bc. Kristýna GOBYOVÁ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

GOBYOVÁ, Kristýna. Mezinárodní asociace provozovatelů internetových horkých linek. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Jedná se o stručný medailonek Mezinárodní asociace provozovatelů horkých linek (International Association of Internet Hotline Providers; INHOPE), včetně přesahu do právního prostředí České republiky a nástrojů, které tato platforma používá.

·         Klíčová slova: Dětská pornografie, protiopatření, mezinárodní spolupráce, právní rámec, bezpečné komunikační kanály.

·         Abstract: This article is a brief medallion of the International Association of Internet Hotline Providers (INHOPE), including the overlap into the legal environment of the Czech Republic and the tools used by this platform.

·         Keywords: Child pornography, countermeasures, international cooperation, legal framework, secure communication channels.

 

*

 

PBI_2020_01_04

 

Priority Francie v oblasti potírání kybernetické kriminality

 

doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Priority Francie v oblasti potírání kybernetické kriminality. Právo, Bezpeč-nost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Retrospektivní příspěvek popisuje jak priority, tak kontext jejich prosazování – co se týče Francie a otázek kybernetické bezpečnosti v roce 2008. Je nejasné, jakým způsobem bude řešeno předsednictví nadcházející.

·         Klíčová slova: Francie, priority, kybernetická bezpečnost, prosazování.

·         Abstract: The retrospective paper describes both the priorities and the context of their implementation – regarding the France and cyber security issues in 2008. It is unclear how the forthcoming presidency will be addressed.

·         Keywords: France, priorities, cyber security, enforcement.

 

*

 

PBI_2020_01_05

 

Rebranding

 

Bc. Martin HABLE

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

HABLE, Martin. Rebranding. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Autor se zamýšlí nad kvalitativními a formálními aspekty změny korporátní indetity firmy (včetně konkrétních příkladů).

·         Klíčová slova: Rebranding, firma, filosofie, motivace, formální změna.

·         Annotation: The author considers the qualitative and formal aspects of changing the corporate identity of the company (including specific examples).

·         Keywords: Rebranding, company, philosophy, motivation, formal change.

 

*

 

PBI_2020_01_06

 

Kybernetická bezpečnost v Pacifiku

 

Bc. Kateřina HAŠLEROVÁ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

HAŠLEROVÁ, Kateřina. Kybernetická bezpečnost v Pacifiku. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Text mapuje specifika ochrany kyberprostoru v některých zemích Oceánie (zdejší výzvy, vzájemná spolupráce, organizační a právní rámce a strategie v konkrétních zemích či organizacích).

·         Klíčová slova: Oceánie, kybernetická bezpečnost, výzvy, domény.

·         Abstract: The text maps the specifics of cyberspace protection in some countries of Oceania (local challenges, mutual cooperation, organizational and legal frameworks and strategies in specific countries or organizations).

·         Keywords: Oceania, cyber security, challenges, domains.

 

*

 

PBI_2020_01_07

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu

 

Bc. Jana ŽOFČÁKOVÁ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

ŽOFČÁKOVÁ, Jana. Národní centrum bezpečnějšího internetu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Studie je věnována mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti. V první řadě je zmíněn projekt Saferinternet.cz, provozovaný sdružením Národní centrum bezpečného internetu. Cílem projektu je propagace bezpečnějšího užívání internetu a dalších komunikačních technologií, vzdělávání uživatelů – dětí, rodičů, pečovatelů, učitelů a sociálních pracovníků v této oblasti a bojovat proti šíření ilegálního obsahu, zejména dětské pornografie a nevhodného chování na internetu.

·         Klíčová slova: Bezpečnější užívání internetu, osvěta, vzdělávání, spolupráce.

·         Annnotation: The study is devoted to international cooperation in the field of security. First of all, the Saferinternet.cz project, operated by the National Safe Internet Center association, is mentioned. The aim of the project is to promote safer use of the Internet and other communication technologies, to educate users - children, parents, carers, teachers and social workers in this field and to combat the spread of illegal content, especially child pornography and inappropriate behavior on the Internet.

·         Keywords: Safer use of the Internet, enlightenment, education, cooperation.

 

*

 

PBI_2020_01_08

 

eGovernment jako koncept

 

Mgr. Martina BENEŠOVÁ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

BENEŠOVÁ, Martina. eGovernment jako koncept. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Tématem příspěvku je koncept eGovernmentu. Jedná se o důležitou součást moderního světa, která je významná zejména z hlediska usnadnění komunikace s orgány veřejné správy a vyřizování potřebných úředních povinností.

·         Klíčová slova: Veřejná správa, modernizace, vzdálený přístup, uživatelská vstřícnost.

·         Abstract: The topic of the paper is the concept of eGovernment. This is an important part of the modern world, which is important especially in terms of facilitating communication with public authorities and handling the necessary official duties.

·         Keywords: Public administration, modernization, remote access, user friendliness.

 

*

 

PBI_2020_01_09

 

Právní rámec a informační systémy ve veřejné správě

 

Bc. Radka ŠIMČÍKOVÁ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

ŠIMČÍKOVÁ, Radka. Právní rámec a informační systémy ve veřejné správě. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Stručná studie se zabývá právní úpravou informačních systémů ve veřejné správě. Nejprve jsou zde objasněny samotné pojmy informačních systémů a veřejné správy a dále se již text stručně zabývá samotnými právními předpisy.

·         Klíčová slova: Informační systémy ve veřejné správě, právní rámec, česká republika, veřejná správa.

·         Abstract: A brief study deals with the legal regulation of information systems in public administration. First, the very concepts of information systems and public administration are clarified, and then the text briefly deals with the legal framework itself.

·         Keywords: Information systems in public administration, legal framework, Czech Republic, public administration.

 

*

 

PBI_2020_01_10

 

Policejní vědy „retro 2020“

 

Ing, Milan KNÝ

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECENZE ZDE

 

KNÝ, Milan. Policejní vědy „retro 2020“. Právo, Bezpečnost, Informace, 2020, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·         Abstrakt: Úsilí o rozvoj policejních věd v Československu po roce 1989 a zejména na počátku 21. století nemá být zapomenuto. Situace v bezpečnostní praxi a ve vědě se v prvních dvou dekádách výrazně mění často v lokálním i v globálním měřítku. Děje se tak vlivem významných bezpečnostních událostí. Je třeba být připraven do budoucnosti na základě zkušeností. Nový prostor pro řešení se otvírá v bezpečnostních vědách.

·         Klíčová slova: Bezpečnost, služba veřejnosti, projektování, policejní vědy, policejní činnosti, bezpečnostní management, kybernetická rizika.

·         Abstract: Efforts to develop police science in Czechoslovakia after 1989 and especially at the beginning of the 21st century should not be forgotten. The situation in security practice and in science has changed significantly in the first two decades, often on

·         a local and global scale. This is due to significant security events. You need to be prepared for the future based on experience. A new space for solutions is about to be open with regard the security sciences.

·         Keywords: Security, public service, design, police science, police activities, security management, cyber risks.