logo

 

ROK 2019

 

Ročník VI

 

Číslo 4, Zima

 

Téma: Zahraniční zkušenosti při ochraně kyberprostoru a veřejné a kritické informační infrastruktury.

 

*

 

PBI_2019_04_01

 

Mezinárodní konference „Protiteroristické výzvy v regionu jihovýchodní Evropy"

 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Mezinárodní konference „Protiteroristické výzvy v regionu jihovýchodní Evropy". Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Zmínka o akci, pořádané relativně nedávno partnery ze Slovinska, je stále aktuální. To platí jak pro téma ochrany infrastrukturních cílů, tak pro problematiku komunikace s veřejností (aktivizace společnosti, komunikace se specifickými skupinami veřejnost) a zejména pak nadnárodní přesahy energetické bezpečnosti na pozadí nedávných geostrategických změn v Eurasii.

·         Klíčová slova: Ochrana kritické infrastruktury, energetická a komoditní bezpečnost, produktovody, bezpečnostní výzvy, scénáře, výměna zkušeností.

·         Summary: The content of the event, organized relatively recently by partners from Slovenia, is still topical. This applies both to the topic of protection of infrastructure goals and to the issue of communication with public (activation of society, communication with specific groups of the public) and especially transnational overlaps of energy security regarding the background of recent geostrategic changes in Eurasia.

·         Keywords: Critical infrastructure protection, energetic and commodity security, pipelines, security challenges, scenarios, exchange of experience.

 

*

 

PBI_2019_04_02

 

Seminář expertní pracovní skupiny k tématu transatlantické civilní bezpečnosti, Garmisch-Partenkirchen

 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Seminář expertní pracovní skupiny k tématu transatlantické civilní bezpečnosti, Garmisch-Partenkirchen. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Na akce, pořádané Marshallovým centrem v Garmisch-Partenkirchenu putuje z České republiky každoročně řada odborníků z prostředí bezpečnostní komunity, Informací o průběhu tamějšího vzdělávání však mnoho není. Tento příspěvek se to pokouší napravit (organizační, logistické a personální aspekty tématu, příklady kursů, relevantní případové studie a další užitečné informace).

·         Klíčová slova: Marshallovo středisko, vzdělávání, bezpečnostní výzvy, scénáře, výměna zkušeností.

·         Summary: The courses organized by the Marshall Center in Garmisch-Partenkirchen, are atended by many experts from the security community of the Czech Republic every year, but there is not much information about the content or framework of the education there. This paper attempts to overcome this (regarding the organizational, logistic and personnel aspects of the topic, course examples, relevant case studies and other useful information).

·         Keywords: Marshall Center, education, security challenges, scenarios, exchange of experience.

 

*

 

PBI_2019_04_03

 

Seminář „Civilně-vojenská odpověď na terorismus“

 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Seminář „Civilně-vojenská odpověď na terorismus“. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Příspěvek shrnuje všeobecné a stále platné postřehy k tématu radikalizace, rekrutování a širší prevence terorismu, stejně jako případové studie na konkrétní rozměry problematiky (ochrana lidských práv versus jevy jako profiling, možnost útoků na místa velké koncentrace osob a infrastrukturní cíle – včetně jejich předběžné „obhlídky“, stejně jako mediální aspekty terorismu a boje proti tomuto jevu).

·         Klíčová slova: Terorismus, scénáře, radikalizace, výměna zkušeností.

·         Abstract: The paper summarizes general and still valid observations on radicalization, recruiting and wider prevention of terrorism, as well as case studies on specific dimensions of the issue (protection of human rights versus profiling phenomena, possibility of attacks on crowded places and infrastructure – including the phenomenon of „hostile reconnaissance“, as well as media aspects of terrorism and the fight against this phenomenon).

·         Keywords: Terrorism, scenarios, radicalization, exchange of experience.

 

*

 

PBI_2019_04_04

 

„Regional Counter Terrorism Conference“ Bratislava

 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. „Regional Counter Terrorism Conference“ Bratislava. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Retrospektivní příspěvek otevírá stále aktuální aspekty sdílení nejlepší praxe, týkající se boje proti terorismu, zlepšení vnitrostátní a mezinárodní koordinace
a spolupráce bezpečnostních složek a komunikace s veřejností během mimořádných událostí.

·         Klíčová slova: Terorismus, komparace, inspirace, koordinace, mezinárodní spolupráce, zpravodajská činnost.

·         Abstract: The retrospective paper opens up the current aspects of sharing best practice concerning the fight against terrorism, improving national and international coordination and cooperation of security forces and communication with the public during emergencies.

·         Keywords: Terrorism, comparison, inspiration, coordination, international cooperation, intelligence activities.

 

*

 

PBI_2019_04_05

 

Teroristické útoky v Londýně z července 2005

 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Teroristické útoky v Londýně z července 2005. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Téma teroristických útoků v Londýně bylo opakovaně prezentováno v rámci řady akcí – jak v tragickém roce 2005, tak i později, jako modelová situace, týkající se přípravy, provedení, vyšetřování a reakce na incident ze strany bezpečnostního systému a společnosti.

·         Klíčová slova: Terorismus, vyšetřování, integrace, islám, integrace poznatků.

·         Abstract: The theme of terrorist attacks in London has been repeatedly presented in a series of events – both in the tragic year 2005 and later, as a model situation concerning the preparation, execution, investigation and response to the incident by the security system and society.

·         Keywords: Terrorism, investigation, integration, Islam, integration of know-ledge.

 

*

 

PBI_2019_04_06

 

Sebevražedný terorismu a teorie her

 

Mgr. Kristýna Sabolová, MBA

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

SABOLOVÁ, Kristýna. Sebevražedný terorismu a teorie her. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Studie je zaměřena na problematiku terorismu a jeho další specifické subkategorie, kterou je sebevražedný terorismus. Otázka terorismu je jedním z nejfrekventovanějších a současně nejobávanějších témat na poli současného dění ve světě.  V úvodní části je vymezen samotný pojem terorismu a dále formulovány rysy sebevražedného terorismu. Jistá část je také věnována otázce vzájemné korelace mezi médii a terorismem. Další část studie je zaměřena na problematiku motivů a motivací sebevražedných teroristických akcí, zvláštní prostor je věnován problematice racionality terorismu. Poslední podkapitola teoretické části se pak zabývá jednotlivými vybranými případy sebevražedných atentátníků. V závěru je studie zaměřena na aktuální názor vybraných odborníků k předem zvoleným otázkám vztahujícím se k terorismu, přičemž jsou jejich názory postupně představeny a v závěru zhodnoceny.

·         Klíčová slova: Teror, terorismus, teorie her, sebevražedný terorismus, média.

·         Summary: The study is focused on the issue of terrorism and its other specific subcategory, which is suicide terrorism. The issue of terrorism is one of the most frequent and at the same time the most feared topics in the field of contemporary events in the world. In the introductory part, the very concept of terrorism is defined and features of suicide terrorism are formulated. Some part is also devoted to the question of mutual correlation between media and terrorism. Another part of the study is focused on the issue of motivation and motivation of suicide terrorist actions, special space is devoted to the issue of rationality of terrorism. The last subchapter of the theoretical part deals with selected cases of suicide bombers. In conclusion, the study focuses on the current opinion of selected experts on pre-selected issues related to terrorism, while their views are gradually presented and evaluated at the end.

·         Keywords: Terror, terrorism, game theory, suicide terrorism, media.

 

*

 

PBI_2019_04_07

 

Nelegální a nežádoucí obsah na Internetu a zneužívání Internetu teroristy optikou Rady Evropy

 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Nelegální a nežádoucí obsah na Internetu a zneužívání Internetu teroristy optikou Rady Evropy. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Příspěvek v maximální stručnosti mapuje aktivity Rady Evropy ve vztahu ke zvyšování bezpečnosti kyberprostoru, jak s nimi autor přišel do styku v době svého aktivního působení v pracovních orgánech této organizace.

·         Klíčová slova: Rada Evropy, úmluvy, harmonizace, nejlepší praxe.

·         Summary: The paper briefly maps the activities of the Council of Europe in relation to increasing the security of cyberspace as the author came into contact with them during his active work in the working bodies of this organization.

·         Keywords: Council of Europe, conventions, harmonization, best practice.

*

 

PBI_2019_04_08

 

Projevy protiprávního jednání v mírových operacích mezinárodního společenství

 

Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VÍŠEK, Jiří. Projevy protiprávního jednání v mírových operacích mezinárodního společenství. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: V textu článku je uvedena podrobná analýza projevů protiprávního jednání v kontextu realizace mírových operací mezinárodního společenství. Hlavní důraz je kladen na vyhodnocení řízených rozhovorů, které byly provedeny s příslušníky, kteří aktivně participovali v jednotlivých mírových operacích. Tyto rozhovory jsou vyhodnoceny prostřednictvím SWOT analýzy.

·         Klíčová slova: Mezinárodní humanitární právo, mezinárodní společenství, mírové operace, Organizace spojených národů, SWOT analýza.

·         Annotation: The article provides a detailed analysis of the manifestations of infringements in the context of the implementation of international peacekeeping operations. The main emphasis is placed on the evaluation of structured interviews conducted with members who actively participated in individual peacekeeping operations. These interviews are evaluated by SWOT analysis.

·         Keywords: International humanitarian law, International community, peacekeeping operations, The United Nations, SWOT analysis.

 

*

 

PBI_2019_04_09

 

Obete trestných činov a ich postavenie v podmienkach Slovenskej republiky (vybrané aspekty)

 

JUDr. Michaela Jurisová, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

Jurisová, Michaela. Obete trestných činov a ich postavenie v podmienkach Slovenskej republiky (vybrané aspekty). Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotácia: V predmetnom príspevku je pozornosť zameraná na obete trestných činov a ich postavenie v podmienkach Slovenskej republiky. Vzhľadom na fakt, že téma obetí trestných činov je dynamickou a pertraktovanou, je pozornosť zameraná na progres v tejto oblasti. Cieľom je analýza vybraných „viktimologických inštitútov“, ako napríklad špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov, kontaktné body pre obete trestných činov či vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru. Účelom je snaha o obohatenie poznatkov čitateľa a preventívny charakter príspevku. 

·         Kľúčové slová: Obeť, Slovenská republika, špeciálna výsluchová miestnosť, vzdelávanie policajtov, kontaktné body pre obete trestných činov, subjekty poskytujúce pomoc obetiam.

·         Annotation: Victims and their status in the Slovak Republikc (selected aspects). The article deals with crime victims in the Slovak Republic. The topic of crime victims is dynamic and discussed. Attention is focused on positive changes. More attention is paid to these trends: special interrogation rooms, contact points for victims of crime, police training, subjects providing assistance to victims, some legal changes, etc. The aim is to enrich the reader's knowledge and also preventive character of the article.

·         Key words: Victim, Slovak Republic, special interrogation room, police training, contact points for victims of crime, subjects providing assistance to victims.