logo

 

ROK 2019

 

Ročník VI

 

Číslo 3, Podzim

 

Téma: Role konkrétních aktérů v České republice při ochraně kyberprostoru a veřejné a kritické informační infrastruktury.

 

*

 

PBI_2019_03_01

 

Problematika nakládání s utajovanými informacemi v rámci mezinárodní spolupráce

 

Bc. Milan Polívka

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

POLÍVKA, Milan. Problematika nakládání s utajovanými informacemi v rámci mezinárodní spolupráce. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Předkládaná studie se zabývá analýzou ochrany utajovaných informací při jejich poskytování v mezinárodním styku. Ochranu utajovaných informací je složité zabezpečit nejen v podmínkách České republiky mezi jednotlivými orgány státní správy, ale při mezinárodním styku se celý proces znesnadňuje. Předkládající využívá své praxe na bezpečnostním odboru Ministerstva vnitra v oblasti ochrany utajovaných informací. Cílem analýzy je zhodnotit klady a nedostatky stávajícího nastaveného systému
a navrhnout opatření vedoucí k pružnější komunikaci s orgány cizí moci.

·        Klíčová slova: Utajovaná informace, ochrana utajovaných informací, mezinárodní spolupráce.

·        Summary: The respective study deals with the analysis of the protection of classified information in its provision in international relations. The protection of classified information is difficult to secure not only in the conditions of the Czech Republic between individual state administration bodies, but it makes the process difficult in the international context. The submitter uses his practice in the field of classified information protection. The aim of the analysis is to evaluate the strengths and weaknesses of the existing set up system and to propose measures leading to more flexible communication with foreign authorities.

·        Keywords: Classified information, protection of classified information, international cooperation.

 

*

 

PBI_2019_03_02

 

Aktuální trendy v oblasti krizového řízení a jejich vazba informační bezpečnost

 

doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Radek Havlíček

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE – TEXT

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE – PREZENTACE

 

POŽÁR, Josef; Oldřich KRULÍK a Radek HAVLÍČEK. Aktuální trendy v oblasti krizového řízení a jejich vazba informační bezpečnost. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit s aktuálními nástroji, které lze zahrnout pod moderní využívání informačních systémů v bezpečnostní oblasti v České republice. Řeč bude jak o celém integrovaném záchranném systému České republiky, tak o specifických funkcionalitách v rámci Policie České republiky a zdravotnického sektoru.

·        Klíčová slova: Informační technologie, informační systémy, vývoj, inovace, bezpečnostní systém, Česká republika.

·        Summary: The paper aims to familiarize readers with the latest tools that can be understand as  modern use of information systems in the security area of the Czech Republic. We are talking first about the Integrated Rescue System of the Czech Republic as well as specific functionalities within the framework of the Police of the Czech Republic and the emergency rescue system.

·        Keywords: Information technology, information systems, development, innovation, security system, Czech Republic.

 

*

 

PBI_2019_03_03

 

Informační systém Jihočeského kraje

 

Bc. Aleš Reich

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

RECIH, Aleš. Informační systém Jihočeského kraje. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek popisuje „digitální“ instrumenty v rámci Jhihočeského kraje, s důrazem na otázky bezpečnosti (portály, mapy, informační systém „Florian“ k témau dostupné hasební vody a další).

·        Klíčová slova: Jihočeský kraj, informační podpora, hasiči.

·        Summary: The paper describes "digital" instruments within the South Bohemian Region, with an emphasis on security issues (portals, maps, information system "Florian" on the topic of available extinguishing water and others).

·        Keywords: South Bohemian region, information support, firefighters.

 

*

 

PBI_2019_03_04

 

Užívání psychotropních drog na středních školách v regionu Turnovska: Stav a vývojové trendy

 

nprap. Bc. Jaroslav Lukeš

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Tato studie pojednává o užívání nelegálních omamných a psychotropních látek na středních školách v regionu Turnovska z pohledu studentů těchto škol. Studie popisuje drogy, jejich rozdělení, nejčastější způsoby jejich užívání, drogovou závislost, rozdělení uživatelů drog, mládež, rizikové chování, prevenci. Pozornost je věnována Evropské školní studii o alkoholu a jiných drogách ESPAD a resultátům studie ESPAD 2015. Ve studii je představen region Turnovska se zaměřením na zmapování všech středních škol v regionu. Dále studie komparuje primární výsledky vlastních empirických šetření prováděných na všech středních školách v regionu Turnovska v roce 2017 (šetření označené Turnovsko 2017) s výsledky šetření z roku 2018 (šetření nazvané Turnovsko 2018 I). Nejzajímavější resultáty jsou podrobně rozebrány. Výsledky vlastních primárních resultátů empirických šetření Turnovsko 2017 a Turnovsko 2018 I jsou komparovány se sekundárními výsledky empirického šetření ESPAD 2015 a nejzajímavější resultáty jsou blíže popsány. V roce 2018 bylo provedeno druhé vlastní empirické šetření na všech středních školách v regionu Turnovska (nazvané Turnovsko 2018 II), kde jsou dosažené resultáty komparovány s vlastními výsledky empirického šetření Turnovsko 2017 a nejzajímavější resultáty jsou blíže rozebrány.

·        Klíčová slova: Drogy, drogová závislost, návyková látka, mladistvý, abusus.

·        Annotation: The consumption of psychoactive drugs in secundary schools in Turnov region: The current state and trends in development

·        This study deals with the use of illegal narcotic and psychotropic drugs at the secondary schools it the Turnov region from the students´ perspective. It describes drugs and their division, the most common ways of using drugs, drug addiction, divisions among drug users, the youth, high-risk behaviour and prevention. It is focused on the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ESPAD and the results of ESPAD 2015. The study introduces all secondary schools in the Turnov region and the region itself.
It compares the primary results of its own empirical survey done at all schools in the Turnov region in 2017 (Turnovsko 2017) with the results from 2018 (Turnovsko 2018 I). The most interesting results are analysed in detail. The findings of primary results of the empirical survey Turnovsko 2017 and Turnovsko 2018 I are compared with the secondary results of ESPAD 2015. The interesting results are analysed. The second empirical survey Turnovsko 2018 II was conducted in 2018. The results of this survey are compared with the results of Turnovsko 2017 and the most interesting findings are analysed.

·        Key words: Drugs, drug addiction, addictive substance, the youth, abusus.

 

*

 

PBI_2019_03_05

 

Kyberkriminalita v České republice

 

por. Bc. Břetislav Štěpán

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠTĚPÁN, Břetislav. Kyberkriminalita v České republice. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek ve stručnosti shrnuje jak základní definice a trendy, tak určité případové studie ve vztahu ke kybernetické kriminalitě a jejímu řešení (nejenom) v rámci České republiky.

·        Klíčová slova: Kybernetická krimnalkita, Česká republika, trendy.

·        Summary: The paper briefly summarizes the basic definitions and trends as well as some case studies in relation to cybercrime and its solution (not only) in the Czech Republic.

·        Keywords: Cybercrime, Czech Republic, trends.

 

*

 

PBI_2019_03_06

 

„Bezpečnostně-vzdělávací“ instituce v Maďarsku jako partneři pro spolupráci

 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich a Jiří VÍŠEK. „Bezpečnostně-vzdělávací“ instituce v Maďarsku jako partneři pro spolupráci. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Jak název příspěvku napovídá, jeho obsah pojednává o „bezpečnostně-vzdělávacích“ institucích v Maďarsku (Národní universita veřejné služby; Mezinárodní akademie prosazování práva), což jsou partneři pro spolupráci nejen pro Policejní akademii České republiky v Praze, ale i pro Ministerstvo vnitra České republiky, Policii České republiky a další součásti tuzemské bezpečnostní komunity. Zejména jsou zajímavé zkušenosti týkající se pořádání mezinárodních cvičení nebo vykazování výstupů akademických pracovníků.

·        Klíčová slova: Maďarsko, vzdělávání, bezpečnostní komunita, výměna zkušeností, vykazování výstupů.

·        Abstract: As the title of the paper suggests, its content deals with “security education” institutions in Hungary (National University of Public Service; International Law Enforcement Academy), which are partners for cooperation not only for the Police Academy of the Czech Republic in Prague but also for the Ministry of Interior of the Czech Republic, the Police of the Czech Republic and other parts of the national security community. Of particular interest is the experience of organizing international exercises or reporting to academic staff.

·        Keywords: Hungary, education, security community, exchange of experience, reporting of outcomes.