logo

 

ROK 2019

 

Ročník VI

 

Číslo 2, Léto

 

Téma: Věda a výzkum, aktuální trendy  při ochraně kyberprostoru a veřejné a kritické informační infrastruktury

 

*

 

PBI_2019_02_01

 

Trendy kybernetické bezpečnosti a kritická informační infrastruktura

 

Mgr. Milan Bartůněk

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

BARTŮNĚK, Milan. Trendy kybernetické bezpečnosti a kritická informační infrastruktura. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Studie se zabývá popisem aktuálních bezpečnostních hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti. Popisuje principy a funkce nejpoužívanějších a nejznámějších forem kybernetických útoků, systémy detekce a způsoby ochrany a obrany proti těmto útokům a formy prevence před kybernetickými útoky. Dále se studie zabývá systémem ochrany kritické informační infrastruktury ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti. Popisuje jednotlivá opatření, tak jak je definuje zákon a prováděcí vyhláška Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Metodou analýzy SWOT vyhodnocuje systém ochrany kritické informační infrastruktury a metodou analýzy PEST pak dopady při jejím selhání. Na závěr jsou uvedeny studie vybraných kybernetických útoků.

·        Klíčová slova: kybernetické hrozby, kybernetická bezpečnost, kyberprostor, kritická informační infrastruktura, kyberútok, SWOT analýza, PEST analýza.

·        Annotation: Trends of Cyber Security and Critical Information Infrastructure. The study deals with the description of current security threats in the area of cyber security. It describes the principles and functions of the most commonly used and known forms of cyber attacks, detection systems, and ways to protect and defend against these attacks and forms of cyber attacks. Furthermore, the thesis deals with the critical information infrastructure protection system according to the Act on Cyber Security. It describes the individual measures as defined by the law and implementing regulation of the National Cyber and Information Security Agency. The SWOT analysis method evaluates the critical information infrastructure protection system and the PEST analysis method assesses the impacts of its failure. Finally, studies of selected cyber attacks are presented.

·        Keywords: cyber threats, cyber security, cyberspace, critical information infrastructure, cyber attacks, SWOT analysis, PEST analysis

 

*

 

PBI_2019_02_02

 

Cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti

 

Mgr. Martin Lehký

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

LEHKÝ, Martin. Cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: V textu je v maximální stručnosti zmíněno několik nejvíce relevantních „kyber-cvičení“, tedy cvičení bezpečnostních složek zaměřených na zvyšování odolnosti před bezpečnostními výzvami (útoky, incidenty) v kyberprostoru, zejména takových, do kterých jsou zapojení aktéři z České republiky.

·        Klíčová slova: Kybernetická bezpečnost, cvičení, odolnost.

·        Summary: The text briefly mentions a few of the most relevant “cyber exercises”, it means exercises of security forces aimed at increasing resistance to security challenges (attacks, incidents) in cyberspace, especially those involving actors from the Czech Republic.

·        Keywords: Cyber security, exercise, resilience.

 

*

 

PBI_2019_02_03

 

Rizika spojená s užíváním sociálních sítí

 

Bc. David Kovář

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KOVÁŘ, David. Rizika spojená s užíváním sociálních sítí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Tato studie se zabývá riziky spojenými s užíváním sociálních sítí. Především kybernetickou trestnou činností páchanou právě prostřednictvím sociálních sítí. Hlavním přínosem studie je cílený sociologický výzkum, který je zaměřen na trestnou činnost spojenou se sociálními sítěmi a konkrétně pak na jevu zvaném kybergrooming. Cílem stude je především poukázání na rizikovost sociálních sítí a přinesení nových poznatků v boji a prevenci v této oblasti.

·        Klíčová slova: Sociální sítě, trestná činnost, sociální výzkum, kybergrooming.

·        Summary: This study looks at the risks of using social networks. Above all, cybercrime committed through social networks. The main benefit of the study is targeted sociological research that focuses on social network crime and specifically on the phenomenon of cybergrooming. The aim of the study is primarily to point out the risk of social networks and bring new knowledge in the fight and prevention in this area.

·        Keywords: Social networks, crime, social research, cybergrooming.

 

*

 

PBI_2019_02_04

 

Systém varování obyvatelstva prostřednictvím mobilních zařízení

 

Bc. František Prokop

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PROKOP, František. Systém varování obyvatelstva prostřednictvím mobilních zařízení. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: V souvislosti s rozvojem moderních datových sítí a mobilních zařízení se zdá logické využití těchto technologií právě pro vytvoření systému varování obyvatelstva v individualizované podobě (to znamená, že každé zařízení obdrží zprávu s konkrétní informací). Pokud by takovýto systém byl funkční, můžeme počítat s maximálně možným eliminováním následků mimořádné události či krizové situace a úspěšně tak realizovat další navazující opatření na ochranu obyvatelstva, za předpokladu, že je taková informace předána koncovým příjemcům. Příspěvek se věnuje popisu situace v této oblasti v Nizozemsku, Spojených státech amerických a v Izraeli.

·        Klíčová slova: Varování veřejnosti, moderní technologie, mobilní telefony.

·        Summary: In connection with the development of modern data networks and mobile devices, it seems logical to use these technologies just to create an alert system for the population in an individualized form (that is, each device receives a message with specific information). If such a system were operational, we can count on the maximum possible elimination of the consequences of an emergency or crisis situation and thus successfully implement further follow-up measures to protect the population, provided that such information is passed on to the final beneficiaries. The paper describes the situation in this area in the Netherlands, the United States of America and in Israel.

·        Keywords: Public warning, modern technology, mobile phones.

 

*

 


PBI_2019_02_05

 

Sport-Related Spectator Violence in the Czech Republic

 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Zuzana Krulíková

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich a Zuzana KRULÍKOVÁ. Sport-Related Spectator Violence in the Czech Republic. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: „Se sportem související“ divácké násilí v České republice. Příspěvek si klade za cíl přiblížit případným zahraničním čtenářům základní rámec a proměnné se sportem souvisejícího diváckého násilí v České republice.

·        Klíčová slova: divácké násilí, milníky, proměnné, vývoj, srovnání.

·        Summary: The paper aims to inform potential foreign readers about the basic framework and the variables of the sport-related spectator violence in the Czech Republic.

·        Keywords: Sport related spectators violence, milestones, variables, development, comparison.

 

*

 

PBI_2019_02_06

 

Držení zbraní – Právo nebo privilegium?

 

Bc. Otakar Martínek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MARTÍNEK, Otakar. Držení zbraní – Právo nebo privilegium? Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

Držení zbraní – Právo nebo privilegium?

 

·        Anotace: Ve studii je pozornost věnována  otázce držení, nošení a používání zbraní v České republice. Nejprve představuji právní úpravu této problematiky na našem území od poloviny 19. století po současnost. Dále se věnuji otázce použití zbraní a definuji klíčové pojmy, které s použitím zbraně souvisí, jako je například krajní nouze či nutná obrana. V studii se dále zaměřuji na proces získání a registrace zbraně. V další části představuji právní úpravu tří států – Spojeného království, Švýcarska a Spojených států amerických – která je pokaždé zcela rozdílná. Hlavním cílem mé studie je tedy všeobecně definovat držení a nošení zbraní v širším kontextu a především zjistit, zda respondenti, kteří se účastnili mého šetření, vnímají držení zbraní jako právo či privilegium.

·        Klíčová slova: Zbraň, držení zbraní, nošení zbraní, historický vývoj, právo, privilegium

·        Annotation: Arms possession – Right or privilege? The study deal with the question of possessioning, carrying and using weapons in the Czech Republic. Firstly, I present the legal regulation of this issue in our area from the middle of the 19th century to the present. I also deal with the issue of the use of weapons and define the key concepts that are related to the weapons, such as extreme emergency or necessary defence. In the study I also focus on the process of obtaining and registration of the weapon. In the next part, I present the legislation of the three developed countries – United Kingdom, Switzerland and the United Sates of America – which is always different. The main aim of my work is to define in general terms the possession and carrying of weapons in the broader context and, above all, to determine whether the respondents who participated in my research perceive possession of weapons as a right or privilege.

·        Keywords: Weapon, arms possession, carrying arms, historical development, right, privilege.