logo

 

ROK 2019

 

Ročník VI

 

Číslo 1, Jaro

 

Téma: Competitive Intelligence, Společenská odpovědnost firem a další trendy v oblasti veřejné  a kritické informační infrastruktury v České republice.

 

*

 

PBI_2019_01_01

 

Bc. Kateřina Krejčová

 

Konkurenční zpravodajství jako bezpečnostní výzva v České republice

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KREJČOVÁ, Kateřina. Konkurenční zpravodajství jako bezpečnostní výzva v České republice. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace:  Tato studie se zabývá konkurenčním zpravodajstvím neboli Competitive Intelligence jako bezpečnostní výzvou v České republice. Cílem této studie bylo charakterizovat konkurenční zpravodajství, vyhodnotit hypotézy a navrhnout doporučení pro Českou republiku. V studii nalezneme vymezení základních pojmů, které jsou východiskem pro porozumění této problematiky. Dále je zde charakterizován systém Competitive Intelligence, jak se před ním firmy mohou chránit, a které firmy poskytují legální služby v rámci této oblasti. Jsou zde také uvedeny příklady incidentů z České republiky i ze zahraničí. Praktická část je zaměřena na komunikaci s experty, která objasňuje tuto problematiku. V poslední řadě jsou zde uvedeny návrhy doporučení pro Českou republiku.

·        Klíčová slova: Competititve Intelligence, informace, data, zpravodajství, systém, znalost

·        Anotation: Competitive Intelligence as a Security Challenge in the Czech Republic. This study deals with Competitive Intelligence as a security challenge for the Czech Republic. The aim of this work was to characterize competitive intelligence, evaluate hypotheses and suggest recommendations for the Czech Republic. In this study is we can find the definition of basic terms, which are the basis for understanding this issue. Furthermore, there is characterized the Competitive Intelligence system, how companies can protect themselves against it and which companies provide legal services within the area. There are also examples of incidents from the Czech Republic and abroad. The practical part is focused on communication with experts, which clarifies this issue. Finally, there are suggestions for recommendations for the Czech Republic.

·        Keywords: Competitive Intelligence, infromations, data, intelligence, system, knowledge.

 

*

 

PBI_2019_01_02

 

Bezpečnostní týmy a sdružení v kybernetickém prostředí České republiky

 

Mgr. Martin Lehký

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

LEHKÝ, Martin. Bezpečnostní týmy a sdružení v kybernetickém prostředí České republiky. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Bezpečnostní týmy a sdružení v kybernetickém prostředí České republiky (CERT/CSIRT týmy a další) sehrávají významnou roli při ochraně kyberprostoru, Příspěvek popisuje aktuální situaci v České republice v této oblasti.

·        Klíčová slova: CERT, CSIRT, Česká republika, doména „.cz“, kybernetická bezpečnost.

·        Summary: Security teams and associations in the „cyber-environment“ of the Czech Republic (CERT/CSIRT teams and other institution) play an important role in cyberspace protection. The paper describes the current situation in the Czech Republic in this area.

·        Keywords: CERT, CSIRT, Czech Republic, „.cz“ domain, cyber security.

 

*

 

PBI_2019_01_03

 

Kritická infrastruktura

 

Martin Šulc

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Martin. Kritická infrastruktura. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Text operuje s celou řadou ne zcela obecně známých definic ve vztahu ke kritické, respektive kritické informační infrastruktuře. Zmíněny jsou i určité aktuální trendy a informace, dovysvětlující závažnost konkrétních útoků.

·        Klíčová slova: Kritická informační infrastruktura, bezpečnost, útoky, definice.

·        Summary: The text operates with a number of not very well-known definitions in relation to critical infrastructure and critical information infrastructure, respectively. Some current trends and information explaining the severity of specific attacks are also mentioned.

·        Keywords: Critical information infrastructure, security, attacks, definitions.

 

*

 

PBI_2019_01_04

 

Mapy pro integrovaný záchranný systém: Výzkum využití virtuální reality

 

Bc. Ladislav Pokorný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

POKORNÝ, Ladislav. Mapy pro integrovaný záchranný systém: Výzkum využití virtuální reality. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Nedávný rychlý a nepřetržitý vývoj technologie „pohlcující“ (immersive) virtuální reality (iVR) umožnil široké spektrum aplikací. V této studii je prostor věnován projektu, který vznikl na půdě Masarykovy univerzity v Brně, jakožto průsečík mnoha oborů. Především bych se chtěl věnovat části, která se zabývá technologií iVR. Studie se nazývá „Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely". Hlavním cílem interdisciplinárního projektu je propojení formalizovaného popisu prostoru (space syntax) pro tvorbu a testování virtuální reality při simulace navigace v budovách a následného užití výsledků pro zpřesnění simulačních nástrojů

·        Klíčová slova: Virtuální realita, projekt, výsledky, integrovaný záchranný systém.

·        Summary: The recent rapid and continuous development of immersive virtual reality (iVR) technology has enabled a wide range of applications. In this study, the space is devoted to a project that originated at the Masaryk University in Brno as an intersection of many fields. First of all, I would like to focus on the part that deals with iVR technology. The study is called "Cognitive psychology and spatial syntax in a virtual environment for agent models". The main goal of the interdisciplinary project is to link formalized space syntax for creating and testing virtual reality in building navigation simulation and then using the results to refine simulation tools.

·        Keywords: Virtual reality, project, results, integrated rescue system.

 

*

 

PBI_2019_01_05

 

Definice pojmů „krizový management“, „krizový manager“ a „krizové řízení“ v otevřených zdrojích

 

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Definice pojmů „krizový management“, „krizový manager“ a „krizové řízení“ v otevřených zdrojích. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Pokud nahlédneme do „nespecializovaných“ otevřených zdrojů, lze narazit na řadu zmínek o pojmech „krizový management“, „krizový manager“ a koneckonců „krizové řízení“, které jsou značně vzdálené definicím z právních předpisů v oblasti krizového řízení. Často se jedná o přesah či můstek do prostředí managementu kontinuity podnikání (business continuity management, BCM). Text formou "komentovaného monitoringu tisku" tyto aspekty ve stručnosti mapuje.

·        Klíčová slova: soukromý sektor, krizový management, management kontinuity podnikání, monitoring tisku.

·        Summary: When looking at 'non-specialized' open sources, a number of references to 'crisis management', 'crisis manager' and, ultimately, 'crisis management', which are far removed from the definition of crisis management legislation, can be found. It is often an overlap or bridge to the business continuity management (BCM) environment. The text in the form of "commented press monitoring" briefly maps these aspects.

·        Keywords: Private sector, crisis management, business continuity management, press monitoring.

 

*

 

PBI_2019_01_06

 

Ohlédnutí za akcí „Kriminalita páchaná na dětech prostřednictvím Internetu“

 

RNDr. Václav Hník, CSc.; doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HNÍK, Václav a Oldřich KRULÍK. Ohlédnutí za akcí „Kriminalita páchaná na dětech prostřednictvím Internetu“. Právo, Bezpečnost, Informace, 2019, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Na půdorysu jedné ze svého druhu průlomových konferencí, které pomohly v České republice etablovat pojem "společenská odpovědnost firem" ve vztahu
k internetovému obsahu, je ilustrována celá řada navazujících aktvt v oblasti kriminality páchané na dětech prostřednictvím Internetu.

·        Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem, kyberprostor, kriminalita páchaná na dětech.

·        Summary: With use of the one of its kind of breakthrough conferences, which helped to establish the concept of "corporate social responsibility" in relation to Internet content in the Czech Republic, the article illustrates a number of related activities in the field of crime against children via the Internet.

·        Keywords: Corporate Social Responsibility, Cyberspace, Crime Against Children.

 

*