ROK 2017

 

Ročník IV

 

Zvláštní vydání

 

Mezinárodní konference Jihlava – speciál

 

*

 

PBI_2017_ZS_konference_Jihlava_special_01

 

Pozitíva versus negatíva používania moderných technológií vo vzťahu k deťom a mládeži

 

RNDr. Tatiana Hajdúková, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HAJDÚKOVÁ, Tatiana. Pozitíva versus negatíva používania moderných technológií vo vzťahu k deťom a mládeži. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava – speciál. ISSN 2336-3657.

 

·         Abstakt: Výhody modernej doby prezentované novými technológiami ponúkajú súčasným deťom prežiť bohatú ponuku rôznorodých uveriteľných emócií, ktorépríťažlivejšie ako zážitky a povinnosti z bežného reálneho života. Používanie digitálnych zariadení okrem nespornej atraktivity so sebou prináša isté riziká spojené s vytvorením nežiadúcich návykov. Hranica tolerovaného času pripojenia na Internet vo voľnočasových aktivitách sa predlžuje, podobne ako sa znižuje vek používateľov digitálnych technológií. Predložený príspevok prezentuje zistenia z monitorovania správania žiakov základných škôl v oblasti nadmerného trávenia voľného času v prostredí Internetu. Príspevok vznikol v rámci riešenia vedecko výskumnej úlohy na Akadémii PZ v Bratislave s názvom Ochrana detí v online prostredí.

·         Kľúčové slová: digitálne zariadenia, riziko, Internet, počítačové hry, voľný čas, závislosť, zdravie, spokojnosť

·         Abstact: Advantages of the digital age presented by new technologies offered to contemporary children generation come in form of rich palette of various believable emotions, which are more attractive than experiences and duties of ordinary real life. While usage of digital devices is very appealing to young people, it also brings certain risks associated with creation of unwanted, bad habits. Edge of tolerable time spent on Internet in free-time activities becames longer, similarly like age of users of digital technologies goes down. This article presents facts resulted from monitoring of schoolchild behavior in excess time spent on Internet. This article has arisen within the framework of solution to scientific task namedChildren protection in online Internet environment“ on the Academy of Police Force in Bratislava.

·         Keywords: digidevice, risk, Internet, computer games, spare time, dependence, health, consolation

 

22. 1. 2018

 

*

 

PBI_2017_ZS_konference_Jihlava_special_02

 

Vybrané aspekty personální bezpečnosti

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.; Ing. Bc. Marek Čandík, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír a Marek ČANDÍK. Vybrané aspekty personální bezpečnosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava – speciál. ISSN 2336-3657.

 

·         Abstrakt: Článek se zabývá problematikou personální bezpečnosti. Prezentuje základní informace o personální bezpečnosti v kontextu českého prostředí. Článek popisuje bezpečnostní hrozby, uvádí možné způsoby úniku informací, prezentuje klasifikaci základních druhů personálních hrozeb v kontextu bezpečnosti informačních počítačových systémů. Článek dále prezentuje manažerské aspekty získávání a výběru nových pracovníků s důrazem na oblast zajištění personální bezpečnosti.

·         Klíčová slova: bezpečnostní hrozby, personální bezpečnost.

·         Abstract: The article deals with the issue of personnel safety. It presents basic information on personal security in the context of the Czech environment. The article describes security threats, presents possible ways of leakage of information, presents the classification of basic types of personal threats in the context of the security of information computer systems. The article also presents the managerial aspects of recruiting and selecting new staff with an emphasis on personnel security.

·         Keywords: security threats, personnel security.

 

19. 1. 2018

 

*

 

PBI_2017_ZS_konference_Jihlava_special_03

 

Vybrané aspekty bezpečnosti informačních systémů

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.; Ing. Bc. Marek Čandík, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír a Marek ČANDÍK. Vybrané aspekty bezpečnosti informačních systémů. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava – speciál. ISSN 2336-3657.

 

·         Abstrakt: Bezpečnost informačních systémů je dnes velmi aktuálním tématem. Společně s pozitivním přínosem moderních technologií v podobě zrychlení a usnadnění mezilidské komunikace přichází i negativní dopady spočívající ve vzrůstající závislosti na moderních technologiích, i jejichž samotné bezpečnosti. Článek uvádí některé pohledy na problematiku bezpečnosti informačních systémů.

·         Klíčová slova: informační systémy, bezpečnost.

·         Abstract: Security of information systems is today a very topical issue. Together with the positive benefits of modern technology in the form of acceleration and facilitation of interpersonal communication, there are also negative impacts of increasing dependence on modern technologies, and their own security. The article gives some insights into the security of information systems.

·         Keywords: information systems, security.

 

19. 1. 2018

 

*

 

PBI_2017_ZS_konference_Jihlava_special_04

 

Úskalí prvního kontaktu policie s obětí kybernetického násilí: studie

 

Mgr. Tomáš Najman

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

NAJMAN, Tomáš. Úskalí prvního kontaktu policie s obětí kybernetického násilí: studie. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava – speciál. ISSN 2336-3657.

 

·         Abstrakt: Článek pojednává o problematice práce policie s obětí kybernetického násilí. Důraz je kladen na úskalí prvního kontaktu s obětí této trestné činnosti, především ve fázi oznamování skutku na základních útvarech policie. Autor v článku identifikuje základní možné chyby, kterých se může policista při jednání s obětí dopustit, a to s akcentem na dynamiku prožívání psychické újmy oběti. Autor nabízí k úvaze také některá doporučení, jejichž realizace by mohla přispět k minimalizaci dopadů kybernetického násilí na oběť trestného činu, případně k zefektivnění vymáhání práva v této oblasti. Závěrem autor předkládá úvahu nad trendy a prognózou vývoje dané problematiky.

·         Klíčová slova: bagatelizace; chyby v procesu přijímání oznámení; kybernetické násilí; oběť; psychická újma; policista; snížení věrohodnosti; ztráta důvěry.

·         Summary: The article deals with the work of the police with the victim of cyber violence. Emphasis is placed on the pitfalls of the first contact with the victim of this crime, especially during the reporting phase of the basic police departments. In the article, the author identifies the basic possible mistakes that a police officer may make when dealing with a victim, with an emphasis on the dynamics of experiencing the victim's psychological harm. The author also offers some recommendations for consideration, the implementation of which could contribute to minimizing the impact of cyber violence on the victim of crime, or to streamline law enforcement in this area. In conclusion, the author presents the trends and prognosis of the development of the issue.

·         Keywords: downplaying; errors in the notification process; cyber violence; sacrifice; psychická újma; a police officer; reduction of credibility; loss of confidence.

 

18. 1. 2018

 

*

 

PBI_2017_ZS_konference_Jihlava_special_05

 

Kyberkriminalita – mýty versus realita v praxi sociílně-právní ochrany dětí

 

Mgr. et Mgr. Lucie Kosová

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KOSOVÁ, Lucie. Kyberkriminalita – mýty versus realita v praxi sociílně-právní ochrany dětí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava – speciál. ISSN 2336-3657.

 

·         Abstrakt: Autorka článku se zaměřuje na problematiku kyberkriminality z pohledu sociálně – právní ochrany dětí, kurátora pro děti a mládež. Příspěvek je obsahově rozčleněn. V první části se autorka věnuje průzkumu, který byl proveden v rámci naplňování standardu kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) – prevence na základních školách, kdy poté jsou tyto výstupy porovnávány a vyhodnoceny. V další části se zabývá problematikou působení informačních technologií, sociálních sítí na osobnost dítěte a projevy patologie. Také porovnává teoretické východisko s praktickými zkušenostmi deklarovanými na dvou kazuistikách a jednom případu spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. V poslední části příspěvku se věnuje námětům a doporučením, kdy spatřuje cíl v mezioborové „týmové“ spolupráci, vzdělávání cílových skupin, i dalším vzdělávání a specializaci odborníků z uvedených oblastí (SPOD, Policie České republiky). Závěrem uvádí příklady, které mohou vést k „dobré praxi“, zlepšení stávající situace a zkvalitnění mezioborové spolupráce.

·         Klíčová slova: Dítě, sociálně-právní ochrana dětí, orgány činné v trestním řízení, pedagogicko-psychologická poradna, informační technologie, sociální sítě, rizikové chování, sociálně-patologické jevy.

·         Summary: The author of the article focuses on the issue of cybercrime from the point of view of social and legal protection of children, curator for children and youth. The article is divided into content. In the first part, the author deals with a survey that was carried out in the framework of meeting the standard of quality of social and legal protection of childrenprevention at primary schools, when these outputs are compared and evaluated. The next part deals with the issue of the impact of information technology, social networks on the child's personality and pathology manifestations. It also compares the theoretical basis with the practical experience declared in two case reports and one case of cooperation with law enforcement authorities. The last part of the paper deals with ideas and recommendations, when it sees the goal in interdisciplinary "team" cooperation, education of target groups, as well as further education and specialization of experts from the above mentioned areas (social and legal protection of children, Police of the Czech Republic). Finally, it gives examples that can lead to 'good practice', the improvement of the current situation and the improvement of interdisciplinary cooperation.

·         Keywords: Child, socio-legal protection of children, law enforcement bodies, pedagogical-psychological counseling, information technology, social networks, risky behavior, socio-pathological phenomena.

 

18. 1. 2018

 

*

 

PBI_2017_ZS_konference_Jihlava_special_06

 

Fenomény realizácie prevencie pred nástrahami virtuálneho sveta v Slovenskej republike

studie

 

JUDr. Michaela Jurisová, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

JURISOVÁ, Michaela. Fenomény realizácie prevencie pred nástrahami virtuálneho sveta v Slovenskej republike studie. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava – speciál. ISSN 2336-3657.

 

·         Abstrakt: Daný príspevok nahliada na objektívne jestvujúcu realitu možností realizácie prevencie pred nástrahami virtuálneho sveta v podmienkach Slovenskej republiky. V texte je pozornosť zameraná na viktimačnú prevenciu v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky realizovanú konkrétnymi preventívnymi aktivitami.

·         Kľúčové slová: prevencia, obeť, viktimačná prevencia, preventívny program, preventívna aktivita, virtuálny svet, on-line svet, Policajný zbor, Slovenská republika.

·         Summary: The paper looks at the objectively existing reality of the possibilities of realizing prevention against the pitfalls of the virtual world in the conditions of the Slovak Republic. The text focuses on victimization prevention under the auspices of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic carried out by specific preventive activities.

·         Key words: prevention, victim, victim prevention, preventive program, preventive activity, virtual world, on-line world, Police Force, Slovak Republic.

 

18. 1. 2018

 

*

 

PBI_2017_ZS_konference_Jihlava_special_07

 

Mapování vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti na úrovni gymnázií, středních škol a vyšších odborných škol

 

Mgr. Pavlína Jedličková

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

JEDLIČKOVÁ, Pavlína. Mapování vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti na úrovni gymnázií, středních škol a vyšších odborných škol. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava – speciál. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Česká republika se potýká s nedostatkem odborníků v oboru kybernetické bezpečnosti. Tyto odborníky je třeba vzdělávat již od útlého věku. K tomu by měl dopomoci komplexní systém vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Aby však bylo možné přistoupit k budování takového vzdělávacího systému, je nutná znalost aktuální situace vzdělávání. Tento příspěvek nabízí stručný exkurz do právě probíhajícího mapování vzdělávacích možností v oblasti kybernetické bezpečnosti na středoškolské úrovni.

·         Klíčová slova: Vzdělávání, kybernetická bezpečnost, mapování, střední školy, gymnázia, vyšší odborné školy

·         Summary: The Czech Republic is struggling with the lack of cybersecurity experts. These professionals need to be educated from an early age. A comprehensive system of cybersecurity education should help to achieve this aim. However, in order to be able to build such an education system it is necessary to know the current situation in the field of education. This research offers a brief excursion into the ongoing mapping of educational opportunities in cybersecurity at the high school level.

·         Keywords: Education, cybersecurity, mapping, high schools, grammar schools, higher vocational schools

 

18. 1. 2018

 

*

 

PBI_2017_ZS_konference_Jihlava_special_08

 

Výsledky výzkumu na téma vnímání a prevence kyberkriminality na základní škole – studie

 

Ing. Mgr. Tomáš Daňhelka

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

DAŇHELKA, Tomáš. Výsledky výzkumu na téma vnímání a prevence kyberkriminality na základní škole – studie. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava – speciál. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Článek přibližuje výsledky výzkumu prováděného u žáků základních škol zjišťující znalosti a zkušenosti žáků s kyberkriminalitou. Výzkumu se zúčastnilo téměř 4 300 žáků, jedná se o více než 10 % žáků druhého stupně základní školy ve Středočeském kraji. Výzkum byl součástí diplomové práce Vnímání a prevence kyberkriminality na základní škole, článek stručně přibližuje tuto práci a její výsledky.

·         Klíčová slova: kybernetická kriminalita, kyberkriminalita, prevence, základní škola, e-Bezpečí, Seznam se bezpečně!, Saferinternet, dotazník, Evidenční systém statistik kriminality (ESSK).

·         Summary: The article presents the results of the research carried out at primary school pupils to find out the knowledge and experience of pupils with cybercrime. Almost 4,300 pupils participated in the research, which is more than 10 % of pupils of the second stage of primary school in the Central Bohemia Region. The research was a part of the diploma thesis Perception and prevention of cybercrime in primary school, the article briefly describes this work and its results.

·         Keywords: cybercrime, cybercrime, prevention, elementary school, e-Safety, Keep it safe!, Saferinternet, questionnaire, Crime statistics system.

 

18. 1. 2018

 

*