ROK 2017

 

Ročník IV

 

Zvláštní vydání

 

Mezinárodní konference Jihlava

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_01

 

Harmonogram konference

 

doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán. Harmonogram konference. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Jedná se o program konference, které je věnováno toto tématické číslo elektronického čtvrtletníku Právo, Bezpečnost, Informace.

·         Klíčová slova: Mezinárodní konference řešení elektronického násilí a kyberkriminality, Jihlava, 2017.

·         Summary: This is a conference program dedicated to this thematic issue of the electronic quarterly Law, Security, Information.

·         Keywords: International Conference on E-Violence and Cybercrime, Jihlava, 2017.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_02

 

Mapování vzdělávání v oblasti kybernetické na úrovni gymnázií, středních škol a vyšších odborných škol

 

Mgr. Pavlína Jedličková; Mgr. Kateřina Hábová; Mgr. Martin Hájek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

JEDLIČKOVA, Pavlína; Kateřina HÁBOVÁ a Martin HÁJEK. Mapování vzdělávání v oblasti kybernetické na úrovni gymnázií, středních škol a vyšších odborných škol. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Mezi ambice Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost patří vytvoření sítě expertů v oblasti vzdělávání na evropské úrovni – vzájemné sdílení a tvorba vzdělávacích materiálů a projektů mezi zeměmi, sdílení „best practice“. Významné jsou i aktivity zahrnující sdílení a distribuci zkušeností mezi našimi partnery ve vzdělávání a samotnými školami; série vzdělávacích přednášek pro pedagogy a pokračování v osvětových aktivitách na základních a středních školách.

·         Klíčová slova: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, aktivity, školy.

·         Summary: The National Cyber and Information Security Authority's ambitions include the creation of a network of experts in the field of education at European level – sharing and developing educational materials and projects between countries, sharing bestpractice. Activities involving sharing and distributing experience among our educational partners and schools themselves are also important; series of educational lectures for teachers and continuation in educational activities at primary and secondary schools.

·         Keywords: National Cyber and Information Security Authority, activities, schools.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_03

 

Kybergrooming – 3 roky kriminalizace

 

Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

TEXT PREZENTACE ZDE

 

KUDRLOVÁ, Kateřina. Kybergrooming – 3 roky kriminalizace. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Kybergrooming, navazování kontaktů s dětmi v online prostředí za účelem jejich sexuálního zneužití, je známý ve světě internetu již nějaký čas. V užším i širším chápání kybergroomingu je jedním z jeho atributů lákání oběti k osobnímu setkání, na což reagovalo trestní právo novou skutkovou podstatou trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b Trestního zákona). Článek se stručně věnuje kybergroomingu jako takovému a prvním případům uplatnění této nové skutkové podstaty v trestním řízení.

·         Klíčová slova: kybergrooming – navazování nedovolených kontaktů s dítětem – § 193b.

·         Summary: Cybergrooming, making contacts with children in an online environment for the purpose of their sexual abuse, has been known in the internet world for some time. In a narrower and broader understanding of cybergrooming, one of its attributes is to entice the victim to a face-to-face meeting, to which criminal law responded by a new offense of establishing illegal contacts with the child (Section 193b of the Criminal Code). The article briefly deals with cybergrooming as such and the first cases of application of this new facts in criminal proceedings.

·         Key words: cybergrooming - establishing illegal contacts with a child - § 193b of Criminal Code.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_04

 

Nezákonný obsah

 

Věra Mikušová

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MIKUŠOVÁ, Věra. Nezákonný obsah. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Popsáno je široké spektrum aktivit platformy NIC.cz ve vztahu ke zvyšování bezpečnosti na internetu. Autorka se pokouší definovat také nezákonný, nežádoucí či jinak pojatý zájmový internetový obsah.

·         Klíčová slova: NIC.cz, nezákonný obsah, aktivity, sdílení odpovědnosti.

·         Summary: A wide spectrum of activities of the NIC.cz platform in relation to increasing the security on the Internet is described. The author also attempts to define illegal, unwanted or otherwise conceived Internet content of interest.

·         Keywords: NIC.cz, illegal content, activities, responsibility sharing.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_05

 

Výsledky výzkumu na téma vnímání kyberkriminality prováděného u žáků základních škol ve Středočeském kraji

 

Ing. Mgr. Tomáš Daňhelka

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

DAŇHELKA, Tomáš. Výsledky výzkumu na téma vnímání kyberkriminality prováděného u žáků základních škol ve Středočeském kraji. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Abstrakt: Článek přibližuje výsledky výzkumu prováděného u žáků základních škol zjišťující znalosti a zkušenosti žáků s kyberkriminalitou. Výzkumu se zúčastnilo téměř 4300 žáků, jedná se o více jak 10 % žáků druhého stupně základní školy ve Středočeském kraji. Výzkum byl součástí diplomové práce Vnímání a prevence kyberkriminality na základní škole, článek stručně přibližuje tuto práci a její výsledky.

·         Klíčová slova: kybernetická kriminalita, kyberkriminalita, prevence, základní škola, E-bezpečí, Seznam se bezpečně!, Saferinternet, dotazník.

·         Summary: The article presents the results of the research carried out at primary school pupils to find out the knowledge and experience of pupils with cybercrime. Almost 4300 pupils participated in the research, which is more than 10% of pupils of the second stage of primary school in the Central Bohemia Region. The research was a part of the diploma thesis Perception and prevention of cybercrime in primary school, the article briefly describes this work and its results.

·         Keywords: cybercrime, cybercrime, prevention, primary school, E-safety, Meet Safely!, Saferinternet, questionnaire.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_06

 

Kraje pro bezpečný internet

 

Bc. Lucie Časarová

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČASAROVÁ, Lucie. Kraje pro bezpečný internet. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Projekt „Kraje pro bezpečný internet“ zahrnuje sdílení nejlepší praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti, e-learningové kursy, videospoty, soutěže a prezentační semináře pro specifické skupiny populace.

·         Klíčová slova: Kraje pro bezpečný internet, nejlepší praxe, prezentace, semináře.

·         Summary: The project “Regions for Secure Internet” involves sharing best practices in cyber security, e-learning courses, video spots, competitions and presentation seminars for specific population groups.

·         Keywords: Regions for secure internet, best practices, presentations, seminars.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_07

 

Kybernetická bezpečnost v dokumentech Bezpečnostní rady státu

 

Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VILÍM, Lukáš. Kybernetická bezpečnost v dokumentech Bezpečnostní rady státu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Kybernetická bezpečnost je problematikou, která je nezřídka zmíněna v dokumentech, projednávaných během schůzí Bezpečnostní rady státu.

·         Klíčová slova: Bezpečnostní rada státu, dokumenty, projednávání.

·         Summary: Cyber security is an issue that is often mentioned in documents discussed during State Security Council meetings.

·         Keywords: State Security Council, documents, deliberations.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_08

 

Prevence a řešení šikany a dalších rizikových jevů ve školním roce 2016/2017

 

Ing. Petr Špirhanzl

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠPIRHANZL, Petr. Prevence a řešení šikany a dalších rizikových jevů ve školním roce 2016/2017. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Problematika prevence a řešení rizikového chování ve školách je nedílnou součástí hodnoticích a kontrolních činností České školní inspekce, která bude i nadále tuto oblast důsledně sledovat.

·         Klíčová slova: Česká školní inspekce, průzkum, žáci, zjištění.

·         Summary: The issue of prevention and solution of risky behavior in schools is an integral part of the evaluation and control activities of the Czech School Inspectorate, which will continue to monitor this area consistently.

·         Keywords: Czech School Inspection, survey, pupils, findings.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_09

 

Manipulace, hazard, naivita: realita dětí online?

 

Ing. Jiří Palyza

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PALYZA, Jiří. Manipulace, hazard, naivita: realita dětí online? Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Zmíněny jsou výzvy jako Modrá velryba, Mluvící Angela, Omegle, síťové hry. Schopnost analyzovat, tvořit si úsudek a pracovat s více informačními zdroji je nutnou součástí digitální gramotnosti. Děti nechápou technické souvislosti a princip/nebezpečí stalkovacích aplikací. Nechají se ovlivnit davovým názorem a ten slepě opakují.

·         Klíčová slova: Manipulace, stalking, zneužití.

·         Summary: Challenges like Blue Whale, Talking Angela, Omegle, network games are mentioned. The ability to analyze, judge and work with multiple sources of information is a necessary part of digital literacy. Children do not understand the technical context and principle/danger of fastening applications. They let themselves be influenced by the mob opinion and repeat it blindly.

·         Keywords: Handling, stalking, abuse.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_10

 

Kyberkriminalita – mýty versus realita v praxi právní ochrany dětí

 

Mgr. et Mgr. Lucie Kosová

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KOSOVÁ, Lucie. Kyberkriminalita – mýty versus realita v praxi právní ochrany dětí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Převážná většina dětí postrádá informace o tom, jakým způsobem se uchovávají a využívají data v kyberprostoru. Domnívají se rovněž, že informace vložené na sociální síť (naříklad Facebook) nejsou nijak přenosné ani využitelné (marketing, reklama).

·         Klíčová slova: Sociální sítě, marketing, zneužitelnost, veřejnost.

·         Summary: The vast majority of children lack information on how data is stored and used in cyberspace. They also believe that information posted on a social network (such as Facebook) is not portable or usable (marketing, advertising).

·         Keywords: Social networks, marketing, abuse, public.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_11

 

Aktivity Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti

 

Ing. Dominik Marek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MAREK. Dominik. Aktivity Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Ve stručnosti jsou zmíněny aktivity Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti, včetně motivace pro konkrétní postupy.

·         Klíčová slova: Kraj Vysočina, elektronická bezpečnost, aktivity.

·         Summary: Activities of the Vysočina Region in the area of electronic security are briefly mentioned, including the motivation for specific procedures.

·         Keywords: Vysočina Region, electronic security, activities.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_12

 

Transhumanismus (ne)bezpečí českých kyborgů

 

kpt. Mgr. Tomáš Zdráhal

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ZDRÁHAL, Tomáš. Transhumanismus (ne)bezpečí českých kyborgů. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Zmíněny jsou možné modifikace lidského těla, jakkoli motivované, za využití moderních technologií, napříkklad čipů  a jejich možné negativní dopady.

·         Klíčová slova: transhumanismus, kyborgizace, nebezpečí.

·         Summary: Possible modifications of the human body, however motivated, using modern technologies such as chips and their possible negative impacts are mentioned.

·         Keywords: transhumanism, cyborgization, danger.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_13

 

Rizika sociálních sítí aneb Jak se chovat na internetu. Jak sociální sítě ubližují (nejen) dětem aneb nebezpečí na internetu

 

JUDr. Teddy Sunnardi, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

SUNARDI, Teddy. Rizika sociálních sítí aneb Jak se chovat na internetu. Jak sociální sítě ubližují (nejen) dětem aneb nebezpečí na internetu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Jak název napovídá, obsahem příspěvku jsou aktuální rizika sociálních sítí pro uživatele nebo jiné oběti. Zmíněna jsou relevantní doporučení pro policejní síly, veřejně zpnámé osoby i širokou veřejnost.

·         Klíčová slova: Sociální sítě, zneužití, disclaimer, doporučení.

·         Summary: As the title suggests, the content of the paper is the current risks of social networks for users or other victims. Relevant recommendations for police forces, publicly known persons and the general public are mentioned.

·         Keywords: Social networks, abuse, disclaimer, recommendations.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_14

 

Solution of Electronic Violence and Cybercriminality

 

corporal Carles Gallardo

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

GALLARDO, Carles. Solution of Electronic Violence and Cybercriminality. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Aktivity „Katalánské policie“ (Mossos d’Esquadra) ve vztahu ke kybernetické kriminalitě (prevence, práce s oběťmi, forensní aktivity, mezinárodní spolupráce).

·         Klíčová slova: práce s oběťmi, forensní aktivity, mezinárodní spolupráce, Katalánsko, Mossos d’Esquadra.

·         Summary: Activities of the “Catalan Police” (Mossos d´Esquadra) in relation to cybercrime (prevention, work with victims, forensic activities, international cooperation).

·         Keywords: work with victims, forensic activities, international cooperation, Catalonia, Mossos d´Esquadra.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_15

 

Pozitíva verzus negatíva používania moderných technológií vo vzťahu ku deťom a mládeži

 

RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD.; Mgr. Michaela Kiššová, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HAJDÚKOVÁ, Tatiana a Michaela KIŠŠOVÁ. Pozitíva verzus negatíva používania moderných technológií vo vzťahu ku deťom a mládeži. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Zmíněny jsou konkrétní fenomény, týkající se vztahu dětí a moderních technologií, jako je čas strávený on-line, moderní hračky a vliv škodlivého obsahu na děti.

·         Klíčová slova: děti, moderní technologie, výzkum, anketa.

·         Summary: Specific phenomena concerning the relationship between children and modern technologies such as online time, modern toys and the impact of harmful content on children are mentioned.

·         Keywords: children, modern technology, research, poll.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_16

 

Možnosti medzinárodnej spolupráce v boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí on-line

 

kpt. Mgr. Ivan Bacigál

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

BACIGÁL, Ivan. Možnosti medzinárodnej spolupráce v boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí on-line. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Zmíněny sú nadnárodné prvky sexuálneho vykorisťovania detí on-line; právne nástroje boja proti cezhraničnému sexuálnemu vykorisťovaniu detí a praktické možnosti boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí.

·         Klíčová slova: sexuálnemu vykorisťovanie detí; prevencia; prax.

·         Summary: Transnational elements of online sexual exploitation of children are mentioned; legal instruments to combat cross-border sexual exploitation of children and practical options for combating the sexual exploitation of children.

·         Keywords: child sexual exploitation; prevention; practice.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_17

 

Internetová kriminalita praktický příklad

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír. Internetová kriminalita praktický příklad. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Stručný příspěvek (prezentace) uvádí případ majetkové trestné činnosti za využití moderních technologií.

·         Klíčová slova: Kazuistika, pachatel, trestné činy, prostředky.

·         Summary: A brief paper (presentation) presents a case of property crime using modern technologies.

·         Keywords: Case report, offender, offenses, means.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_18

 

Systémové možnosti řešení problematiky dětské kybernetické kriminality

           

pplk. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE – TEXT

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE – PREZENTACE

 

HABICH, Lukáš. Systémové možnosti řešení problematiky dětské kybernetické kriminality. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Článek se zaměřuje na možné prvky snížení dětské kybernetické kriminality v České republice. S porovnáním s jinými bezpečnostními sbory v rámci Evropské unie se vyskytují možnosti zvýšení důvěry občanů v policii, které mají značný vliv na objasnění této trestné činnosti, zejména sexuálních deliktů páchaných na dětech a mezi dětmi. Za nejdůležitější faktory zvýšení důvěry v policii jsou uvedeny vzdělávání příslušníků, zlepšení nastaveného systému prevence a znalost nových trendů kybernetické kriminality.

·         Klíčová slova: Kybernetická kriminalita, kyberkriminalita, prevence, vzdělávání, vzdělávací proces, policista ve školním prostředí.

·         Summary: The article focuses on possible elements of reducing cybercrime in the Czech Republic. Compared to other security forces within the European Union, there are opportunities to increase citizens' trust in the police, which have a significant impact on the elimination of this crime, in particular sexual offenses committed against children and among children. The most important factors of increasing trust in the police are education of members, improvement of the set prevention system and knowledge of new trends in cybercrime.

·         Keywords: Cybercrime, cybercrime, prevention, education, educational process, policeman in school environment.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_19

 

Úskalí činnosti policie během prvotních úkonů prověřování a vyšetřování kybernetického násilí

 

Mgr. Tomáš Najman; pplk. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

NAJMAN Tomáš a Lukáš HABICH. Úskalí činnosti policie během prvotních úkonů prověřování a vyšetřování kybernetického násilí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Zmíněny jsou stěžejní aspekty respektive proměnné, označitelné za najčastější ú́skali, vztahující se k policejním činnostem co se týče prvotních úkonů prověřování a vyšetřování kybernetického násili.

·         Klíčová slova: Policie České republiky, kybernetické násilí, překážky.

·         Summary: There are mentioned the key aspects or variables, which are marked as the most frequent ones, related to the police activities concerning the initial acts of investigation and investigation of cyber violence.

·         Keywords: Police of the Czech Republic, cyber violence, obstacles.

 

7. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_20

 

Informační bezpečnost z pohledu výsledků průzkumů v České republice

 

Ing. Bc. Marek Čandík, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Informační bezpečnost z pohledu výsledků průzkumů v České republice. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Jedná se o sumarizaci výsledků několika výzkumů (průzkumů) na téma počítačové gramotnosti veřejnosti jako celku a jejích určitých specifických skupin, které za přispění autora proběhly v nedávné době.

·         Klíčová slova: průzkumy, informační bezpečnost, zranitenost.

·         Summary: It is a summary of the results of several researches (surveys) on the topic of computer literacy of the public as a whole and its specific groups, which were recently carried out with the help of the author.

·         Keywords: surveys, information security, vulnerability.

 

5. 11. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_konference_Jihlava_21

 

Guardia Civil

 

col. Isabel Corrales Galindo

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

GALINDO, Isabel Corrales. Guardia Civil. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Mezinárodní konference Jihlava. ISSN 2336-3657.

 

·         Anotace: Příspěvek (prezentace) poposuje jak základní informace o Civiní gardě Španělska (Guardía Civil), tak některé případy které spadají do oblasti počítačové kriminality, které toto těleso řešilo.

·         Klíčová slova: Civilní garda, Španělsko, počítačová kriminalita.

·         Summary: The paper (presentation) describes both basic information about the Civic Guard of Spain (Guardía Civil) and some cases that fall within the area of cybercrime, which this body solved.

·         Keywords: Civil Guard, Spain, cybercrime.

 

7. 11. 2017