ROK 2017

 

Ročník IV

 

Zvláštní vydání

 

Kurz celoživotního vzdělávání – OSINT

 

*

 

PBI_2017_ZC_OSINT_01

 

Identifikace a lokalizace osoby pomocí nástrojů OSINT: Případová studie

 

Bc. Bohumil Kalvas

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALVAS, Bohumil. Identifikace a lokalizace osoby pomocí nástrojů OSINT: Případová studie. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Kurz celoživotního vzdělávání – OSINT. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Jedná se o schematický popis možností, jak z primárně otevřených zdrojů získat data (kontaktní údaje) o zájmové osobě, například nekomunikujícím dlužníkovi/neplatiči.

·        Klíčová slova: osobní údaje, otevřené zdroje, monitoring.

·        Summary: Annotation: This is a schematic description of how to obtain data (contact data) about a person of interest, such as a non-communicating debtor/non-payer, from primarily open sources.

·        Keywords: personal data, open sources, monitoring.

 

15. 2. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_OSINT_02; PBI_2017_ZC_OSINT_03

 

ARMS: Analyticko Rešeršní Monitorovací Systém

           

Ing. Miroslav Wiedermann

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

TEXT PREZENTACE ZDE

 

WIEDERMANN, Miroslav. ARMS: Analyticko Rešeršní Monitorovací Systém. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Kurz celoživotního vzdělávání – OSINT. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Analyticko rešeršní a monitorovací systém (ARMS) je unikátním řešením vytvořeným na platformě Tovek, díky němuž budete schopni zároveň efektivně využívat obsah heterogenních interních i externích dat pro získávání znalostí a dovedností
o specifických tématech, osobách, organizacích, věcech, místech, událostech a jejich vzájemných vztazích. Umožňuje nejen analytikům poskytovat jasné, přesné, rychlé
a hodnotné odpovědi k požadovaným a nově se objevujícím otázkám a zároveň si vystavět znalost o hlavních oblastech zájmu, kterou je možné opakovaně využít při dalších analýzách. Své místo nalezne v oblasti vyšetřování, zpravodajství, risk managementu a competitive intelligence.

·        Klíčová slova: Analyticko rešeršní a monitorovací systém; analýza dat; vyšetřování.

·        Summary: The analytical re-search and monitoring system (ARMS) is a unique solution built on the Tovek platform, enabling you to simultaneously use the content of heterogeneous internal and external data to gain knowledge and skills about specific topics, people, organizations, things, places, events and their mutual relations. It not only allows analysts to provide clear, accurate, prompt and valuable answers to the questions asked and emerging, while building knowledge of the main areas of interest that can be reused in further analyzes. It will find its place in the areas of investigation, intelligence, risk management and competitive intelligence.

·        Keywords: Analytical re-search and monitoring system; data analysis; investigations.

 

15. 2. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_OSINT_04

 

Prověření adresy

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Prověření adresy. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Kurz celoživotního vzdělávání – OSINT. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Popsány jsou možnosti ověřování respektive prověřování adres ze zdrojů, souvisejících se základními registry v České republice.

·        Klíčová slova: adresy, procesy, registry, vzdálený přístup.

·        Summary: Possibilities of verification or verification of addresses from sources related to basic registers in the Czech Republic are described.

·        Keywords: addresses, processes, registers, remote access.

 

15. 2. 2017 v 16:39

 

*

 

PBI_2017_ZC_OSINT_05

 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Veřejný rejstřík a Sbírka listin. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Kurz celoživotního vzdělávání – OSINT. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Popsány jsou možnosti ověřování respektive prověřování údajů z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík) a sbírky listin.

·        Klíčová slova: adresy, procesy, rejstříky, vzdálený přístup.

·        Summary: Possibilities of verification or verification of data from public register (business register) and collection of documents are described.

·        Keywords: addresses, processes, indexes, remote access.

 

15. 2. 2017 v 16:37

 

*

 

PBI_2017_ZC_OSINT_06

 

CRIBIS

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. CRIBIS. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Kurz celoživotního vzdělávání – OSINT. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cribis je datový zdroj o více než 10 milionech podnikatelských subjektů
a fyzických osob z České republiky a Slovenské republiky čerpající z více než 40 hlavních, přehledně unifikovaných a komplexních informačních zdrojů. Umožňuje tvorbu reportů, diagramů, marketingových seznamů a monitorovacích služeb. Slouží k prověření míry podnikatel-ského rizika formou využití vícezdrojového semaforu Cribis sestaveného pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na základě údajů z databáze Cribis.

·        Klíčová slova: podnikatelské subjekty, údaje, prověření.

·        Summary: Cribis is a data source of more than 10 million business entities and individuals from the Czech Republic and the Slovak Republic, drawing on more than 40 main, clearly unified and comprehensive information sources. It enables creation of reports, diagrams, marketing lists and monitoring services. It serves to verify the level of business risk by using the Cribis multi-source traffic light compiled for legal entities and natural persons based on data from the Cribis database.

·        Keywords: business entities, data, screening.

 

15. 2. 2017 v 16:36

 

*

 

PBI_2017_ZC_OSINT_07

 

Nové možnosti OSINT a SOCMINT

 

Ing. Bc. Luděk Michálek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MICHÁLEK, Luděk. Nové možnosti OSINT a SOCMINT. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Kurz celoživotního vzdělávání – OSINT. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Otevřené zdroje nejsou jen obvyklé komerčně dostupné tištěné a elektronické sdělovací prostředky, ale celá škála sofistikovaných, málo známých postupů, v nichž jsou často "ukryta" cenná data, o nichž často dopředu nemáme tušení. S nástupem internetu (a po pádu mnoha diktatur ve světě) se staly otevřené zdroje ještě významnějšími. Data
z otevřených zdrojů tvoří v databázích – informačních fondech zpravodajských služeb obrovský podíl. Na některá témata a při vyšším stupni obecnosti analýz mohou otevřené zdroje poskytnout uspokojivé odpovědi. Využvání otevřených zdrojů je téměř bez rizik, ale hrozí utopení v množství dat.

·        Klíčová slova: Otevřené zdroje, monitoring, vytěžování, trendy.

·        Summary: Open sources are not only the usual commercially available printed and electronic media, but a whole range of sophisticated, little-known procedures, in which often "hidden" valuable data, which we often have no idea in advance. With the advent of the Internet (and after the collapse of many dictatorships around the world), open sources have become even more important. Open source data make up a huge share in databases – intelligence information funds. On some topics and at a higher degree of generality of analysis, open sources can provide satisfactory answers. The use of open sources is almost risk-free, but there is a risk of drowning in the amount of data.

·        Keywords: Open sources, monitoring, exploitation, trends.

 

15. 2. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_OSINT_08

 

Dark Net: Umožňuje analýza informací odhalit zločiny v prostředí Deep a Dark Internetu?

 

doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán. Dark Net: Umožňuje analýza informací odhalit zločiny v prostředí Deep
a Dark Internetu?
Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Kurz celoživotního vzdělávání – OSINT. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Předmětem příspěvku jsou možnosti využití vybraných informačních zdrojů
a metod competitive intelligence při odhalování a objasňování kybernetické kriminality.

·        Klíčová slova: competitive intelligence; kybernetická kriminalita; trendy.

·        Summary: The subject of the paper is the possibility of using selected information sources and methods of competitive intelligence in detecting and clarifying cybercrime.

·        Keywords: competitive intelligence; cyber crime; trends.

 

15. 2. 2017

 

*

 

PBI_2017_ZC_OSINT_09

 

OSINT – Open Source Intelligence: Kurz celoživotního vzdělávání Policejní akademie České republiky v Praze

 

Ing. Bc. Luděk Michálek; doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MICHÁLEK, Luděk a Štěpán KALAMÁR. OSINT – Open Source Intelligence: Kurz celoživotního vzdělávání Policejní akademie České republiky v Praze. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, Zvláštní vydání, Kurz celoživotního vzdělávání – OSINT. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek seznamuje s obsahem kurzu OSINT – Open Source Intelligence uskutečněného na Policejní akademii České republiky v Praze v rámci programu celoživotního vzdělávání. Kurz byl zaměřen na představení nových možností v oblasti zpravodajství z otevřených zdrojů a jejich využití v činnosti bezpečnostních sborů. Zároveň uvozuje zvláštní číslo internetového časopisu Právo-bezpečnost-informace, které zpřístupňuje prezentace přednášek uskutečněných v tomto kurzu.

·        Klíčová slova: OSINT – Open Source Intelligence, zpravodajství z otevřených zdrojů, CRIBIS, Dark Net.

·        Summary: The article introduces the content of the OSINT – Open Source Intelligence course held at the Police Academy of the Czech Republic in Prague as part of the Lifelong Learning Program. The course focused on introducing new possibilities in the field of open source intelligence and their use in the activities of security forces. At the same time, it introduces a special issue of the Internet magazine Právo-bezpečnost-informace, which provides access to presentations of lectures given in this course.

·        Key words: OSINT – Open Source Intelligence, CRIBIS, Dark Net.

 

15. 2. 2017 v 16:18

 

*