ROK 2017

 

Ročník IV

 

Číslo 4

 

*

 

PBI_2017_04_01

 

Informační strategie

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Informační strategie. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Abstrakt: Článek prezentuje problematiku informační strategie ve firmách a věnuje se procesu tvorby informační strategie, věnuje se také její efektivitě. Článek porovnává problematiku informační strategie a strategie prostředků ICT.

·        Klíčová slova: informační strategie, strategie ICT.

·        Abstract: The paper presents the information strategy in companies and devotes itself to the process of information strategy creation, and also its effectiveness. The article compares the issues of information strategy and ICT strategy.

·        Keywords: information strategy, strategy of ICT.

 

*

 

PBI_2017_04_02

 

Informační fragmentace

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.; Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek a Vladimír ŠULC. Informační fragmentace. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Abstrakt: Řízení osobních informací je činnost, kterou lidé provádějí za účelem získávání, organizování, údržby, získávání a používání osobních informací, jako jsou dokumenty (papírové a digitální), webové stránky a e-mailové zprávy atd. Problémem práce s informacemi je fragmentace informací, tj. data / informace se nacházejí v různých paměťových médiích a různých zařízeních. Článek popisuje problematiku fragmentace informací a správy osobních informací.

·        Klíčová slova: personální informační management, informační fragmentace.

·        Abstract: Personal information management is the activity that people perform to retrieve, organize, maintain, retrieve, and use personal information such as documents (paper and digital), websites and e-mail messages, etc. The problem of working with information is fragmentation of information, The data/information is found in different storage media and different devices. The article describes fragmentation of information and personal information management.

·        Keywords: personnel information management, information fragmentation

 

*

 

PBI_2017_04_03

 

Vývoj jednání pachatelů v kybernetickém prostředí v souvislosti s jeho změnami

 

Mgr. Karel Kuchařík

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KUCHAŘÍK, Karel. Vývoj jednání pachatelů v kybernetickém prostředí v souvislosti s jeho změnami. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Abstrakt: Prostředí informačních technologií je velmi dynamické prostředí, kde dochází k páchání kybernetické kriminality. Jeho statistické sledování má své limity. Statistická data, ať již vykazované kriminality dle statistik Policie ČR anebo obecné odhady latence kriminality, či penetrace informačních technologií ve společnosti mohou spíše než cokoliv jiného značit vývojové trendy než přímo popisovat empirický přehled v této oblasti. Nicméně je nezbytné získat dostatečný nadhled nad celou problematikou řešení kybernetické kriminality. Díky tomu lze definovat důležité oblasti, kterými jsou decentralizace, mobilita, šifrování a překlad adres. Na základě toho lze pak hledat možná východiska dalšího postupu a řešení vhodných budoucích opatření.

·        Klíčové slova: kybernetická kriminalita, vývoj kybernetické kriminality, trendy kybernetické kriminality, decentralizace internetových služeb, mobilita internetu, šifrování, překlad adres.

·        Summary: The IT environment is a very dynamic environment where cybercrime is committed. Its statistical monitoring has its limits. Statistical data, whether reported crime according to the statistics of the Czech police or general estimates of crime latency, or the penetration of information technology in society can, rather than anything else, indicate developmental trends rather than directly describe an empirical overview in this area. Nevertheless, it is necessary to gain sufficient insight into the whole issue of solving cybercrime. This allows important areas to be defined, such as decentralization, mobility, encryption and address translation. On this basis, possible starting points for further action and solutions for appropriate future measures can be sought.

·        Keywords: cybercrime, cybercrime development, cybercrime trends, decentralization of internet services, internet mobility, encryption, address translation.

 

*

 

PBI_2017_04_04

 

Kybergrooming – 3 roky kriminalizace

 

Mgr. Mgr. Kateřina Kudrlová

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KUDRLOVÁ, Kateřina. Kybergrooming – 3 roky kriminalizace. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Kybergrooming, navazování kontaktů s dětmi v online prostředí za účelem jejich sexuálního zneužití, je známý ve světě internetu již nějaký čas. V užším i širším chápání kybergroomingu je jedním z jeho atributů lákání oběti k osobnímu setkání, na což reagovalo trestní právo novou skutkovou podstatou trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b TZ). Článek se stručně věnuje kybergroomingu jako takovému a prvním případům uplatnění této nové skutkové podstaty v trestním řízení.

·        Klíčová slova: kybergrooming – navazování nedovolených kontaktů s dítětem – § 193b.

·        Summary: Cybergrooming, making contact with children in an online environment for the purpose of sexual abuse, has been known in the Internet world for some time. In a narrower and wider understanding of cybergrooming, one of its attributes is to entice the victim to a personal encounter, which has been responded to by criminal law with a new offense of establishing illegal contacts with the child (Section 193b of the Criminal Code). The article briefly deals with cybergrooming as such and the first cases of application of this new facts in criminal proceedings.

·        Key words: cybergrooming - making illegal contacts with a child - § 193b.

 

*

 

PBI_2017_04_05

 

Informační architektura

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Informační architektura. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Informační architektura je významným faktorem v seskupování informací a navigačních metodách v prostředí internetu a uživatelům poskytuje možnost postupovat logicky a s jistotu, že se blíží k potřebným informacím. Článek poskytuje přehled základních principů používaných v oblasti informační architektury.

·        Klíčová slova: informační architektura, organizace dat.

·        Abstract: Information Architecture. Information architecture is an important factor in grouping information and navigation methods in the Internet environment and gives users the opportunity to proceed logically and with certainty that they are approaching the necessary information. The article provides an overview of the basic principles used in the field of information architecture.

·        Keywords: information architecture, data organization.

 

*

 

PBI_2017_04_06

 

Informační management v bezpečnostních složkách

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Informační management v bezpečnostních složkách. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje možnosti použití informačního managementu v bezpečnostních složkách, uvádí provozní model informačního managementu bezpečnostních sborů, který vyvinula společnost Accenture pro potřeby policie a prezentuje některé atributy zavádění architektury informačního managementu.

·        Klíčová slova: informační management, architektura informačního managementu.

·        Abstract: Information Management in Security Forces. The article presents the possibilities of using information management in security forces, introduces the operational model of information management of security forces developed by Accenture for the needs of the police, and presents some attributes of the implementation of information management architecture.

·        Keywords: information management, information management architecture.

 

*

 

PBI_2017_04_07

 

Správa informací a informační management

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Správa informací a informační management. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje problematiku správy informací a jejího postavení v informačním managementu, uvádí holistický přístup k vymezení informačního managementu a srovnává informační management se znalostním managementem a projektovým managementem, popisuje podstatu rozdílů mezi informačními technologiemi, informačními systémy a informačním managementem. Dále se článek zabývá problematikou správy informací jako základního prvku informačního managementu.

·        Klíčová slova: správa informací, informační management.

·        Abstract: Administration of Information and Information Management. The article presents the issue of information administration and its position in information management, presents a holistic approach to defining information management and compares information management with knowledge management and project management, describes the nature of the differences between information technologies, information systems and information management. The article also deals with the issue of information administration as a basic element of information management.

·        Keywords: information administration, information management.