ROK 2017

 

Ročník IV

 

Číslo 3

 

*

 

PBI_2017_03_01

 

Trvalý pobyt, nájem bytu (a z toho vyplývající rizika spojená s exekucí) a problematika úřední adresy

 

PhDr. Marek Hejduk

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HEJDUK, Marek. Trvalý pobyt, nájem bytu (a z toho vyplývající rizika spojená s exekucí) a problematika úřední adresy. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Institut trvalého pobytu má nejenom svůj význam v oblasti evidence obyvatel, ale také má vztah i k jiným právním předpisům, jelikož jde o jeden z adresních osobních údajů občana, z kterého vyplývají různá práva a povinnosti. S trvalým pobytem úzce souvisí problematika např. doručování, nájemní vztahy, určování místní příslušnosti soudů, správních a jiných orgánů, atd. Práce se zaměřuje na obecnou úpravu trvalého pobytu, problematiku trvalého pobytu ve vztahu k exekuci a dále na problematiku tzv. adresy úřadu.

·        Klíčová slova: trvalý pobyt, občan České republiky, evidence obyvatel, změna trvalého pobytu, doručování, nájem bytu, pronajímatel, nájemce, exekuce, výpis trvale hlášených osob, úřední adresa.

·        Abstract: The Institute of Permanent Residence has not only its significance in the area of population records, but also its relation to other legal regulations, as it is one of the addressing personal data of a citizen, from which various rights and obligations arise. The permanent residence is closely connected with issues such as delivery, rent relations, determination of the local jurisdiction of courts, administrative and other bodies, etc. The thesis focuses on the general arrangements for permanent residence, the issue of permanent residence in relation to the execution and also the issue of so-called office.

·        Keywords: permanent residence, citizen of the Czech Republic, population register, change of permanent residence, delivery, tenancy, landlord, tenant, execution, statement of permanently reported persons, official address.

 

26. 10. 2017

 

*

 

PBI_2017_03_02

 

Základní principy informačního managementu

 

Ing. Bc. Marek Čandík, PhD.; Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek a Vladimír ŠULC. Základní principy informačního managementu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje základní principy informačního managementu, uvádí principy dobrého řízení dat a informací a deklaruje klíčové zásady pro naplnění těchto principů. Prezentuje taktéž model informačních zdrojů a metodiku hodnocení informací, včetně klíčových cílů informačního managementu.

·        Klíčová slova: informační management, principy, modely.

·        Abstract: The paper presents some basic principles of information management, describes the principles of good data and information management and declares the key principles for fulfilling these principles. It also presents a model of information resources and methodology for evaluation of information, including the key objectives of information management.

·        Keywords: information management, principles, models.

 

26. 10. 2017

 

*

 

PBI_2017_03_03

 

Bezpečnost úložišť v organizacích

 

Ing. Vít Pěkný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PĚKNÝ, Vít. Bezpečnost úložišť v organizacích. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje výsledky zjištěné dotazníkovým šetřením, které bylo realizované v roce 2016 a bylo zaměřené na monitoring aktuálního stavu bezpečnosti úložišť v organizacích. Dotazníkového šetření se účastnilo 381 respondentů.

·        Klíčová slova: informační bezpečnost, bezpečnost úložišť, dotazníkové šetření.

·        Abstract: The paper presents the results of the questionnaire survey that was implemented in 2016 and was focused on monitoring the current state of the storage security in organizations. The questionnaire survey was attended by 381 respondents

·        Keywords: information security, storage security, questionnaire survey.

 

25. 10. 2017

 

*

 

PBI_2017_03_04

 

Personální bezpečnost v organizacích

 

Ing. Vít Pěkný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PĚKNÝ, Vít. Personální bezpečnost v organizacích. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje výsledky zjištěné dotazníkovým šetřením, které bylo realizované v roce 2016 a bylo zaměřené na monitoring aktuálního stavu personální bezpečnosti v organizacích. Dotazníkového šetření se účastnilo 381 respondentů.

·        Klíčová slova: informační bezpečnost, personální bezpečnost, dotazníkové šetření.

·        Abstract: Personal safety in organizations. The paper presents the results of the questionnaire survey that was implemented in 2016 and was focused on monitoring the current state of the personal safety of information security in organizations. The questionnaire survey was attended by 381 respondents

·        Keywords: information security, personal safety, questionnaire survey.

 

25. 10. 2017

 

*

 

PBI_2017_03_05

 

Prevence kriminality – PredPol

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.; Ing. Bc. Marek Čandík, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír a Marek ČANDÍK. Prevence kriminality – PredPol. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Prediktivní aspekty policejní práce se ještě nedávno zdály fikcí. Dnes existují ověřené studie, operující s hmatatelnými pozitivními dopady těchto přístupů, vycházejících ze specifické formy „big data“.

·        Klíčová slova: Predikce, policejní činnosti, big data, zefektivnění.

·        Summary: Predictive aspects of police work have even only recently been fiction. Today, there are validated studies, operating with tangible positive impacts of these approaches, based on the specific forms of "big data".

·        Keywords: Predictions, police activities, big data, streamlining.

 

25. 10. 2017

 

*

 

PBI_2017_03_06

 

Současný stav likvidace dat v organizacích

 

Ing. Vít Pěkný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PĚKNÝ, Vít. Současný stav likvidace dat v organizacích. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje výsledky zjištěné dotazníkovým šetřením, které bylo realizované v roce 2016 a bylo zaměřené na monitoring aktuálního stavu použitých procesů pro likvidaci dat v organizacích. Dotazníkového šetření se účastnilo 381 respondentů.

·        Klíčová slova: informační bezpečnost, likvidace dat, dotazníkové šetření.

·        Abstract: Current State of Data Disposing in Organizations. The paper presents the results of the questionnaire survey that was implemented in 2016 and was focused on monitoring the current state of the processes used for data disposing in organizations. The questionnaire survey was attended by 381 respondents

·        Keywords: information security, data disposing, questionnaire survey.

 

25. 10. 2017

 

*

 

PBI_2017_03_07

 

Principy moderní digitální steganografie a stegoanalýzy

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Principy moderní digitální steganografie a stegoanalýzy. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Steganografie se používá k vkládání skrytých zpráv ve formě souborů, textu nebo jiných obrázků v digitálních krycích médiích. Záměrem je předávat skryté informace. Steganalýza je proces, který slouží k detekci skrytých zpráv v digitálních datech. Ačkoli steganografie není novou disciplínou, stává se v dnešním digitálním světě stále důležitější, kdy se informace často a snadno vyměňují prostřednictvím internetu, e-mailu a dalších prostředků pomocí počítačů. Článek prezentuje principy moderní digitální steganografie a steganoanalýzy.

·        Klíčová slova: bezpečnost, utajená komunikace, steganografie, steganoanalýza.

·        Abstract: The Principles of Modern Digital Steganography and Stegoanalysis. Steganography is used to embed hidden messages in the form of files, text, or other images in digital media. The intent is to convey hidden information. Steganalysis is the process used to detect hidden messages in digital data. Although steganography is not a new discipline, it is becoming increasingly important in today's digital world, where information is frequently and easily exchanged via computers, via the Internet, e-mail and other resources. The paper presents the principles of modern digital steganography and steganalysis.

·        Keywords: security, secret communication, steganography, steganoanalysis.

 

25. 10. 2017

 

*

 

PBI_2017_03_08

 

CSIRT klíčový nástroj ochrany kybernetického prostoru

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír. CSIRT klíčový nástroj ochrany kybernetického prostoru. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Aktuálním tématem mezinárodních vztahů jsou bezpečnostní otázky spojené s existencí nové domény mezilidské interakce, kybernetického prostoru. Státy, bezpečnostní profesionálové i akademici hledají cesty k zajištění kybernetické bezpečnosti, která v dnešním pojetí zahrnuje hrozby působící v kybernetickém prostoru i hrozby působící z něj. Klíčovým nástrojem zvyšování odolnosti proti kybernetickým hrozbám je světový systém pracovišť CSIRT. Předmětem tohoto článku je role tohoto systému v systému mezinárodních vztahů, zejména s ohledem na pokrytí evropského prostoru.

·        Klíčová slova: CSIRT, CERT, kybernetický prostor, kybernetická bezpečnost, kybernetický bezpečnostní incident, kybernetická bezpečnostní událost.

·        Summary: Security related aspects of cyberspace have become a hot topic of current discourse in international relations. States, security professionals and academics are looking for ways to ensure cyber security, which in today's concept includes addressing threats in cyberspace as well as threats emerging from cyberspace. A key factor for achieving a high level of resilience against cyber threats is the global CSIRT system. The research subject of this study is the role of the CSIRT system in the system of contemporary international relations, with particular interest in European CSIRTs.

·        Keywords: CSIRT, CERT, cyberspace, cybersecurity, cyber security incident, cyber security event.

 

24. 10. 2017

 

*

 

PBI_2017_03_09

 

Steganografická analýza

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Steganografická analýza. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Steganografie představuje označení pro metody a techniky tajné komunikace, jejíž hlavním účelem je skrýt výskyt komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních kanálů. Steganalýzou označujeme metody a techniky pro detekci tajné komunikace. Článek prezentuje úvodní informace k steganoanalytickým metodám a technikám.

·        Klíčová slova: bezpečnost, utajená komunikace, steganografie, steganoanalýza.

·        Abstract: Steganographical Analysis. Steganography is a designation for methods and techniques of secret communication, the main purpose of which is to hide the occurrence of communication through public communication channels. By steganalysis, we mean methods and techniques for detecting secret communications. The paper presents introductory information on steganoanalytical methods and techniques.

·        Keywords: security, secret communication, steganography, steganoanalysis.

 

24. 10. 2017

 

*

 

PBI_2017_03_10

 

VBA jako validační nástroj hromadného zpracování dat

 

Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

DYDOWICZ, Petr. VBA jako validační nástroj hromadného zpracování dat. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Kancelářský balík MicroSoft (MS) Office je ve veřejné správě naprosto běžným prostředkem pro kancelářskou práci. Jelikož drtivá většina osobních počítačů ve veřejné správě pracuje pod operačním systémem Windows, pak i nasazení kancelářského balíku od stejné firmy je racionálním a logickým krokem. Doba, kdy veřejná správa používala neplacené alternativní produkty, které sice pracovaly pod operačním systémem Windows, ale nebyly plně kompatibilní s MS Office, je minulostí. Lze konstatovat, že konsolidace kancelářských balíků napřič veřejnou správou přinesla zajištění kompatibility dat při jejím transferu v rámci hromadného zpracování dat. MS Office obsahuje, mimo jiné, i tabulkový procesor MS Excel, nástroj pro zpracování dat ve formě tabulek. Import dat z jiných zdrojů (transfer dat mezi pracovišti veřejné správy) se provádí přímo v tomto prostředí, a to často ze souboru s jiným datovým formátem. V praxi se velice často stává, že právě díky takovémuto importu dat může vzniknout problém, který může mít,
z pohledu relevance výsledků zpracovaných dat, fatální následky. Tento článek si klade za cíl na tyto nedostatky při technologii zpracování dat poukázat a nastínit cestu eliminace nežádoucích následků.

·        Klíčová slova: hromadné zpracování dat, MicroSoft, validace.

·        Summary: MicroSoft (MS) Office is a common tool in public administration for office work. Since the vast majority of personal computers in public administration work under the Windows operating system, deploying an office suite from the same company is a rational and logical step. The time when the public administration used unpaid alternative products that, although operating under Windows but not fully compatible with MS Office, is a thing of the past. It can be stated that the consolidation of office packages across the public administration has ensured compatibility of data during its transfer within the framework of mass data processing. MS Office includes, among other things, the MS Excel spreadsheet, a data processing tool in the form of spreadsheets. Data import from other sources (data transfer between public administration workplaces) is performed directly in this environment, often from a file with a different data format. In practice, it often happens that this kind of data import can create
a problem that can have fatal consequences in terms of the relevance of the results of the processed data. This article aims to point out these shortcomings in data processing technology and outline the way to eliminate unwanted consequences.

·        Keywords: bulk data processing, MicroSoft, validation.

 

26. 7. 2017