ROK 2017

 

Ročník IV

 

Číslo 2

 

PBI_2017_02_01

 

Obete kriminality v podmienkach Slovenskej republiky de lege lata verzus de lege ferenda s akcentom na obete obchodovania s ľuďmi

 

JUDr. Michaela Jurisová, PhD.; Mgr. Patrícia Krásná

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

JURISOVÁ, Michaela a Patrícia KRÁSNÁ. Obete kriminality v podmienkach Slovenskej republiky de lege lata verzus de lege ferenda s akcentom na obete obchodovania s ľuďmi. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotácia: Daný príspevok venuje pozornosť návrhom a odporúčaniam de lege ferenda ohľadom obetí kriminality v podmienkach Slovenskej republiky s akcentom na obete obchodovania s ľuďmi. Autorky prezentovali prognostický pohľad na danú problematiku v rámci stáleho medzinárodného seminára „Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky VIII“ v Piešťanoch, v dňoch 23. – 24. mája 2017 realizovaného pod záštitou Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

·        Kľúčové slová: obeť, obchodovanie s ľuďmi, prognostika.

·        Annotation: This contribution draws attention to the proposals and recommendations de lege ferenda on victims of crime in the conditions of the Slovak Republic with emphasis on victims of human trafficking. The authors presented a prognostic view of the issue in the framework of the pernament international seminar "Current Problems of Criminological Prognostics VIII" in Piešťany, 23-24 May 2017 realized under the auspices of the Department of Criminology of the Academy of the Police Force in Bratislava.

·        Keywords: victim, trafficking in human beings, prognosis.

 

20. 7. 2017

 

*

 

PBI_2017_02_02

 

Ochrana dat a informací – malá exkurze

 

Mgr. Vít Pěkný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PĚKNÝ, Vít. Ochrana dat a informací – malá exkurze. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Informace, které jsou generovány a uloženy, musí být chráněny před náhodnými nebo úmyslnými ztrátami a manipulacemi. Zabezpečení dat se zaměřuje na tři funkce nebo atributy známé jako celistvost, identita odesílatele a totožnost příjemce. Správa zabezpečení dat neustále pokračuje, což vede k dokonalejším funkcím. Vývoj je v souladu s novým vývojem informačních a komunikačních technologií a novými pokroky v systémech detekce narušení.

·        Klíčová slova: kryptografie, bezpečnost dat, správa dat, teorie zabezpečení dat, model Parkerian Hexad.

·        Abstract: Generated and stored information should be protected against accidental or deliberate loss or manipulation. Data security focuses on three features or attributes known as integrity, sender identity, and recipient identity. Data security management is continuing, leading to more sophisticated features. The development is in line with new developments in information and communication technologies and new advances in intrusion detection systems.

·        Keywords: cryptography, data security, data management, data security theory, Parkerian Hexad model.

 

20. 7. 2017

 

*

 

PBI_2017_02_03

 

Bezpečnostní politiky v organizacích

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Bezpečnostní politiky v organizacích. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Organizace mají širokou škálu možností, jak přispět k vlastní bezpečnosti Tvorba bezpečnostních politik v organizaci hraje významnou roli v řešení jejich bezpečnosti. Článek uvádí některé pohledy k tvorbě bezpečnostních politik v organizacích a uvádí některé zásady jejich tvorby.

·        Klíčová slova: bezpečnost, bezpečnostní politika, bezpečnostní zásady.

·        Abstract: Organizations have a wide range of options to contribute to their own security. Creating security policies in an organization plays an important role in addressing their security. The article gives some insights into the formation of security policies in organizations and sets out some principles of their creation.

·        Keywords: Security, security policy, security principles.

 

20. 7. 2017

 

*

 

PBI_2017_02_04

 

Řízení rizik v organizaci

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Řízení rizik v organizaci. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Řízení bezpečnostních rizik v organizaci významným způsobem zabezpečuje jejich ochranu. Pro vypracování projektu řízení bezpečnosti rizik v organizaci je důležitý odhad rizika, vypracování metodiky řízení rizik, stanovení týmu pro řízení rizik, identifikace ohrožení a zranitelností, stanovení hodnoty aktiv a přijaté způsoby řešení rizika. Článek uvádí přehled těchto atributů v kontextu řízení rizik v organizacích.

·        Klíčová slova: bezpečnost, řízení rizik, projekt řízení bezpečnosti rizik v organizaci.

·        Abstract: Risk management in organization. Security risk management in an organization significantly protects them. A risk assessment, risk management methodology, risk management team, threat identification and vulnerability identification, asset value determination, and accepted risk management approaches are important for developing a risk management project in an organization. The article presents an overview of these attributes in the context of risk management in organizations.

·        Keywords: Security, risk management, risk management project in the organization.

 

20. 7. 2017

 

*

 

PBI_2017_02_05

 

Zranitelnost sociálních sítí

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.; RNDr. Václav Hník, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír a Václav HNÍK. Zranitelnost sociálních sítí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Tento příspěvek je uveden stručnou úvahou o podstatě a významu komunikace jako takové a rovněž analogickou velmi stručnou úvahou o podstatě a významu samotných sociálních sítí. Jádro předloženého příspěvku tvoří kapitoly o ochraně osobních údajů na sociálních sítích, o podmínkách používání sociálních sítí a odpovědnosti poskytovatelů sociálních sítí. Na závěr shrnujeme několik praktických zásad bezpečného užívání sociálních sítí.

·        Klíčová slova: Komunikace; sociální sítě; ochrana osobních údajů; podmínky používání sociálních sítí; odpovědnost poskytovatelů sociálních sítí; zásady bezpečného užívání sociálních sítí.

·        Abstract: This contribution is given a brief reflection on the nature and importance of the analogue communication as such and also a very brief reflection on the nature and importance of the social networks. The core of the chapter on the protection of personal data on the conditions for the use of social networks, social networks and the responsibility of social networks. Finally, several practical principles shrnujeme safe use of social networks.

·        Keywords: Social network communications; protection of personal data; conditions of use of social networks, social networks; responsibility; principles of safe use of social networks.

 

3. 7. 2017

 

*

 

PBI_2017_02_06

 

Legalita a legitimita prizmatem právní vědy

 

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.; JUDr. Zdeněk Dvořáček, Ph.D.; Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ZPĚVÁK, Aleš; Zdeněk DVOŘÁČEK a Jiří VÍŠEK. Legalita a legitimita prizmatem právní vědy. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cílem předkládaného článku je nastínit stručný pohled do problematiky legality a legitimity, která je nejen filosofickým a politologickým pojmem, ale zejména pojmem právním. I přes důležitost těchto jednotlivých právních institutů je jen málo písemných pojednání o těchto významných právních pojmech, které hrají v soudobém právním státě zcela jednoznačnou roli. Autoři se vzhledem k šíři tématu pokusili postihnout základní fragmenty předmětné problematiky a jednoduchou interpretací je přiblížit nejen vědecké, ale též laické veřejnosti.

·        Klíčová slova: Legalita, legitimita, zákonnost, politický systém, právní norma.

·        Annotation: The aim of the present article is to outline a brief look into the issue of legality and legitimacy, which is not only philosophical and political science term, but especially the concept of law. Despite the importance of these particular legal institutes is little written discussion of these important legal concepts that play in contemporary legal state completely unambiguous role. Authors are given the breadth of the topic trying to capture the essential fragments of the issues involved and the simple interpretation is not only a scientific approach, but also the general public.

·        Keywords: Legality, legitimacy, legality, political system, rule of law.

 

29. 6. 2017

 

*

 

PBI_2017_02_07

 

Stručný exkurs do problematiky právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

 

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.; JUDr. Jan Černý

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ZPĚVÁK, Aleš a Jan ČERNÝ. Stručný exkurs do problematiky právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cílem předkládaného článku je stručný exkurs do problematiky právní jistoty, která tvoří elementární základ každého demokratického právního státu. Právní jistotou rozumíme takový stav, kdy jsou objektivní a subjektivní práva fyzických a právnických osob stabilní a není důvod se obávat jejich bezdůvodného omezení či dokonce zrušení. Vzhledem k šíři tématu se autoři pokusili postihnout základní fragmenty předmětné problematiky a jednoduchou interpretací je přiblížit nejen vědecké, ale též laické veřejnosti.

·        Klíčová slova: Právní jistota, stabilita práva, právní stát, právní kontinuita.

·        Annotation: The aim of the present article is a brief excursion into the issue of legal certainty, which forms the fundamental basis of any democratic rule of law. Legal certainty we mean a situation in which the objective and subjective rights of individuals and legal entities stable and there is no reason to worry about their unjust restrictions or even cancellation. Given the breadth of the topic, the authors attempted to capture the essential fragments of the issues involved and the simple interpretation is not only a scientific approach, but also the general public.

·        Keywords: Legal certainty, stability, justice, rule of law, legal continuity.

 

29. 6. 2017

 

*

 

PBI_2017_02_08

 

Projekty Ministerstva vnitra e-Sbírka a e-Legislativa z pohledu kybernetické bezpečnosti

 

JUDr. Petr Voříšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VOŘÍŠEK, Petr. Projekty Ministerstva vnitra e-Sbírka a e-Legislativa z pohledu kybernetické bezpečnosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Projekty e-Sbírka a e-Legislativa se řadí mezi prioritní projekty Ministerstva vnitra i celé vlády České republiky. Legislativně je projekt zakotven v zákoně č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), který s ohledem na nastavenou účinnost zákona předpokládá ostré spuštění těchto systémů k 1. lednu 2020. Cílem projektů je zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti platného i dříve účinného práva vyhlašovaného na území České republiky prostřednictvím zavedení závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Systém pro tvorbu právních předpisů bude používán ve všech jeho stádiích a bude obsahovat funkcionality umožňující přehlednější tvorbu právních předpisů. V rámci tohoto článku bude posouzena připravenost uvedených systémů z pohledu jejich zabezpečení proti možným kybernetickým útokům, včetně zhodnocení případného narušení těchto systémů a reálných dopadů.

·        Klíčová slova: kybernetická bezpečnost, e-Sbírka, e-Legislativa, hacking, data, informační a komunikační technologie.

·        Summary: The e-Collection and e-Legislation projects rank among the priority projects of the Ministry of the Interior and the entire Government of the Czech Republic. Legislatively, the project is enshrined in Act No. 222/2016 Coll., On the Collection of Laws and International Treaties and on the creation of legal regulations announced in the Collection of Laws and International Treaties (Act on the Collection of Laws and International Treaties). launch of these systems on 1 January 2020. The projects aim to increase the availability and comprehensibility of applicable and previously effective law proclaimed in the Czech Republic through the introduction of a binding electronic version of the Collection of Laws and International Treaties. The law-making system will be used at all stages and will include functionalities allowing for a more transparent law-making. This article will assess the readiness of these systems from the point of view of their security against possible cyber attacks, including an assessment of possible disruption of these systems and real impacts.

·        Keywords: cyber security, e-Collection, e-Legislation, hacking, data, information and communication technologies.

 

16. 6. 2017