logo

 

ROK 2017

 

Ročník IV

 

Číslo 1

 

*

 

PBI_2017_01_01

 

Kyberprostor

 

JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KOLOUCH, Jan. Kyberprostor. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Informační a komunikační technologie (ICT) se staly neodmyslitelnou součástí našich životů. Zároveň díky možnosti či de facto nutnosti vzájemné interakce jednotlivých prvků ICT došlo k vytvoření nového prostoru – kyberprostoru. Tato nová dimenze je, stejně jako svět reálný, využívána k zcela legálním aktivitám, ale zároveň i k jednání, které může být nevhodné (závadné) či může mít povahu ryze kriminální. Předložený článek má čtenáři osvětlit strukturu a podstatu kyberprostoru, jakož i jeho fungování.

·        Klíčová slova: kyberprostor, deep web, darknet, kyberkriminalita, informační a komunikační technologie, Declaration of the Independence of Cyberspace.

·        Summary: Cyberspace. Information and communication technologies (ICT) have become an integral part of our lives. At the same time, thanks to options or de facto having the need of interaction of ICT, a new space – cyberspace have been formed. This new dimension is, like the real world, used to a completely legal activity, but also conduct activities that may be inappropriate (defective) or may be criminal in nature. The presented article is going to present the structure and nature of cyberspace, as well as its functioning to the reader.

·        Keywords: cyberspace, deep web, darknet, cybercrime, Information and communication technologies, Declaration of the Independence of Cyberspace.

 

21. 4. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_02

 

Sanitace firemních dat

 

Mgr. Vít Pěkný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PĚKNÝ, Vít. Sanitace firemních dat. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Sanitace dat představuje souhrn metod a technik určených pro čištění dat, úklid dat a zničení dat. Sanitace dat v komerčním prostředí je způsobem, jak lze odstranit citlivá data. Příspěvek popisuje tři základní metody sanitace firemních dat v komerčním prostředí – čištění dat, úklid dat a zničení dat.

·        Klíčová slova: likvidace dat, mazání dat, sanitace dat, čištění dat, úklid dat, zničení dat.

·        Summary: Sanitation of Corporate Data. Data sanitation is a collection of methods and techniques designed to clean of data, purge of data, and destroy of data. Data sanitation in a commercial environment is a way to remove sensitive data. The paper describes three basic methods of sanitizing corporate data in a commercial environment - data cleaning, data purging and data destroying.

·        Keywords: data destruction, data deletion, data sanitation, data cleaning, data purging, data destruction.

 

21. 4. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_03

 

Ochrana práva autorského a možná řešení internetového pirátství

 

JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KOLOUCH, Jan. Ochrana práva autorského a možná řešení internetového pirátství. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek popisuje základní principy, na nichž je postavena ochrana práv autorských. Dále je pozornost věnována vymezení základních pojmů, souvisejících s právem autorským, jakož i kybernetické útoky proti těmto právům. Poslední část článku představuje možná řešení fenoménu, jež bývá označován jako internetové pirátství.

·        Klíčová slova: kyberkriminalita, právo autorské, internetové pirátství.

·        Summary: Protection of copyright and possible solutions to Internet piracy. The article describes the basic principles of the protection of copyrights. Attention is also paid to the definition of basic terms related to copyright, as well as cyber attacks against these rights. The last part of the paper presents possible solutions to the phenomenon that is known as Internet piracy.

·        Keywords: cybercrime, copyright, Internet piracy.

 

21. 4. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_04

 

Likvidace citlivých firemních dat

 

Mgr. Vít Pěkný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PĚKNÝ, Vít. Likvidace citlivých firemních dat. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Bezpečnost informací ve firmách neznamená pouze data chránit v průběhu jejich života v rámci životního cyklu dat, ale také zbavit se citlivých údajů tak, aby nebyly zneužity. V tomto ohledu je zajímavý konec životního cyklu dat, který vymezuje způsoby bezpečného odstranění dat. Příspěvek popisuje metody likvidace citlivých dat v komerčním prostředí.

·        Klíčová slova: likvidace dat, mazání dat, demagnetizace, bezpečnost informací.

·        Summary: Disposal of Sensitive Business Data. Information security in companies means not only data protection during their lives in the data lifecycle. It is also necessary to get rid of sensitive data so it is not misused. In this respect, it is an interesting end of the data cycle that defines a way to safely delete data. This article describes methods of disposing of sensitive data in a commercial environment.

·        Keywords: data destruction, data deletion, demagnetization, information security.

 

21. 4. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_05

 

„Modrá velryba“. Hoax nebo realita?

 

Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.; Mgr. Tomáš Najman

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HABICH, Lukáš a Tomáš NAJMAN. „Modrá velryba“. Hoax nebo realita? Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: S nárůstem komunikací prostřednictvím informačních technologií se každý rok zvyšují počty protiprávních skutků. Jedná se o útoky s cílem získat majetkový prospěch nebo útočit na lidskou důstojnost člověka. V předmětném článku se jedná o popis a analýzu šíření nepravdivých informací, tzv. hoaxů, s akcentem na zcela nově objevenou informaci způsobující sebevraždy v České republice s názvem „Modrá velryba“.

·        Klíčová slova: hoax, poplašná zpráva, Modrá velryba, sebevražda, hra.

·        Summary: „Blue whale“. Hoax or reality? With the increase of communication through information technology is increasing every year the number of illegal acts. These are attacks in order to gain material benefit or attack on human dignity. In the present article is a description and analysis of the spread of false information to the so-called hoax with an emphasis on newly discovered information causing suicide in the Czech Republic called "Blue Whale".

·        Keywords: hoax, startler, Blue whales, suicide, games.

 

18. 4. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_06

 

Služby Českého sociálněvědního datového archivu a jejich aplikace na příkladu vnímání hrozeb českou společností

 

PhDr. Martin Vávra, PhD.; Mgr. Josef Dubský

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VÁVRA, Martin a Josef DUBSKÝ. Služby Českého sociálněvědního datového archivu a jejich aplikace na příkladu vnímání hrozeb českou společností. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cílem tohoto informačního článku je seznámit čtenáře se službami Českého sociálněvědního datového archivu Sociologického ústavu Akademie věd České republiky (ČSDA) a to nejen na obecné úrovni, ale také prakticky – s ukázkami práce v online datové bázi, kterou datový archiv provozuje.

·        Klíčová slova: datový archiv, společenské hrozby, sociálněvědní archivy.

·        Summary: The aim of this information article is to acquaint readers with the services of the Czech Social Science Data Archive of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (CSDA), not only on a general level but also in practice.

·        Keywords: data archive, social threats, social science archives.

 

18. 4. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_07

 

Vybrané problémy kybernetické bezpečnosti nejen z pohledu institucionálního

 

JUDr. Petr Voříšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VOŘÍŠEK, Petr. Vybrané problémy kybernetické bezpečnosti nejen z pohledu institucionálního. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Z analýzy situace v oblasti kybernetických rizik a gradujících útoků, které zasahují již i státní a nadnárodní sféru, jednoznačně vyplývá nutnost koordinovaného postupu proti kybernetickým útočníkům, a to jak na úrovni jednotlivých zemí, tak i úrovni nadnárodní. Obrana proti kybernetickým útokům se musí stát integrální součástí i ozbrojených aktivit a některé státy k tomu připravují příslušný právní a politický prostor. Kybernetická bezpečnost se postupně stává jednou z priorit národní bezpečnosti a předmětem jednání mezinárodních organizací. Rychlá výměna informací mezi jednotlivými subjekty na trhu je důležitým prvkem úspěšného boje proti kybernetickým rizikům. Tento článek se věnuje problematice kybernetické bezpečnosti z hlediska institucionálního pojetí, a to jak v rámci Evropské unie, tak i v rámci České republiky.

·        Klíčová slova: kybernetická bezpečnost, kybernetický útok, kritická infrastruktura, informační a komunikační technologie, zákon o kybernetické bezpečnosti.

·        Summary: The analysis of cyber risks and escalating attacks, which already affect the state and supranational spheres, clearly shows the need for coordinated action against cyber-attackers, both at the country level and at the supranational level. Defense against cyber attacks must become an integral part of armed activities and some states are preparing the appropriate legal and political space. Cyber ​​security is gradually becoming one of the priorities of national security and the subject of negotiations of international organizations. The rapid exchange of information between market players is an important element in successfully combating cyber risks. This article deals with the issue of cyber security in terms of institutional concepts, both within the European Union and within the Czech Republic.

·        Keywords: cyber security, cyber attack, critical infrastructure, information and communication technologies, cyber security law.

 

18. 4. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_08

 

Kybernetická rizika současného světa

 

JUDr. Petr Voříšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VOŘÍŠEK, Petr. Kybernetická rizika současného světa. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Problematika kybernetické bezpečnosti se dostává do popředí pozornosti zejména v posledních letech, které jsou charakteristické dynamickým rozvojem informačních a komunikačních technologií. Kybernetický prostor a s ním i kompletní informační a komunikační infrastruktura se stávají stále více náchylnými k rizikům, která pramení jak z fyzických zdrojů infrastruktury, tak i ze sofistikovanosti kybernetických hrozeb a útoků. Obtížnost ochrany spočívá v první řadě v určitém náskoku útočníků před obránci a díky propojenému světu možnostem vést skryté útoky v jakékoli části světa.

·        Tento článek tak reaguje na snahu o zvýšení kybernetické bezpečnosti, definuje některé základní pojmy a pokládá je do vzájemných souvislostí.

·        Klíčová slova: kybernetická bezpečnost, kybernetická kriminalita, kyberterorismus, hacking, informační a komunikační technologie, data.

·        Summary: The issue of cyber security has come to the forefront especially in recent years, which are characterized by the dynamic development of information and communication technologies. Cyberspace, and with it a complete information and communication infrastructure, are becoming increasingly susceptible to risks stemming both from the physical resources of the infrastructure and from the sophistication of cyber threats and attacks. The difficulty of protection lies first and foremost in a certain lead of the attackers over the defenders and, thanks to the interconnected world, the ability to conduct hidden attacks in any part of the world. This article reacts to the effort to increase cyber security, defines some basic concepts and puts them into mutual relations.

·        Keywords: cyber security, cyber crime, cyberterrorism, hacking, information and communication technologies, data.

 

18. 4. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_09

 

Názory expertov na spoluprácu služby poriadkovej polície s územnou samosprávou v Slovenskej republike

 

pplk. JUDr. Boris Loffler, PhD., Mgr. Jozef Toth

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

LOFFLER, Boris a Jozef TOTH. Názory expertov na spoluprácu služby poriadkovej polície s územnou samosprávou v Slovenskej republike. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Štúdia prináša vedecké poznatky o súčasnom stave, aktuálnych problémoch a možnostiach rozvoja spolupráce služby poriadkovej polície s obcou a obecnou políciou. S využitím všeobecných a aplikovaných exploratívnych metód vedeckého skúmania objektívne a kriticky analyzuje existujúce formy a metódy jej realizácie. V nadväznosti na expertné posúdenie obsahovej kvality východiskových dokumentov a identifikáciu špecifických problémov ich aplikácie v reálnej praxi rozvíja základné normatívne, inštitucionálne a organizačné postuláty vzájomnej kooperácie zainteresovaných subjektov, najmä v oblasti zaisťovania bezpečnosti občanov, ochrany verejného poriadku. Štúdia prináša konkrétne odporúčania, ktoré by mali prispieť k eliminácií nedostatkov a prispieť k skvalitneniu fungovania spolupráce poriadkovej polície s obcou a obecnou políciou.

·        Klíčová slova: policajný zbor, poriadková polícia, orgány obce, obecná polícia.

·        Summary: The study brings scientific knowledge about the current state, current problems and possibilities of development of cooperation between the riot police service with the municipality and the municipal police. Using general and applied exploratory methods of scientific research, it objectively and critically analyzes existing forms and methods of its implementation. Following the expert assessment of the content quality of source documents and the identification of specific problems of their application in practice, it develops the basic normative, institutional and organizational postulates of mutual cooperation of stakeholders, especially in the area of ​​ensuring citizens' security and public order protection. The study makes concrete recommendations, which should contribute to elimination of shortcomings and contribute to improving the functioning of cooperation between the riot police and the municipality and municipal police.

·        Keywords: police force, order police, municipal authorities, municipal police.

 

27. 3. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_10

 

Operace „Papírová sponka“

 

Jana Semelová

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

SEMELOVÁ, Jana. Operace „Papírová sponka“. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje některé informace o operaci „papírová sponka“ o tom, jako stovky německých a rakouských vědců zapletených do nacistických válečných zločinů se po II. světové válce začali stěhovat do Spojených Států Amerických. K této šokující události došlo pod patronací přísně tajného projektu, který je veřejnosti znám pod krycím označením "Projekt Paperclipe".

·        Klíčová slova: 2. světová válka, tajné projekty, historie.

·        Summary: The article presents some information about the operation "paper clip" about a hundred German and Austrian scientists implicated in Nazi war crimes after World War II. and began moving to the United States. This shocking event took place under the auspices of a top-secret project, which is known to the public under the code name "Project Paperclip".

·        Keywords: 2nd World War, secret projects, history.

 

25. 3. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_11

 

Internetové vyhledávače

 

Alžběta Malá

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MALÁ, Alžběta. Internetové vyhledávače. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek pojednává o internetových vyhledávačích, popisuje principy jejich fungování, metody třídění stránek a odkazů, které se při vyhledávání zobrazí a co ovlivňuje jejich zobrazení. Dále popisuje nejpoužívanější české vyhledávače a jejich stručný popis.

·        Klíčová slova: Internet, vyhledávač, prohlížeč, uživatel.

·        Summary: The article discusses the Internet search engines, describes the principles of their functioning, methods of sorting pages and links that appear when searching for and what influences their views. It also describes the most widely used search engine Czech and a brief description.

·        Keywords: Internet search engine, browser, user.

 

25. 3. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_12

 

Průzkum informační bezpečnosti v mikroregionu Třeboňsko

 

Bc. Michala Višvaderová

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VIŠVADEROVÁ, Michala. Průzkum informační bezpečnosti v mikroregionu Třeboňsko. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek popisuje výsledky dotazníkového průzkumu informační bezpečnosti realizovaného počátkem roku 2017 v mikroregionu Třeboňsko. Článek uvádí výsledky statistických analýz dotazníkového výzkumu 191 respondentů, která byla realizována
z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a pracovního zařazení. Závěr článku se snaží shrnout nejzávažnější problémy ve zkoumané oblasti vyplývající z provedeného výzkumu a na základě zjištěného předkládá návrhy možných opatření a doporučení k zajištění informační bezpečnosti a zvýšení obecné znalosti v této oblasti.

·        Klíčová slova: počítačová kriminalita; informační bezpečnost; prevence; represe; veřejné mínění; výzkum.

·        Summary: The article describes the results of a questionnaire survey of information security implemented in early 2017 in the microregion Trebonsko. This paper presents results of statistical analyzes of 191 respondents of the questionnaire survey, which was conducted in terms of gender, age, education and employment status. Finally, the paper tries to summarize the most important issues in the study area resulting from the research and determined on the basis of submitted proposals and recommendations on possible measures to ensure information security and to increase general knowledge in this field.

·        Keywords: computer criminality; information security; prevention; repression; public opinion; research.

 

25. 3. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_13

 

Právní postihy v České republice pro kyberprostor terorismu

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír. Právní postihy v České republice pro kyberprostor terorismu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: V tomto příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané argumenty v systémovém vymezení zákonného profilu terorismu a také stručně uvedeny některá nová právní ustanovení a možnosti obrany počítačové infrastruktury z pohledu kyberprostoru terorismu. Hlavním smyslem příspěvku je vyjádření současné systémové představy o kybernetickém prostoru analyzujícím některá aktuální témata terorismu. Popisuje některé základní pohledy vymezené kybernetickou bezpečností, dále nastiňuje metodu srovnávací právní vědy a uvádí také aktuální problematiku z řešeného výzkumného úkolu.

·        Klíčová slova: Kyberprostor terorismu, teroristický útok, počítačové pasti, Eop, honeypot, komparatistika.

·        Summary: In this post are briefly listed some arguments in the system definition of legal profile of terrorism and also briefly listed some of the new legal provisions and possibilities of Defense computer infrastructure from the perspective of the cyberspace terrorism. The main purpose of the contribution is an expression of the current system's ideas about cyberspace some of the current topics of terrorism. Describes some of the basic views of the stage cyber security, further describes the method of comparative jurisprudence, and also lists the current issues of the project of the research task.

·        Keywords: Cyberspace terrorism, terrorist attack, computer traps, Eop, honeypot, comparatistics.

 

20. 2. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_14

 

Znalosti a dovednosti českých mužů v oblasti informační bezpečnosti

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Znalosti a dovednosti českých mužů v oblasti informační bezpečnosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje některé výsledky statistického zpracování výzkumu znalostí a dovedností českých mužů v oblasti informační bezpečnosti. Internetový výzkum byl proveden v roce 2016 a účastnilo se ho 800 respondentů, skupinu českých mužů (starších 18 let) tvořilo 378 respondentů. Statistická analýza byla provedena z hlediska věku a délky praxe. Ke statistickému zpracování dat byl použitý software Statistica v.10.

·        Klíčová slova: Informační bezpečnost, statistická analýza, internetový výzkum

·        Abstract: The article presents some results of statistical processing of research knowledge and skills of Czech men in the field of information security. Internet research was conducted in 2016 and involved 800 respondents, a group of Czech males (18 years) consisted of 378 respondents. Statistical analysis was performed in terms of age and length of service. The statistical evaluation was used Statistica software v.10.

·        Keywords: Information security, statistical analysis, internet research

 

24. 1. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_15

 

Znalosti a dovednosti českých žen v oblasti informační bezpečnosti: Výsledky statistické analýzy

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Znalosti a dovednosti českých žen v oblasti informační bezpečnosti: Výsledky statistické analýzy. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje některé výsledky statistického zpracování výzkumu znalostí a dovedností českých žen v oblasti informační bezpečnosti. Internetový výzkum byl proveden v roce 2016 a účastnilo se ho 800 respondentů, skupinu českých žen (starších 18 let) tvořilo 222 respondentek. Statistická analýza byla provedena z hlediska věku a délky praxe respondentek. Ke statistickému zpracování dat byl použitý software Statistica v.10.

·        Klíčová slova: Informační bezpečnost, statistická analýza, internetový výzkum

·        Abstract: The article presents some results of statistical processing of research knowledge and skills of Czech women in the field of information security. Internet research was realized in 2016 and involved 800 respondents, a group of Czech women (over 18 years) consisted of 222 respondents. Statistical analysis was performed in terms of age and length of service of the respondents. The statistical evaluation was used Statistica software v.10.

·        Keywords: Information security, statistical analysis, internet research.

 

17. 1. 2017

 

*

 

PBI_2017_01_16

 

Postoje policistů ke kvalitě policejních informačních systémů

 

Bc. Martin Červenka

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČERVENKA, Martin. Postoje policistů ke kvalitě policejních informačních systémů. Právo, Bezpečnost, Informace, 2017, číslo 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek se zabývá problematikou policejních informačních systémů, problematikou kvality dat v informačních systémech a problematikou hodnocení kvality informačních systémů. Dále popisuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na hodnocení kvality policejních informačních systémů policisty a interpretuje získaná data. Dotazníkového šetření se účastnilo 90 respondentů – příslušníků Policie České republiky.

·        Klíčová slova: informační systémy, policejní informační systémy, kvalita dat, kvalita informačních systémů, dotazník, statistika.

·        Annotation: The article deals with police information systems, the issue of data quality in information systems and the issue of quality assessment systems. It also describes the results of the survey, which was aimed at evaluating the quality of police intelligence police and interprets the data. The survey participated in 90 respondents – members of the Police of the Czech Republic.

·        Keywords: information systems, police information systems, data quality, quality of information systems, questionnaire, statistics.

 

25. 3. 2017

 

*