ROK 2016

 

Ročník III

 

Číslo 4

 

*

 

PBI_2016_04_01

 

Teorie a praxe informační bezpečnosti českých manažerů: Statistická analýza

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Teorie a praxe informační bezpečnosti českých manažerů: Statistická analýza. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje závěry statistického zpracování výzkumu znalostí
a dovedností českých manažerů v oblasti informační bezpečnosti. Článek prezentuje dílčí závěry internetového výzkumu 800 respondentů, zejména podskupiny manažerů, kteří tvořili 100 respondentů. Statistická analýza byla realizována z hlediska pohlaví, věku a délky praxe respondentů. Ke statistickému zpracování dat byl použitý software Statistica v.10.

·        Klíčová slova: Informační bezpečnost, statistická analýza, internetový výzkum.

·        Abstract: Theory and Practice of Information Security of Czech Manager – Statistical Analysis. This article presents the findings of statistical processing of research knowledge and skills of Czech managers in the field of information security. The article presents the partial results of the Internet research of 800 respondents, especially subgroup managers who formed 100 respondents. Statistical analysis was performed in terms of gender, age and length of service of the respondents. For the statistical evaluation was used Statistica software v.10.

·        Keywords: Information security, statistical analysis, internet research.

 

9. 1. 2017

 

*

 

PBI_2016_04_02

 

Kyberkriminalita

 

JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KOLOUCH, Jan. Kyberkriminalita. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Oblast informačních a komunikačních technologií je nejrychleji a nejvíce se rozvíjejícím odvětvím lidské činnosti, přičemž využití těchto technologií s sebou kromě nesporných pozitiv, téměř ve všech oblastech lidského života přináší i negativa. Jedním z těchto negativ je masivní nárůst „nového druhu“ trestné činnosti, se kterou je třeba se vypořádat tak, aby nedocházelo k ohrožování a porušování zájmů společnosti. Tuto trestnou činnost lze souhrnně nazvat kyberkriminalitou. Předložený článek má nastínit možné problémy i řešení při definování vlastního pojmu kyberkriminalita, jakož i demonstrovat možná dělení této trestné činnosti.

·        Klíčová slova: kyberkriminalita, Úmluva o kyberkriminalitě, informační a komunikační technologie.

·        Summary: Cybercrime. The area of information and communication technologies is the fastest and the most developing branch of human activity. One of these disadvantages is the massive increase in the "new type" of crime that needs to be tackled so as not to jeopardize or violate the interests of society. These crimes can be collectively called cybercrime. The present article is to outline possible problems and solutions in defining its own concept of cybercrime, as well as to demonstrate the possible division of this crime.

·        Keywords: cybercrime, Cybercrime Convention, information and communication technologies.

 

6. 1. 2017

 

*

 

PBI_2016_04_03

 

Kybernetické útoky na sociálních sítích

 

JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KOLOUCH, Jan. Kybernetické útoky na sociálních sítích. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Sociální sítě se díky svému masovému využívání stávají prostředím, ve kterém dochází, ve stále větší míře, k páchání jednotlivých kybernetických útoků. Cílem předloženého článku je seznámit čtenáře s nejčastějšími kybernetickými útoky páchanými v prostředí sociálních sítí. Zároveň je uvedena i případná trestně právní odpovědnost útočníka za popsané kybernetické útoky. V článku jsou uvedeny doporučení pro bezpečnější chování se na sociálních sítích.

·        Klíčová slova: sociální sítě, kyberkriminalita, kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking.

·        Summary: Due to their mass use, social networks are becoming an environment in which cyber attacks are increasingly being committed. The aim of this article is to acquaint readers with the most common cyber attacks committed in social networking environments. At the same time, the criminal liability of the attacker for the described cyber attacks is also mentioned. The article provides recommendations for safer behavior on social networks.

·        Keywords: social networks, cybercrime, cyberbullying, cybergrooming, sexting, cyberstalking.

 

6. 1. 2017

 

*

 

PBI_2016_04_04

 

Významné phishingové kampaně v České republice (2014-2015)

 

JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KOLOUCH, Jan. Významné phishingové kampaně v České republice (2014-2015). Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Kyberprostor představuje prostředí, ve kterém je možné páchat řadu kybernetických útoků. Útoky mající povahu podvodného jednání jsou jedněmi z nejstarších kybernetických útoků vůbec. Cílem předloženého článku je seznámit čtenáře s phishingovými útoky (kampaněmi), které se do značné míry odehrály v kybernetickém prostředí české republiky v letech 2014-2015. V článku je uvedena i případná trestně právní odpovědnost útočníka za popsané kybernetické útoky.

·        Klíčová slova: phishing, kybernetický útok, scam, podvodný email, exekuce.

·        Summary: Cyberspace is an environment in which many cyber attacks can be committed. Fraudulent attacks are one of the oldest cyber attacks ever. The aim of this article is to acquaint readers with phishing attacks (campaigns), which took place largely in the cyber environment of the Czech Republic in 2014-2015. The article also includes possible criminal liability of the attacker for the described cyber attacks.

·        Keywords: phishing, cyber attack, scam, fraudulent email, execution.

 

6. 1. 2017

 

*

 

PBI_2016_04_05

 

Role multikulturalismu prizmatem zajišťování bezpečnosti v Evropské unii

 

Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VÍŠEK, Jiří. Role multikulturalismu prizmatem zajišťování bezpečnosti v Evropské unii. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Důvodem pro vypracování tohoto článku je možnost nahlédnutí do základní teorie multikulturalismu a elementárních jevů, které jsou na něj navázány. V úvodu práce jsem nastínil, jak se tento jev vývíjel ve Spojených státech amerických, které na základě tohoto principu vznikaly. Samozřejmě to nelze brát jako vzor, jak bychom k multikulturalismu měli přistupovat v Evropě, ale v jednotlivých kontextech je
v současnosti přístup Evropské unie podobný. V navazujících částech článku se budu zabývat teorií multikulturalismu, významem slova kultura, teorií integrace a kritikou multikulturalismu, protože dle mého názoru multikulturalismus v současné době selhává.

·        Klíčová slova: Asimilace, bezpečnost, Evropa, integrace, kultura, multikulturalismus.

·        Annotation: The main reason for making up this paper is the opportunity to take a look to fundamental theory of multiculturalism and elementary facts which are in connection with multiculturalism. The introduction is focused on development of multiculturalism in the United States of America because United States of America were established on these foundations. Of course we are not able to take it as a model for Europe but in some contexts is situation in the European Union very similar. In other parts of paper I want to focus on theory of multiculturalism, meaning of word culture, theory of integration and also criticism of multiculturalism because multiculturalism fails in recent time from my standing.

·        Keywords: Assimilation, safety, Europe, integration, culture, multiculturalism.

 

4. 1. 2017

 

*

 

PBI_2016_04_06

 

Webová aplikace Cribis

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.; Doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír a Štěpán KALAMÁR. Webová aplikace Cribis. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Jedná se o interaktivní a efektivní zobrazování informací, včetně vazeb a vztahů, o ekonomicky spjatých skupinách a subjektech registrovaných na území České republiky. Informuje o případném negativním stavu (ekonomickém zdraví) jako například likvidace, insolvence, konkurz, návrh na konkurz, exekuce, zadluženost apod. Cílem tohoto produktu jsou všechny relevantní veřejně dostupné informace o platební morálce včetně hodnocení společnosti.

·        Klíčová slova: Cribis, Skyminder, flexy report.

·        Anotation: This is an interactive and effective display of information, including links and relationships of economically connected groups and entities registered in the Czech Republic. Inform about any negative state (economic health) as an example. Liquidation, insolvency, bankruptcy, for bankruptcy, foreclosure, debt. The aim of this product is publicly available all relevant payment information, including assessment of the company.

·        Keywords: Cribis, Skyminder, Flex report.

 

13. 12. 2016

 

*

 

PBI_2016_04_07

 

Vývoj průměrné mzdy v České republice

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.; Ing. Vávrová Jitka

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír a Jitka VÁVROVÁ. Vývoj průměrné mzdy v České republice. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Průměrná mzda je jedním z ukazatelů životní úrovně v dané zemi. Pro obyvatele je tento ukazatel mnohem zajímavější než jiné makroekonomické ukazatele, jako například výkon ekonomiky, měřený hrubým domácím produktem. Informuje totiž o něčem, co se jich přímo dotýká a co je pro ně tedy mnohem „hmatatelnější“. Cílem článku bude analyzovat vývoj mezd ve sledovaném období a sledování mzdového vývoje z celkového pohledu průměrné mzdy v České republice.

·        Klíčová slova: Medián, průměrná mzda, gramotnost, produktivita.

·        Abstract: The average wage is one of the indicators of living standards in the country. For residents, this indicator is much more interesting than other macroeconomic indicators, such as the performance of the economy, measured by gross domestic product. Informs is something that affects them directly, and what for them is therefore much more "tangible". The aim of the article is to analyze the evolution of wages in the period and monitoring wage developments from the overall perspective of the average wage in the Czech Republic.

·        Keywords: Median and average wage, literacy, productivity.

 

13. 12. 2016

 

*

 

PBI_2016_04_08

 

Testy integrity v zahraničí

 

pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HRUDKA, Josef. Testy integrity v zahraničí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek zprostředkovává informace o testech integrity v zahraničí, které byly získány v rámci vědeckovýzkumné činnosti Policejní akademie České republiky v Praze a které se staly součástí vládního úkolu Generální inspekce bezpečnostních sborů zpracovat „Vyhodnocení využití nástroje zkoušky spolehlivosti s návrhem na případné rozšíření na další osoby působící v orgánech veřejné moci“ s termínem plnění červen 2016.

·        Klíčová slova: test integrity, zkouška spolehlivosti, Generální inspekce bezpečnostních sborů.

·        Summary: The article provides information on integrity tests abroad, which were obtained as part of the scientific research activities of the Police Academy of the Czech Republic in Prague and which became part of the governmental task of the General Inspection of Security Corps to elaborate “public authorities” with the deadline of June 2016.

·        Keywords: integrity test, reliability test, Security Corps General Inspection.

 

13. 12. 2016

 

*

 

PBI_2016_04_09

 

Penetrační testy

 

Ing. Bc. Marek Čandík, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Penetrační testy. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Kvalitu zabezpečení počítačových sítí lze otestovat penetračními testy. Tyto testy umí identifikovat zranitelná místa systému a tím jsou schopny poukázat na místa, kde je potřeba zaměřit ochranu sítě. Článek popisuje přehled a klasifikaci penetračních metod.

·        Klíčová slova: bezpečnost, počítačové sítě, penetrace.

·        Summary: The quality of the security of computer networks can test the penetration tests. These tests can identify vulnerabilities in the system and thus are able to point out the places where it is necessary to focus on network protection. The paper describes an overview of the classification and penetration methods.

·        Keywords: security, computer network, penetration.

 

13. 12. 2016