ROK 2016

 

Ročník III

 

Číslo 3

 

*

 

PBI_2016_03_01

 

Význam kybernetické bezpečnosti v prostředí inteligentních podniků

 

prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.; Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

DVOŘÁK, Jiří a Vladimír ŠULC. Význam kybernetické bezpečnosti v prostředí inteligentních podniků. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: V příspěvku je stručně vyjádřena podstata nového pojetí tvorby modelu a modelování podniku nebo organizace jako učícího se objektu v pojetí kybernetiky. Model podniku je vytvořen expertním popisem a dotazníkovým šetřením. Modelování podniku na pozadí kybernetické bezpečnosti dává zajímavé výsledky pro adaptabilitu konkurenceschopnosti podniku. Význam inteligentních podniků pro moderní dynamiku ekonomiky bude významný i s ohledem na kybernetickou bezpečnost inteligentních podniků.

·        Klíčová slova: Kybernetická bezpečnost, inteligentní učící se podnik, celoživotní vzdělávání znalostních pracovníků.

·        Abstract: The paper briefly expresses the essence of a new concept of model creation and modelling of an enterprise or an organization as a learning object in concept of cybernetics. Business model is designed by expert descriptions and questionnaires. Modelling of enterprise on a background of cyber security gives interesting results for the adaptability of business competitiveness. The importance of intelligent enterprises for the modern economy's dynamism will be important also with regard to cyber security intelligent enterprises.

·        Keywords: Cyber security, smart learning enterprise, lifelong learning of knowledge workers.

 

25. 10. 2016

 

*

 

PBI_2016_03_02

 

Počítačová kriminalita v prostředí Informačních systémů

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.; doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír a Štěpán KALAMÁR. Počítačová kriminalita v prostředí Informačních systémů. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Kyberzločinci se snaží neustále hledat nové cesty, jak se dostat lidem do PC. V posledních měsících jejich snahy stále častěji směřují také k chytrým telefonům. Často jim přitom nejde pouze o získání citlivých dat, důmyslné podvody jim vydělávají velké peníze. Jednou z hlavních motivací k šíření nebezpečných virů je relativně snadný zisk. Například díky vyděračskému viru zvanému TeslaCrypt si počítačoví piráti jen za první čtvrtletí letošního roku vydělali podle odhadů Federálního úřadu vyšetřování více než 200 miliónů dolarů, tedy v přepočtu bezmála pět miliard korun.

·        Klíčová slova: Europol, počítačová kriminalita, ransomware, viru zvanému TeslaCrypt.

·        Abstract: Cybercriminals trying to constantly search for new ways to get people to the PC. In recent months, their efforts are also increasingly to Smartphones. Often this is not only about getting sensitive data, sophisticated scams they earn big money. One of the main motivations for the dissemination of dangerous viruses is relatively easy profit. For example, thanks to the vyděračskému of the virus called TeslaCrypt's Cyber pirates just for the first quarter of this year, according to estimates made by the Federal Bureau of Investigation for more than 200 million dollars, the equivalent of nearly five billion crowns.

·        Keywords: Europol, ransomware, cybercrime, a virus called TeslaCrypt.

 

24. 10. 2016

 

*

 

PBI_2016_03_03

 

Firewallová ochrana

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Firewallová ochrana. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Nárůst bezpečnostních incidentů v elektronické komunikaci prostřednictvím počítačových sítí klade stále větší důraz na bezpečnost. Významným prvkem v této oblasti jsou firewally. Článek pojednává o základních funkcích a typech firewallů a interpretuje některé jejich vlastnosti.

·        Klíčová slova: bezpečnost, počítačové sítě, firewall.

·        Abstract: Firewall protection. Increase in security incidents in electronic communications over computer networks is placing ever greater emphasis on security. An important element in this area are firewalls. The article discusses the basic functions and types of firewalls and interprets some of their properties.

·        Keywords: security, computer network, firewall.

 

24. 10. 2016

 

*

 

PBI_2016_03_04

 

Zkušenost Španělska s různými formami migrace

 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; doc. RNDr. Josef Požár, CSc

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich a Josef POŽÁR. Zkušenost Španělska s různými formami migrace. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek v maximální stručnosti popisuje aktuální migrační trendy, kterým je vystaveno současné Španělsko, Rozhodně se nejedná pouze o migraci z Afriky, ale i několik dalších výzev, které se nemusí jevit tolik významné, ale v součtu jsou značně nepřehledné.

·        Klíčová slova: Migrace, Španělsko, vylidňování, trendy.

·        Summary: The contribution briefly describes the current migration trends, related to today’s Spain. It is certainly not just a migration from Africa, but also several other challenges that may not be seen so significant, but in aggregate they are quite confusing.

·        Keywords: Migration, Spain, depopulation, trends.

 

23. 10. 2016

 

*

 

PBI_2016_03_05

 

Možné varianty globálního bezpečnostního prostředí ve světle prezidentských voleb ve Spojených státech amerických

 

Mgr. Jiří Víšek; Marek Cimpl, M.A.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VÍŠEK, Jiří a Marek CIMPL. Možné varianty globálního bezpečnostního prostředí ve světle prezidentských voleb ve Spojených státech amerických. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Tento příspěvek se zabývá zahraniční politikou dvou hlavních prezidentských kandidátů v nadcházejících amerických prezidentských volbách. Spojené státy americké jsou stále jedinou globální supervelmocí na světě a jejich prezident a nejvyšší velitel ozbrojených sil zároveň bude muset učinit mnoho obtížných rozhodnutí. Článek se v první části soustředí na demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou a její zkušenosti se zahraniční politikou z doby, kdy sloužila jako ministryně zahraničí. V druhé části článek analyzuje názory a prohlášení Clintonové na různá témata a konflikty po světě. V potaz se také berou její předchozí zkušenosti z vládních postů. Ve třetí části se článek zaměřuje na republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa a jeho zahraniční politiku. Důraz je kladen nejen na navrhované možnosti řešení konkrétních problémů, ale také na obecný směr ubírání zahraniční politiky u obou kandidátů. Podklady pro tuto analýzu jsou zejména v kandidátských proslovech během kampaně, televizních debatách a rozhovorech nebo také z oficiálních stránek kandidátů. Důležitou součástí užívaných zdrojů jsou také příspěvky politických komentátorů.

·        Klíčová slova: Americké prezidentské volby, Hillary Clinton, Donald Trump, zahraniční politika, Sýrie, Čína, demokraté, republikáni

·        This paper elaborates on the foreign policy of the two main presidential candidates. United States of America is still the only superpower in the world and its president and commander-in-chief will have many difficult decisions to take. The article first looks at the democratic presidential nominee Hillary Clinton and her experience with the foreign policy as a Secretary of State. In the second part, Clinton’s ideas and opinions on various issues and conflicts in the world are being analysed. In the third part, the republican presidential nominee Donald Trump and his foreign policy is researched and analysed in the same way. The focus is also put on their expected foreign policy direction if they were elected. The data is gathered from candidates’ previous speeches or interviews, and from the official campaign webpages as well as from the comments of political and foreign policy analysts.

·        Keywords: United States election, Clinton, Trump, foreign policy, Syria, China, Democratic party, Republican party.

 

23. 10. 2016