ROK 2016

 

Ročník III

 

Číslo 2

 

*

 

PBI_2016_02_01

 

Textové steganografické techniky

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Textové steganografické techniky. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Steganografie ukrývá existenci komunikace. Probíhá tím, že ukrývá informace do jiných informací. Jednou z významných technik steganografie je textová steganografie, cílem které je ukrýt textové řetězce do jiných (krycích) souborů. Existuje celá řada textových steganografických technik, které se vzájemně liší složitostí a rychlostí, všechny přístupy disponují silnými a slabými stránkami. Různé aplikace kladou odlišné požadavky na použití textových steganografických technik. Prioritní ale u všech steganografických technik zůstává absolutní nevnímatelnost (neviditelnost) vložené zprávy a velká kapacita velké tajná data dostat skryté.

·        Klíčová slova: ukrývání dat, textová steganografie, bezpečnost.

·        Abstract: Text Steganographical Methods. Steganography conceals the existence of communication. It is based on the progress by hidden information to other information. One of the most important techniques of steganography is text steganography, the aim of which is to hide text strings into other (cover) files. There are a number of text steganographical techniques, which differ in complexity and speed, all approaches have strengths and weaknesses. Different applications impose different requirements on the use of text steganographical techniques. But the priority for all steganographical techniques remains absolute inperceptibility (invisibility) embedded messages and large capacity high reach hidden secret data.

·        Keywords: The data hiding, text steganography, safety.

 

17. 7. 2016

 

*

 

PBI_2016_02_02

 

Internetové bankovnictví a kybernetická bezpečnost

 

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.; doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULC, Vladimír a Štěpán KALAMÁR. Internetové bankovnictví a kybernetická bezpečnost. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Současná společnost spoléhá na informační a komunikační systémy (ICT) a začíná být na nich závislá. Ohrožení funkčnosti může způsobit i ohrožení fungování základní infrastruktury potřebné pro život. Prosazením zákona o kybernetické bezpečnosti bylo zásadním počinem pro řešení bezpečnosti ve vztahu k informačním systémům, ale především ke kybernetickému prostoru současné informační a budoucí znalostní společnosti. Cílem článku je stručně vyjádřit možnosti „Internetového bankovnictví a kybernetické bezpečnosti“ a popsat vybraná rizika a hesla používaná v on-line bankovnictví z hlediska kybernetické bezpečnosti (kyberbezpečnosti) v prostředí moderního elektronického bankovnictví (kyberprostoru e-bankovnictví) a uvést některé vybrané útoky na klienty.

·        Klíčová slova: Infrastruktura, informační společnost, kybernetická bezpečnost, veřejná správa.

·        Abstract: The current society relies on information and communication technologies (ICT) systems and becomes to be dependent on them. Its operability jeopardizing may even cause some problems to basic infrastructure functioning needed for our lives. Enforcing the law on cyber security was a major achievement for addressing security in relation to information systems, but also to cyberspace of current information and future knowledge society. This article aims to briefly express the "Internet banking and cyber-security" and describe particular risks and passwords used in online banking in terms of cyber security (cyber security) in the environment of modern electronic banking (cyberspace e-banking) and introduce some specific attacks on clients .

·        Keywords: Infrastructure, the information society, cyber security, public administration.

 

13. 7. 2016

 

*

 

PBI_2016_02_03

 

Vnější ochrana hranic Evropské unie

 

JUDr. Václav Mastný, Ph.D.; Ing. Vít Pěkný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MASTNÝ, Václav a Vít PĚKNÝ. Vnější ochrana hranic Evropské unie. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek pojednává o problematice ochrany vnějších hranic Evropské unie. Nutnost ochrany vnějších hranic Evropské unie vyvstává zejména v souvislosti se stoupajícím počtem imigrantů z arabských a afrických zemí do členských zemí Evropské unie. Obavy z teroristických útoků jsou logickým vyústěním přísunu takového množství muslimského obyvatelstva. Z 1 200 000 imigrantů, kteří v poslední době do Evropy přišli, je podle názoru některých odborníků kolem 10 procent rizikových. Agentura Frontex je stěžejním úřadem, který ochranou státních hranic Evropské unie má zajistit větší bezpečnost evropského prostoru.

·        Klíčová slova: Evropská Unie, Schengenský prostor, Eurosur, Frontex, jednotky rychlého nasazení, bezpečnost evropského prostoru.

·        Abstract: The paper deals with the issues of protection of the external borders of the European Union. The necessity of protecting the European Union external borders arises in particular in connection with the growing number of immigrants from Arab and African countries to the European Union countries. Fears of terrorist attacks are the logical outcome of such a supply amount of the Muslim population. Of the 1.2 million immigrants who recently arrived in Europe, in the opinion of some experts, about 10 percent of the risk. Frontex is a major office that protection of the state borders of the European Union to ensure greater security of European space.

·        Keywords: The European Union's Schengen area, Eurosur, Frontex Rapid Deployment Forces, the security of the European area.

 

13. 7. 2016

 

*

 

PBI_2016_02_04

 

Vybrané vývojové trendy v oblasti pomoci obetiam kriminality

 

JUDr. Michaela Jurisová, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

JURISOVÁ, Michaela. Vybrané vývojové trendy v oblasti pomoci obetiam kriminality. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cieľom príspevku je poukázať na vybrané vývojové trendy (pokrokovejšie smerovanie) v oblasti pomoci obetiam kriminality v podmienkach Slovenskej republiky. Pozornosť je zameraná na restoratívnu justíciu a kvalitatívne skúmanie verzus kvantitatívne poznatky o obetiach kriminality.

·        Kľúčové slová: obeť kriminality, pomoc obetiam, vývojový trend, restoratívna justícia, kvalitatívne a kvantitatívne poznatky.

·        Annotation: Selected trends in the field of assistance to victims of crime. The aim of article are trends in the field of assistance to victims of crime applied in the Slovak Republic. The article describes and analyzes restorative justice and quantitative versus qualitative findings about victims of crime.

·        Key words: victims of crime, assistance to victims of crime, trends, restorative justice, quantitative and qualitative findings.

 

10. 7. 2016

 

*

 

PBI_2016_02_05

 

Vybrané policejní informační systémy s akcentem na spolupráci v rámci schengenského prostoru

 

JUDr. Petr Kroupa, Ph.D.; Mgr. Jiří Víšek; Mgr. Radek Šula

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KROUPA, Petr; Jiří VÍŠEK a Radek ŠULA. Vybrané policejní informační systémy s akcentem na spolupráci v rámci schengenského prostoru. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Předkládaný článek s názvem „Vybrané policejní informační systémy s akcentem na spolupráci v rámci schengenského prostoru“ pojednává o policejních informačních systémech a jejich vztahu k policejní spolupráci, resp. mezinárodní policejní spolupráci, která je v současné době stále více aktuální i vzhledem k probíhající migrační vlně ze zemí Středního východu nebo Afriky.

·        Klíčová slova: Informační systém, policejní informační systém, Schengen, Europol, Interpol, spolupráce.

·        Annotation: This article called „Selected police information systems focused on cooperation in schengen area“ deals about police information system and its relationship to police cooperation or international police cooperation which is in recent time still more and more actual due to current migration wave from countries of Middle East and Africa.

·        Keywords: Information system, police information system, Schengen, Europol, Interpol, cooperation.

 

17. 6. 2016

 

*

 

PBI_2016_02_06

 

Výzkumný úkol „Zkouška spolehlivosti – explikace, aplikace, efektivita“ jako adekvátní reakce Policejní akademie České republiky v Praze na potřeby resortu a bezpečnostní praxe

 

JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HRUDKA, Josef. Výzkumný úkol „Zkouška spolehlivosti – explikace, aplikace, efektivita“ jako adekvátní reakce Policejní akademie České republiky v Praze na potřeby resortu
a bezpečnostní praxe.
Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Vědecký článek zprostředkovává komplexní informaci o vědecko-výzkumném úkolu Policejní akademie České republiky v Praze č. 3/6 „Zkouška spolehlivosti
– explikace, aplikace, efektivita“. Cílem článku je demonstrovat skutečnost, že výzkum byl obsahově pojat a časově korigován tak, aby v co největší míře reagoval na imperativy doby, resp. aktuální potřeby resortu a bezpečnostní praxe.

·        Klíčová slova: korupce, zkouška spolehlivosti, Generální inspekce bezpečnostních sborů, preventivní účinek testů integrity.

·        Summary: Research Project „Integrity Test – An Explication, Aplication, An Efficiency“ Police as Adequate Response Academy of Czech Republic In Prague on the Interior Affair and for Security Practice. The scientific article provides comprehensive information about research project of Police Academy of Czech republic in Prague number
3/6 „Integrity test - an explication, aplication, an efficiency“. The goal of this article is demonstration fact that research was constently solved and timely corrected. Main reason of research is react for imperatives of time period in the most wide framework respectively show needs for ministry of interior affairs and for security practice.

·        Keywords: corruption, integrity test, General inspectorate of security forces, preventative effects of integrity tests.

 

16. 6. 2016