ROK 2016

 

Ročník III

 

Číslo 1

 

*

 

PBI_2016_01_01

 

Možnosti využití čteček elektronických knih ve vzdělávání

 

Ing. Pavel Hrdlička, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HRDLIČKA, Pavel. Možnosti využití čteček elektronických knih ve vzdělávání. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: V České republice trvale roste množství prodeje literatury v elektronické formě. Odborná literatura v elektronické podobě určená k výuce konkrétních oborů na vysokých školách v legální distribuci dostupná není. Článek realizuje identifikaci poptávky a jejích podmínek po elektronické verzi odborné literatury určené k výuce konkrétních oborů na vysokých školách.

·        Klíčová slova: vědecká literatura, vzdělávání, poptávka, digitální podoba, eknihy.

·        Summary: Possibilities of eReaders in Education. In the Czech Republic, the volume of electronic literature sales is steadily increasing. Scientific literature in electronic form intended for teaching specific fields at universities in legal distribution is not available. The article realizes the identification of demand and its conditions for the electronic version of specialized literature intended for teaching specific fields at universities.

·        Keywords: scientific literature, education, demand, digital form, ebooks.

 

28. 4. 2016

 

*

 

PBI_2016_01_02

 

Korupce ve veřejné správě

 

Mgr. Radek Šula

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ŠULA, Radek. Korupce ve veřejné správě. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Předkládaný článek, který nese název „Korupce ve veřejné správě“ se zabývá negativními projevy a dopady korupce ve veřejné správě České republiky. Úvodní část se zabývá teoretickým vymezením pojmu korupce, příčiny vzniku korupčního jednání a druhy korupce. V další části článku se věnuji korupci z pohledu trestního práva, vymezení hlavních skutkových podstat týkajících se úplatkářství a dalších s korupcí souvisejících skutkových podstat. V závěru článku se zaměřím na prostředky vlády České republiky v boji proti korupci.

·        Klíčová slova: Veřejná správa, korupce, trestní právo hmotné, trestní zákon, úplatkářství.

·        Annotation: This article which is called „Corruption in public administration“ deals with negative manifestations and impacts of corruption in public administration in Czech republic. First part deals with theoretical definitions of corruption, causes of formation of corrupt act and kind of corruption. In next parts I focused on corruption via criminal law, definition of the main merits deals with bribery and another merits which are dealing with corruption. In conclusion of article I focused on measures of government of the Czech republic for reduction of corruption.

·        Keywords: Public administration, corruption, substantive criminal law, criminal procedural law, bribery.

 

20. 4. 2016

 

*

 

PBI_2016_01_03

 

Teoreticko-metodologické východiská skúmania organizačnej kultúry policajnej organizácie

 

PhDr. Soňa Trybulová; doc. Ing. Jan Váňa, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

TRYBULOVÁ, Soňa a Jan VÁŇA. Teoreticko-metodologické východiská skúmania organizačnej kultúry policajnej organizácie. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Každý sociálny útvar, od neformálnej priateľskej skupiny až po veľkú formálnu organizáciu, má svojho „ducha“, ktorý ju odlišuje od iných organizácií. Dáva jej výnimočnosť. Tohto „ducha“ organizácie označujeme pojmom „organizačná kultúra“. Pre každú organizáciu by malo byť prioritou mať dobrú organizačnú kultúru smerujúcu k maximálnej efektívnosti a úspešnosti. Z uvedeného dôvodu je dôležité prostredníctvom výskumu poznať jej aktuálny stav a zhodnotiť pozitívne a negatívne stránky. Článok sa zaoberá teoretickými východiskami ponímania kľúčových pojmov ako je organizácia a organizačná kultúra. Zároveň predkladá teoreticko-metodologické východiská skúmania tohto fenoménu v prostredí Policajného zboru.

·        Kľúčové slová: organizácia, policajná organizácia, organizačná kultúra policajnej organizácie, štruktúra organizačnej kultúry policajnej organizácie.

·        Summary: Nowadays, there exists a notable interest in organisational culture among social scientists. This is mainly because of its significant impact on the success and efficiency of an organisation. Contemporary academic publications do not contain an exact definition for this phenomenon. However, a number of academic texts broadly describe organisational culture as an unwritten set of organisational values, attitudes and norms of behaviour that people follow when being members of a particular organisation. Thus far, a number of models of organisational culture have been proposed. One of the most influential models of organisation culture has been formulated by E. H. Schein. According to his definition, organisational culture consists of three levels. The first level is comprises of a set of hidden organisational values and attitudes. The second level contains organisational norms, standards of behaviour and organisational symbols. The third level consists of organisational artefacts and visible organisational values. There exists consent among various authors that the Schein’s three-level theory represents a crucial research technique for the examination of organisational culture. On the one hand, this method can be used as an instrument for the description of organisational culture. On the other hand it also gives the means for the identification of possible conflicts and contradictions. Therefore, it is the E. H. Schein’s model of organisational culture that we propose for the analysis of organisational culture of police organisation. According to this approach the examination of the organisational culture of police organisation should be carried out on all three levels. This is because all three levels are equally important. From the findings of this analysis two main determinants of organisation culture stand out. They are substance and power. These two factors represent important indicators of the functionality of organisational culture. Subsequently, they also show possible organisational conflicts and contradictions. The examination of these conflicts and contradictions between particular levels of organisational culture of police organisation can contribute to the creation of a more efficient and successful police organisation.

·        Keywords: Organisation, police organisation, organisational culture of police organisation, structure of organisational culture of police organisation.

 

19. 4. 2016

 

*

 

PBI_2016_01_04

 

Bezkontaktní platební styk z hlediska kybernetické bezpečnosti v prostředí elektronického bankovnictví

 

doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

POŽÁR, Josef a Vladimír ŠULC. Bezkontaktní platební styk z hlediska kybernetické bezpečnosti v prostředí elektronického bankovnictví. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016,
č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cílem článku bylo poskytnout pohled na problematiku bezpečnosti v bezhotovostním bezkontaktním platebním styku a uvést kontrolní mechanismy, které vedou k nastavení pravidel, aby finanční ztráta byla pro klienta co nejmenší.

·        Klíčová slova: platební karta, kybernetická bezpečnost, bezkontaktní platební styk.

·        Abstract: The aim of the article was to provide a perspective on the issue of security in contactless payment systems and indicate the control mechanisms that lead to setting up rules to make the clients financial loss aslow possible.

·        Keywords payment card, cyber security, contactless payments.

 

19. 4. 2016

 

*

 

PBI_2016_01_05

 

Význam personální činnosti hodnocení zaměstnanců – metody hodnocení – s přihlédnutím k některým soukromoprávním aspektům české právní úpravy

 

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.; JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.; Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ZPĚVÁK, Aleš; Martin KOHOUT a Jiří VÍŠEK. Význam personální činnosti hodnocení zaměstnanců – metody hodnocení – s přihlédnutím k některým soukromoprávním aspektům české právní úpravy. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cílem článku je podat ucelený přehled o významu personálního činnosti hodnocení zaměstnanců s akcentem na metody hodnocení a soukromoprávní (pracovněprávní) úpravu vybraných otázek v českém právním řádu. Článek popisuje elementární fundamenty v dané problematice.

·        Klíčová slova: Lidské zdroje, management, hodnocení a odměňování zaměstnance, legislativa, pracovní posudek, diskriminace, zkušební doba.

·        Annotation: The aim of this article is to show integrated review of importance of human resources process employee evaulation with emphasis on methods of evaluation and civil law (labor law) structure of selected issues in legal acts of Czech Republic. Article describes elementary fundamentals in this kind of topic.

·        Keywords: Human resources, management, evaulation and rewarding of employee, legislation, labor report, discrimination, test period.

 

19. 4. 2016

 

*

 

PBI_2016_01_06

 

Závěry statistického zpracování výzkumu obecných znalostí informační bezpečnosti

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Závěry statistického zpracování výzkumu obecných znalostí informační bezpečnosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje závěry statistického zpracování výzkumu obecných znalostí informační bezpečnosti. Statistická analýza internetového výzkumu 800 respondentů byla realizována z hlediska pohlaví, věku, délky praxe a pracovního zařazení respondentů. Ke statistickému zpracování dat byl použitý software Statistica v.10.

·        Klíčová slova: Informační bezpečnost, statistická analýza, internetový výzkum.

·        Abstract: Results of Statistical Research Processing of General Knowledge of Information Security. The article presents some research findings of statistical processing of general knowledge of information security. Statistical analysis of Internet research of 800 respondents was implemented in terms of gender, age, length of service and employment status of the respondents. For the statistical processing was used Statistica software v.10.

·        Keywords: Information security, statistical analysis, internet research.

 

5. 4. 2016

 

*

 

PBI_2016_01_07

 

Obecné závěry statistického zpracování výzkumu právních znalostí informační bezpečnosti

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Obecné závěry statistického zpracování výzkumu právních znalostí informační bezpečnosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek prezentuje závěry statistického zpracování výzkumu právních znalostí informační bezpečnosti. Statistická analýza internetového výzkumu 800 respondentů byla realizována z hlediska pohlaví, věku, délky praxe a pracovního zařazení respondentů. Ke statistickému zpracování dat byl použitý software Statistica v.10.

·        Klíčová slova: Právní znalosti, informační bezpečnost, statistická analýza, internetový výzkum.

·        Abstract: General Results of Statistical Research Processing of Legal Knowledge of Information Security. The article presents some research findings of statistical processing of legal knowledge of information security. Statistical analysis of Internet research of 800 respondents was implemented in terms of gender, age, length of service and employment status of the respondents. For the statistical processing was used Statistica software v.10.

·        Keywords: Legal knowledge, information security, statistical analysis, internet research.

 

5. 4. 2016

 

*

 

PBI_2016_01_08

 

Česká podoba testu integrity – zkoušky spolehlivosti

 

JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.; JUDr. Benedikt Vangeli

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HRUDKA, Josef a Benedikt VANGELI. Česká podoba testu integrity – zkoušky spolehlivosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Na jaře roku 2015 byl realizován v prostředí Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky výzkum s cílem zjistit: míru povědomí příslušníků a zaměstnanců těchto bezpečnostních sborů o zkouškách spolehlivosti; jaký postoj (vztah) zaujímají potenciálně zkoušené osoby k tomuto institutu; zda skutečně zkoušky spolehlivosti mají tak velký přínos pro prevenci nežádoucího jednání u zkoušených osob, jaký je jim přisuzován. Výzkum realizuje Policejní akademie České republiky v Praze ve spolupráci s vedením Generální inspekce bezpečnostních sborů, „vnitřními kontrolními orgány“ Vězeňské služby České republiky, Celní správy České republiky a Policie České republiky v rámci činnosti meziresortní pracovní skupiny ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů ustanovené za účelem splnění vládního úkolu „Vyhodnocení využití nástroje zkoušky spolehlivosti s návrhem na případné rozšíření na další osoby působící v orgánech veřejné moci“. Obdobný výzkum byl realizovaný v roce 2013 v prostředí Policie České republiky. Výzkumné aktivity v této oblasti jsou reakcí na společenskou potřebu podrobit tento institut vědeckému zkoumání, a to zejména vzhledem k jeho právně problematické a kontroverzní povaze a vzhledem k jeho předpokládanému, potenciálně velkému přínosu pro prevenci nežádoucího jednání v řadách vybraných bezpečnostních sborů. Cílem následujících řádků je odpovědět čtenářům na často kladené otázky, které se zkoušek spolehlivosti týkají.

·        Klíčová slova: Test integrity, zkouška spolehlivosti, Vezěňská služba České republiky, výzkum.

·        Summary: In the spring of 2015, research was carried out in the environment of the Penitentiary Service of the Czech Republic and the Customs Administration of the Czech Republic with the aim to determine: what attitude (relationship) the potentially tested persons take to this institute; whether the reliability tests do indeed have such a great benefit in preventing unwanted conduct in the test persons as is attributed to them. The research is being carried out by the Police Academy of the Czech Republic in Prague in cooperation with the management of the General Inspection of Security Forces, the “internal control bodies” of the Prison Service of the Czech Republic, the Customs Administration and the Police of the Czech Republic. Governmental task "Evaluation of the use of the reliability test tool with a proposal for possible extension to other persons working in public authorities". A similar research was carried out in 2013 in the environment of the Police of the Czech Republic. Research activities in this area are
a response to the societal need to subject this institute to scientific scrutiny, in particular because of its legally problematic and controversial nature and its anticipated potentially great contribution to the prevention of unwanted conduct in the ranks of selected security forces. The following lines are intended to answer readers' frequently asked questions about reliability testing.

·        Keywords: Integrity test, reliability test, Penitentiary Service of the Czech Republic, research.

 

16. 2. 2016

 

*

 

PBI_2016_01_09

 

Test integrity v České republice a pokusy o jeho rozšíření – 2015

 

JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HRUDKA, Josef. Test integrity v České republice a pokusy o jeho rozšíření – 2015. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: První část příspěvku je věnována stručné chronologické informaci o výraznějších pokusech zavedení „testů integrity“ v České republice a rozšíření jejich současné podoby - tzv. zkoušek spolehlivosti prováděné Generální inspekcí bezpečnostních sborů - na další osoby působící v orgánech veřejné moci. Cílem části druhé je prezentovat empirická zjištění dílčího vědecko-výzkumného úkolu Policejní akademie České republiky v Praze „Zkouška spolehlivosti - explikace, aplikace, efektivita“, týkající se přehledu profesních skupin, na která by se dle názoru respondentů – policistů měly zkoušky spolehlivosti vztahovat.

·        Klíčová slova: korupce - test integrity - Generální inspekce bezpečnostních sborů

·        Abstract: Integrity Test in Czech Republic and the Attempts of Expansion of its Scope – 2015. The first part of the article deals brief chronological information about significant attempts to introduce “integrity tests” in Czech republic and the expansion of its current existing form – the tests of integrity carried out by the General inspectorate of security forces – to other persons holding a public office. The aim of the second part is to find presents some empiric findings of the partial scientific research of the Police academy of the Czech Republic in Prague „The integrity test - explication, application, effectiveness”, týkající se přehledu profesních skupin, na která by se dle názoru respondentů – policistů měly zkoušky spolehlivosti vztahovat.

·        Keywords: corruption - integrity test - General inspectorate of security forces

 

16. 2. 2016

 

*

 

PBI_2016_01_10

 

Aplikačna prax ponúka nové temy výučby kriminológie

 

Dr.h.c.Prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc.; JUDr. Zoltán Valentovič; JUDr. Dominika Danková

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČEČOT, Vladimír; Zoltán VALENTOVIČ a Dominika DANKOVÁ. Aplikačna prax ponúka nové temy výučby kriminológie. Právo, Bezpečnost, Informace, 2016, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cieľom nášho príspevku je neskromná snaha vyvolať v súčasnosti nesporne potrebnú diskusiu teoretikov a vedeckopedagogických pracovníkov o možnej (a poznaním aj prípustne) inovácie výučby kriminológie, inak povedané možnom a potrebnom rozšírení tematických plánov výučby tohto humanitného predmetu o tie okruhy problémov, ktoré na jednej strane prirodzene stanovuje súčasne rozšírený predmet skúmania kriminológie ako vedy o aktuálne problémy prameniacej zo súčasnej výšky spoločenského poznania a na strane druhej o okruhy tém ponúkaných súčasnou aplikačnou praxou v oblasti boja proti kriminalite. V teórii, ale aj praxi existuje zhoda, že kriminológia je veda o kriminalite. Takéto najjednoduchšie pomenovanie samostatnej humanitnej vedy však nie je z hľadiska vymedzenia jej predmetu dostatočné, pretože charakterizuje len základne označenie problému, bez pomenovania vnútorných prvkov štruktúry jej predmetu a definície samotného pojmu. Kriminológia je však už tradične aj predmetom pedagogického pôsobenia na vysokých školách, je to vyučovací predmet, ktorý patrí medzi tie dôležité, ktoré dotvárajú profil absolventov právnických fakúlt, absolventov štúdia sociológie, pedagogiky, absolventov Akadémie Policajného zboru atď.

·        Klíčová slova: Kriminológia, výučba, Akadémie Policajného zboru.

·        Summary: The aim of our contribution is an immense effort to induce the presently indispensable discussion of theoreticians and science educators about possible (and knowingly admissible) innovation of criminology education, in other words possible and necessary extension of thematic plans of teaching this humanitarian subject to those issues of nature. It also sets out a widespread examination of criminology as a science of current problems arising from the current level of social knowledge and, on the other hand, of topics offered by current application practice in the field of combating crime. There is a consensus in theory and practice that criminology is the science of crime. However, such the simplest name of independent human sciences is not sufficient to define its subject, because it only characterizes the basic designation of the problem, without naming the internal elements of its subject structure and the definition of the concept itself. Criminology, however, has traditionally been the subject of teaching at universities; it is a teaching subject that is one of the important ones that completes the profile of graduates of law faculties, graduates of sociology, pedagogy, graduates of the Police College, etc.

·        Keywords: Criminology, education, Police College Academy.

 

16. 2. 2016