logo

 

ROK 2015

 

Ročník II

 

Číslo 4

 

*

 

PBI_2015_04_01

 

Prejavy disinhibovaného správania detí online a preventívne aktivity Policajného zboru Slovenskej republiky v oblasti bezpečného používania internetu

 

RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD., Mgr. Lenka Dingová, Mgr. Marianna Paulíková

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HAJDÚKOVÁ, Tatiana; Lenka DINGOVÁ a Marianna PAULÍKOVÁ. Prejavy disinhibovaného správania detí online a preventívne aktivity Policajného zboru Slovenskej republiky v oblasti bezpečného používania internetu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Autori v článku poukazujú na rizikové správanie sa detí pri online komunikácii. Disinhibícia je pravidelne uvádzaná ako jeden z najzávažnejších a najšpecifickejších znakov elektronickej komunikácie Základom ochrany detí vo virtuálnom prostredí znamená predovšetkým prevenciu a sústavné zvyšovanie informovanosti o zásadách bezpečnej komunikácie. V závere autori ponúkajú prehľad na preventívne aktivity Policajného zboru Slovenskej republiky v oblasti bezpečného používania internetu za posledné obdobie.

·        Klíčová slova: sociálna sieť, anonymita, disinhibícia, osobné údaje, súkromie, sexuálne zneužitie detí, zodpovednosť.

·        Summary: Authors of the article point out dangerous behaviour of children during online communication. Disinhibition is regularly stated as one of the most serious and distinctive characteristics of online communication. Essential measures designed to enhance security of children on the internet include first of all prevention and raising the level of awareness about rules of safe communication over the internet. In the end, authors present a summary of preventive measures that Police force of the Slovak republic has taken in the fields of safety of internet users over the recent period of time.

·        Keywords: The Social Network, Anonymity, Disinhibition, Personal Data, Privacy, Child Sexual abuse, Responsibility.

 

7. 1. 2016

 

*

 

PBI_2015_04_02

 

Několik úvah k požadavkům na stabilitu práva a právní jistotu v kontextu moderního právního státu

 

JUDr. Mgr. Petr Kroupa, Ph.D.; Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KROUPA, Petr a Jiří VÍŠEK. Několik úvah k požadavkům na stabilitu práva a právní jistotu v kontextu moderního právního státu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Autoři se ve svém příspěvku zabývají právním státem jako garantem zajištění stability práva a právní jistoty. Dále se věnují oblasti tvorby práva a požadavkům na tuto činnost. Pozornost je věnována i problematice právní regulace, jejím možnostem i limitům. Sledovaná problematika je významná i z pohledu frekvence porušování práva
a neměla by zůstat stranou pozornosti kriminologie jako vědní disciplíny.

·        Klíčová slova: Bezpečnost, lidská práva a svobody, právní stát, tvorba práva, osobní svoboda, stabilita práva, právní jistota.

·        Summary: The authors focus in its contribution on the concept of the rule of law as a guarantor of stability of law and legal sureness. Furthermore, they deal with the area of creation of law and its requirements. Attention is paid also to issues of legal regulation, its possibilities and limitations. The studied area is important as well from the point of view of the frequency of law infringement and should not go unremarked by the attention of criminology as a brand of science.

·        Keywords: Safety, human rights and freedoms, rule of law, creation of law, personal freedom, stability of law, legal sureness.

 

6. 1. 2016

 

*

 

PBI_2015_04_03

 

Otevřené informační zdroje: Zpravodajství

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.; Mgr. Kateřina Kliková

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán a Kateřina KLIKOVÁ. Otevřené informační zdroje: Zpravodajství. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek „Otevřené informační zdroje – zpravodajství“ je šestým pokračováním seriálu příspěvků, který je věnován problematice vytěžování dat z otevřených informačních zdrojů.

·        Klíčová slova: Zpravodajství, klasické zpravodajství, rozvědné zpravodajství, kontra-rozvědné zpravodajství.

·        Summary: The paper "Open information sources – news" is the sixth sequel of the series of contributions, devoted to the issue of data mining from open information sources.

·        Keywords: News, classical, intelligence, counter-intelligence.

 

6. 1. 2016

 

*

 

PBI_2015_04_04

 

Otevřené informační zdroje: identifikace odesílatele emailové pošty

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán. Otevřené informační zdroje: identifikace odesílatele emailové pošty. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek „Otevřené informační zdroje – identifikace odesílatele emailové pošty“ je pátým pokračováním seriálu příspěvků, který je věnován problematice vytěžování dat z otevřených informačních zdrojů.

·        Klíčová slova: Hoax, Malware, fiktivní faktura, vir, červ, trojský kůň, opatření proti hospodářské kriminalitě.

·        Summary: The paper "Open information sources - identification of the sender of e-mail" is the fifth sequel of the series of contributions, which is devoted to the issue of data mining from open information sources.

·        Keywords: Hoax, Malware, fictitious invoice, virus, worm, Trojan horse, measures against economic crime.

 

5. 1. 2016

 

*

 

PBI_2015_04_05

 

Postoj ke zkoušce spolehlivosti

 

JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HRUDKA, Josef. Postoj ke zkoušce spolehlivosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek prezentuje empirická zjištění dílčího vědecko-výzkumného úkolu Policejní akademie České republiky v Praze „Zkouška spolehlivosti – explikace, aplikace, efektivita“. První část příspěvku je věnována míře informovanosti zkoušených osob o zkoušce spolehlivosti. Cílem části druhé je zjistit jaký vztah – postoj zaujímají potenciálně zkoušené osoby k tomuto kontrolnímu institutu „sui generis“. Za pomoci techniky dotazníkového šetření u výběrového souboru 1200 policistů je zjištěno, že policisté ke zkouškám spolehlivosti ve většině případů nezaujímají kategoricky pozitivní či negativní postoj, ale že se jedná spíše o směsici těchto postojů s převahou postojů pozitivních. U postojů negativních zřetelně vystupuje aspekt nedůvěry. V závěru příspěvku je konstatováno, že za účelem hlubšího poznání názorů – postojů respondentů a jejich příčin bude nutné provést nestandardizovaný rozhovor.

·        Klíčová slova: informovanost; postoj; zkouška spolehlivosti; Generální inspekce bezpečnostních sborů.

·        Summary: The article presents some empiric findings of the partial scientific research of the Police academy of the Czech Republic in Prague „The integrity test – explication, application, effectiveness”. The first part of the article deals with the extent of familiarity of the tested people with the integrity testing. The aim of the second part is to find what attitude the policemen take to the control tool „sui generis“. As resulted from questionnaires answered by 1 200 police officers, the policemen do not categorically take a positive or negative stand to integrity testing in most cases, but as a matter of fact there is some mixture of these attitudes the most of which are positive ones. In case of negative attitudes the aspects of distrust are clearly visible. For the purposes of getting better knowledge of respondents’ opinions, attitudes and their causes it will be necessary to carry out some non-standardized interview.

·        Keywords: knowledge; attitude; integrity test; General Inspectorate of Security Forces.

 

5. 1. 2016

 

*

 

PBI_2015_04_06

 

Verze zkoušky spolehlivosti v České republice

 

JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.; JUDr. Benedikt Vangeli

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HRUDKA, Josef a Benedikt VANGELI. Verze zkoušky spolehlivosti v České republice. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Tato část vědecké odborné práce, po úvodu, který zprostředkovává informace k transformačnímu procesu v oblasti „nezávislé kontroly bezpečnostních sborů“ v České republice, pojednává o právní úpravě zkoušky spolehlivosti v dikci zákona o Policii České republiky a zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Autoři komparují právní úpravu zkoušky spolehlivosti a odůvodňují její změny. V samotném závěru představují vědeckovýzkumný úkol Policejní akademie České republiky v Praze „Zkouška spolehlivosti – explikace, aplikace, efektivita“.

·        Klíčová slova: Inspekce Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, zkouška spolehlivosti, přestupková exempce, proaktivní nástroje boje s trestnou činností, trestná činnost příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

·        Summary: This part of the scientific work, after the introduction, which provides information on the transformation process in the field of "independent control of security forces" in the Czech Republic, discusses the legal regulation of the reliability test in the diction of the Act on Police of the Czech Republic. The authors compare the legal regulation of the reliability test and justify its changes. At the very end, they represent the scientific research task of the Police Academy of the Czech Republic in Prague “Reliability test - explication, application, efficiency”.

·        Keywords: Inspection of the Police of the Czech Republic, General Inspection of Security Forces, reliability test, offense, proactive tools for combating crime, crime of members of security forces.

 

5. 1. 2016