logo

 

ROK 2015

 

Ročník II

 

Číslo 3

 

*

 

PBI_2015_03_01

 

Výzkum k chování manažerů ke spolupracovníkům

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.; PhDr. Petr Jedinák, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek a Petr JEDINÁK. Výzkum k chování manažerů ke spolupracovníkům. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu chování manažerů vůči svým kolegům ve státních a soukromých organizací. Výzkum byl proveden v roce 2015 za účasti 502 respondentů.

·        Klíčová slova: výzkum, státní a soukromé organizace, chování manažera.

·        Summary: The Reasearch on Behaviour Of Managers towards Their Colleagues. The paper presents the information from the outcomes of the conducted research on behavior of managers towards their colleagues in state and private organizations. The research was carried out in 2015 with the participation of 502 respondents.

·        Keywords: research, state and private organization, manager’s behaviour.

 

22. 10. 2015

 

*

 

PBI_2015_03_02

 

Volný pohyb osob v rámci Evropské unie a jeho bezpečnostní aspekty

 

Mgr. Miloslav Mastný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MASTNÝ, Miloslav. Volný pohyb osob v rámci Evropské unie a jeho bezpečnostní aspekty. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Autor se v článku zamýšlí nad situací, která nastala v souvislosti s rozbouřenými vztahy v některých arabských zemích a pokouší se popsat možnosti států Evropské unie při využití právních nástrojů, které legislativa Evropské unie vytvořila, jak čelit problémům a zda jsou dostatečně účinné. To si každý čtenář článku musí posoudit sám.

·        Klíčová slova: Evropská unie, Lisabonská smlouva, Schengenský prostor, primární právo, sekundární právo Evropské unie, Islámský stát, Imigrace, protiteroristická opatření.

·        Summary: In this article, the author reflects on the situation that has arisen in the context of turbulent relations in some Arab countries and attempts to describe the possibilities of European Union states using the legal instruments created by European Union legislation, how to deal with problems and whether they are sufficiently effective. Every reader of the article has to judge this for himself.

·        Keywords: European Union, Lisbon Treaty, Schengen Area, primary law, secondary law of the European Union, Islamic State, Immigration, anti-terrorism measures.

 

21. 10. 2015

 

*

 

PBI_2015_03_03

 

Menšiny v proměnách času

 

Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VÍŠEK, Jiří. Menšiny v proměnách času. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Předkládaný článek pojednává o právech příslušníků národnostních a etnických menšin. V textu jsou analyzovány základní právní předpoklady v rámci právního řádu České republiky, ale i evropské a mezinárodněprávní úpravy. V článku je kladen důraz na prováděcí právní úpravu k Listině základních práv a svobod České republiky. V druhé části je vycházeno z historických artefaktů, které se vztahují k problematice menšin s akcentem na Ústavní listinu z roku 1920. Ve třetí části jsou analyzovány kvantitativní podklady v souvislosti s jednotlivými národnostními a etnickými menšinami, které se soustřeďují na území České republiky.

·        Klíčová slova: Ústava, zákon, národnost, etnikum, lidská práva, soudní ochrana.

·        Summary: In the article author deals with rights of national and ethnic minorities. In the text are analyzed basic legal assumptions within legal rule of law in Czech Republic but also within European and international law regulation. Article is mainly focused for special legal regulation towards Charter of fundamental rights and freedoms of Czech Republic. In the second part of article which deals with history facts which are dealing with problematic of minorities with an accent on Constitution document from year 1920. In the third part are analyzed quantitative data related with different national and ethnic minorities which are located in the territory of Czech Republic.

·        Keywords: Constitution, law, nationality, ethnicity, human rights, juridicial protection.

 

21. 10. 2015

 

*

 

PBI_2015_03_04

 

„Kyberšikanovanie.sk“: úspešný slovenský projekt

 

JUDr. Michaela Jurisová

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

JURISOVÁ, Michaela. „Kyberšikanovanie.sk“: úspešný slovenský projekt. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Príspevok zameriava pozornosť na úspešný slovenský projekt Kyberšika-novanie.sk. Cieľom projektu je realizácia prevencie pred nástrahami virtuálneho sveta. Záštitu nad projektom má občianske združenie eSlovensko.

·        Klíčová slova: kyberšikanovanie, obeť, prevencia, pomoc.

·        Summary: „Cyberbullying“ – Slovak Successful Project. The article pay attention to Slovak successful project – Cyberbullying. Aim of that project is prevention before virtual world wiles. Support with project realizes Civic Association eSlovensko.

·        Keywords: cyberbullying, victim, help/support.

 

21. 10. 2015

 

*

 

PBI_2015_03_05

 

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

 

Mgr. František Hřebík, Ph.D.; Ing. Erika Urbánková, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HŘEBÍK, František a Erika URBÁNKOVÁ. Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Teorie lidského kapitálu hovoří o pozitivních dopadech růstu vzdělanostní úrovně obyvatel na snižování kriminality. Investice do vzdělávání s sebou přináší přímé i nepřímé ekonomické a sociální náklady a výnosy. Příspěvek se zabývá vlivem vzdělanostní úrovně obyvatelstva České republiky na kriminalitu v České republice v období 1993 – 2013 a dále se zaměřuje na zkoumání tohoto vztahu ve vybraných zemích Evropské unie v roce 2010.

·        Klíčová slova: Vzdělanost, kriminalita, Česká republika, členské státy Evropské unie, korelační analýza, regresní analýza.

·        Summary: The theory of human capital speaks about the positive effects of the growth of the educational level of the population on reducing crime. Investment in education brings direct as well as indirect economic and social costs and revenues. The paper deals with the impact of the educational level of the population of the Czech Republic on crime in the Czech Republic in the period 1993-2013 and further it focuses on the investigation of this relationship in selected countries of the European Union in 2010.

·        Keywords: Education, crime, Czech Republic, European Union Member States, correlation analysis, regression analysis.

 

20. 10. 2015

 

*

 

PBI_2015_03_06

 

Pařížská konference o extremismu, terorismu, migraci a integraci – deset let poté

 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Pařížská konference o extremismu, terorismu, migraci a integraci – deset let poté. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: V únoru 2006 se na předměstí Paříže konala mezinárodní konference, věnovaná konkrétním aspektům extremismu, terorismu, integrace a migrace v Evropě, s důrazem na islámský prvek. Některé příspěvky, které zde zazněly, ani po deseti letech neztratily nic ze své aktuálnosti.

·        Klíčová slova: Terorismus, extremismus, migrace, integrace, muslimové.

·        Summary: In February 2006, on the outskirts of Paris took place international conference on particular aspects of extremism, terrorism, migration and integration in Europe, with an emphasis on the Islamic element. Some contributions that were heard here, even after a decade, lost none of their actuality.

·        Keywords: Terrorism, extremism, migration, integration, Muslims.

 

20. 10. 2015

 

*

 

PBI_2015_03_07

 

Otevřené informační zdroje: Živnostenský rejstřík

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán. Otevřené informační zdroje: Živnostenský rejstřík. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek „Otevřené informační zdroje – živnostenský rejstřík“ je čtvrtým pokračováním seriálu příspěvků, který je věnován problematice vytěžování dat z otevřených informačních zdrojů.

·        Klíčová slova: Registr živnostenského podnikání, fyzické osoby, právnické osoby, vyhledávání podle subjektu, vyhledávání podle osoby.

·        Summary: The paper “Open Information Sources – Trade Register” is the fourth part of a series of articles devoted to data mining from open information sources.

·        Keywords: Trade Register, natural persons, legal entities, searching by subject, searching by person.

 

20. 10. 2015

 

*

 

PBI_2015_03_08

 

Statistické vyhodnocení průzkumu vnímání kultury organizace

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.; PhDr. Petr Jedinák, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek a Petr JEDINÁK. Statistické vyhodnocení průzkumu vnímání kultury organizace. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu vnímání pracovního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců. Výzkum byl proveden v roce 2015 za účasti 502 respondentů. Vyhodnocení výzkumu bylo provedeno pomocí standardních statistických metod.

·        Klíčová slova: organizační kultura, průzkum, výzkum.

·        Summary: The paper presents the information from the outcomes of the conducted research on perception of work environment and work conditions employees. The research was carried out in 2015 with the participation of 502 respondents. Evaluation of research was carried out using standard statistical methods.

·        Keywords: organizational culture, survey, research.

 

20. 10. 2015

 

*

 

PBI_2015_03_09

 

Otevřené informační zdroje: Katastr nemovitostí

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.; Mgr. Kateřina Kliková

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán a Kateřina KLIKOVÁ. Otevřené informační zdroje: Katastr nemovitostí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek „Otevřené informační zdroje – katastr nemovitostí“ je třetím pokračováním seriálu příspěvků, který je věnován problematice vytěžování dat z otevřených informačních zdrojů. V tomto příspěvku se jedná o jakýsi metodický návod jakým způsobem identifikovat vlastníka objektu podle známé adresy a to ať již se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu a jaké informace lze z katastru nemovitostí
k vlastníkovi zjistit.

·        Klíčová slova: Katastr nemovitostí, železniční knihy, horní knihy, pozemkové knihy, berní rula, lánové rejstříky, tereziánský katastr, panský katastr, nový josefinský katastr, stabilní katastr.

·        Summary: The paper „Open information sources – cadastre of real estates“ is the third part of the series of contributions, which is devoted to the issue of data mining

·        from open information sources. In this paper it is a kind of methodical instructions how to identify the owner of the object by a known address, whether it is legal person or natural person and what information can be found from the land register to the owner.

·        Keywords: Cadastre of Real Estate, Railway Books, Upper Books, Land Registers, Taxes, Field Registers, Teresian Cadastre, Manor Cadastre, New Josephine Cadastre, Stable Cadastre.

 

7. 10. 2015