logo

 

ROK 2015

 

Ročník II

 

Číslo 2

 

*

 

PBI_2015_02_01

 

Analýza bezpečnostních rizik informačních systémů

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Analýza bezpečnostních rizik informačních systémů. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cílem článku bylo poskytnout pohled na problematiku analýzy rizik informačních systémů a uvést přehled základních metodik, které vedou ke vzniku analýzy a jsou specifické především v oblasti informačních systémů.

·        Klíčová slova: analýza rizik, informační systémy, metodika.

·        Summary: The aim of this paper was to present a perspective on the issue of risk analysis of information systems and to introduce an overview of the basic methodologies that lead to the formation of analysis and are specific primarily in the area of information systems.

·        Keywords: risk analysis, information systems, methodology.

 

17. 7. 2015

 

*

 

PBI_2015_02_02

 

Jakým způsobem je možné definovat náklady související s bezpečností?

 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Zuzana Krulíková

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich a Zuzana KRULÍKOVÁ. Jakým způsobem je možné definovat náklady související s bezpečností? Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek se ve stručnosti zamýšlí nad otázkou „kolik stojí bezpečnost“ respektive „jaké jsou či mohou být náklady určitého bezpečnostního incidentu“. Při této a priori nevděčné činnosti jsou do značné míry využity poznatky z mezinárodního projektu bezpečnostního výzkumu, kde se oba autoři svého času angažovali.

·        Klíčová slova: Bezpečnost, náklady, opatření, dopady, finance.

·        Summary: The paper briefly examines the question of "how much does the security cost" or “what are or may be the cost of a particular security incident”. In this a priori ungrateful activity are largely used outcomes of the international security research project where both authors were involved.

·        Keywords: Safety/security, cost, measures, impacts, finance.

 

17. 7. 2015

 

*

 

PBI_2015_02_03

 

Otevřené informační zdroje: Obchodní rejstřík

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.; Mgr. Kateřina Kliková

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán a Kateřina KLIKOVÁ. Otevřené informační zdroje: Obchodní rejstřík. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek „Otevřené informační zdroje – obchodní rejstřík“ je druhým pokračováním seriálu příspěvků, který je věnován problematice vytěžování dat z otevřených informačních zdrojů. Příspěvek popisuje, jaká data se zapisují do obchodní rejstříku a jakým způsobem je možné tato data vyhledat a získat pro další analytickou práci. Na příkladu je demonstrováno, jakým způsobem lze snadno a rychle zjistit vazby
a souvislosti jedni jednotlivými lidmi a firmami podnikajících v České republice, včetně jejich historie.

·        Klíčová slova: Obchodní rejstřík, sbírka listin, insolvenční rejstřík, vizuální obchodní rejstřík.

·        Summary: The paper “Open Information Sources - Business Register” is the second part of a series of articles devoted to the issue of data mining from open information sources. The paper describes what data are recorded in the Commercial Register and how it is possible to find and obtain this data for further analytical work. The example demonstrates how it is possible to quickly and easily identify the relationships and contexts of individual people and companies operating in the Czech Republic, including their history.

·        Keywords: Commercial Register, Collection of Documents, Insolvency Register, Visual Commercial Register.

 

15. 7. 2015

 

*

 

PBI_2015_02_04

 

Pozice centrální banky prizmatem české legislativy

 

Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VÍŠEK, Jiří. Pozice centrální banky prizmatem české legislativy. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Předkládaný článek popisuje základní atributy fungování centrálního bankovnictví, resp. České národní banky. Česká národní banka je ústavně ukotvena, její další úloha je specifikována zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné právní předpisy, které se vztahují k centrální bance, budou předmětem analýzy v rámci tohoto článku.

·        Klíčová slova: Česká národní banka, centrální banka, regulace, dohled, nezávislost České národní banky, bankovní instituce.

·        Summary: Submitted article describes fundamental attributes of central banking respectively Czech National Bank working. Czech National bank is constitutionally established, its next task is in great detail listed in law nr. 6/1993 Collection, about Czech National Bank, in recent valid form. Relevant law standards which are dealing with central bank will be object for analysis within this article.

·        Keywords: Czech National Bank, Central bank, regulation, supervision, independence of Czech National Bank, banking institution.

 

15. 7. 2015

 

*

 

PBI_2015_02_05

 

Kriminalita dětí v kybernetickém prostředí

 

Mgr. Lukáš Habich

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HABICH, Lukáš. Kriminalita dětí v kybernetickém prostředí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: V dnešní moderní společnosti snad již neexistuje dítě na základní škole, které by nemělo zkušenosti s počítači, či mobilním telefonem. Verbální a nonverbální komunikace se pro jedince stává čím dál tím složitější a naše pocity začínáme vyjadřovat psaným slovem. Uspokojuje nás, že máme na sociální síti přátel více, než naše malé město obyvatel a i přes toto tvrzení pozorujeme psychický tlak na náš organismus. Pohybujeme se v neznámém prostředí, které můžeme nazvat nočním Bronxem, jelikož nevíme, z které strany nás někdo může napadnout. I přes tyto teorie jsou sociální sítě nejoblíbenějším komunikačním zdrojem dětí a mládeže.

·        Klíčová slova: Kybernetická kriminalita, Facebook, sociální síť, kyberprostor.

·        Summary: In today's modern society perhaps there is no longer a child in elementary school who has no experience with computers or mobile phone. Verbal and non-verbal communication is becoming increasingly complex for individuals and we begin to express our feelings in written words. We are satisfied that we have more on our social network of friends than our small city of the population, and despite this statement we observe psychological pressure on our organism. We are in an unfamiliar environment, which we can call the Night Bronx, because we do not know from which side someone can attack us. Despite these theories, social networks are the most popular communication source for children and youth.

·        Keywords: Cybercrime, Facebook, social network, cyberspace.

 

15. 7. 2015

 

*

 

PBI_2015_02_06

 

Otevřené informační zdroje: Informační společnost a internet

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.; JUDr. Jan Noga

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán a Jan NOGA. Otevřené informační zdroje: Informační společnost a internet. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek „Otevřené informační zdroje – Informační společnost a internet“ je úvodním článkem připravovaného seriálu příspěvků, který bude věnován problematice vytěžování dat z otevřených informačních zdrojů, tzv. „otevřená data“. Otevřená data jsou data veřejného a soukromého sektoru, která jsou volně k dispozici na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. Následující příspěvky budou věnovány názorným ukázkám, jak mohou policejní orgány využívat otevřená data při odhalování a objasňování počítačové kriminality.

·        Klíčová slova: Informační společnost, internet, IP adresa, internetový katalog, internetový vyhledávač, sociální sítě.

·        Summary: The paper “Open Information Sources - Information Society and the Internet” is an introductory article of the forthcoming series of papers, which will be devoted to the issue of data mining from open information sources, the so-called “open data”. Open data is public and private sector data that is freely available on the Internet in a structured and machine-readable form. The following will be devoted to illustrating how police authorities can use open data to detect and explain cybercrime.

·        Keywords: Information society, internet, IP address, internet catalog, internet search engine, social networks.

 

7. 7. 2015

 

*

 

PBI_2015_02_07

 

Kriminalistická praxe a senzibilové

 

JUDr. Josef Pelant

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PELANT, Josef. Kriminalistická praxe a senzibilové. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Autor popisuje své praktické zkušenosti s tzv. senzibily, osobami s mimo-smyslovými schopnostmi, při objasňování závažné trestné činnosti. Upozorňuje na výzkum těchto fenoménů ve světě na různých univerzitách a na stanovisko forenzní i transpersonální psychologie.

·        Klíčová slova: Kriminalistika, senzibilové, forenzní psychologie, transpersonální psychologie.

·        Summary: The author describes his practical experience with the so-called sensibiles, persons with extra-sensory abilities, in explaining serious crime. It draws attention to the research of these phenomena around the world at various universities and to the opinion of forensic and transpersonal psychology.

·        Keywords: Forensics, sensory, forensic psychology, transpersonal psychology.

 

25. 6. 2015