logo

 

ROK 2015

 

Ročník II

 

Číslo 1

 

*

 

PBI_2015_01_01

 

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování)

 

Bc. Vladimír Výbožťok

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VÝBOŽŤOK, Vladimír. Porušování autorských práv (fotografie a fotografování). Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Práce na téma porušování autorských práv si v první části klade za úkol obecně vymezit autorské právo a pojmy s ním spojené. Dále se pak komplexněji věnuje problematice fotografie a fotografování, zejména vztahu mezi fotografií a autorským právem, omezením pří fotografování, ochraně fotografií, licencím a svobodě panoramatu. Nechybí ani několik konkrétních příkladů z této oblasti. Praktická část práce se zabývá komparativní analýzou právní úpravy svobody panoramatu v České republice s úpravou platnou v několika zvolených členských státech Evropské unie.

·        Klíčová slova: autorské právo; autorství; fotobanka; fotografie; komparativní analýza; licence; svoboda panoramatu.

·        Summary: The aim of this work „Violation of copyright“ in its first part is to describe copyright law and terms connected with it. The following is more complex description of problems of photo and photography, especially connection between photography and copyright law, limitations during taking pictures, protection of photos, licenses and freedom of panorama. Some practical examples from this area are also included. The practical part of this work deals with a comparative analysis of regulation of freedom of panorama in the Czech Republic with a few selected European Union Member States.

·        Keywords: authorship; comparative analysis; copyright; freedom of panorama; license; photo; stock photography.

 

22. 4. 2015

 

*

 

PBI_2015_01_02

 

Odbor pro mírové operace ve struktuře Organizace spojených národů

 

Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VÍŠEK, Jiří. Odbor pro mírové operace ve struktuře Organizace spojených národů. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Předkládaný článek, který nese název „Odbor pro mírové operace ve struktuře Organizace spojených národů“ akcentuje recentní problematiku implementace operací ve prospěch míru. Článek reflektuje elementární význam Odboru pro mírové operace (Department of peacekeeping operations), jeho základní strukturu a uplatnění v procesu fungování Organizace spojených národů. V práci je uvedena základní úloha Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, právní náležitosti v rámci České republiky, které ukotvují problematiku nasazování ozbrojených sil do operací ve prospěch míru. V závěru práce jsou uvedeny aktuální trendy v praxi realizace operací ve prospěch míru a rizika, respektive příležitosti, které ovlivňují úspěšnost a efektivnost budoucího vývoje managementu operací ve prospěch míru.

·        Klíčová slova: Mír, Odbor pro mírové operace, Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, Organizace spojených národů, vláda České republiky, Ústava České republiky, technologie, inovace.

·        Summary: The article, entitled "Department of Peacekeeping Operations in the United Nations Structure" highlights the recent issue of implementation of peace-support operations. The article reflects the elementary importance of the Department of Peacekeeping Operations, its basic structure and its application in the process of functioning of the United Nations. The thesis presents the basic role of the United Nations Security Council, legal requirements in the Czech Republic, which anchors the issue of deploying armed forces in peace-support operations. In conclusion, the current trends in the realization of peace and risk operations, or opportunities that affect the success and effectiveness of future development of peace management operations are presented.

·        Keywords: Peace, Peacekeeping Department, United Nations Security Council, United Nations, Government of the Czech Republic, Constitution of the Czech Republic, technology, innovation.

 

21. 4. 2015

 

*

 

PBI_2015_01_03

 

Sociální sítě

 

JUDr. Teddy Sunardi, Ph.D.; JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.; JUDr. Jan Noga

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

SUNARDI, Teddy; Štěpán KALAMÁR a Jan NOGA. Sociální sítě. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Sociální sítě v současné době představují jeden z největších fenoménů dnešní společnosti. Téměř každý člověk mladý či starý mluví, píše a diskutuje na sociální síti – kdo nemá Facebook, Twitter, lide.cz atd. jako kdyby neexistoval. I tak je třeba se podívat a vnímat zblízka, co vlastně sociální síť je.

·        Klíčová slova: sociální síť, společenská síť, ARPANET, kyberstalking, sexting, kyberšikana, kybergrooming, trolling.

·        Summary: Social networks are currently one of the biggest phenomena of today's society. Almost every person young or old speaks, writes and discusses on a social network - who does not have Facebook, Twitter, lide.cz etc. as if he or she did not exist. Even so, we need to look closely at what a social network is.

·        Keywords: social network, social network, ARPANET, cyberstalking, sexting, cyber-bullying, cybergrooming, trolling.

 

20. 4. 2015

 

*

 

PBI_2015_01_04

 

Některé z aktuálních trendů spojených s extremismem a terorismem

 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Michal Mazel

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich a Michal MAZEL. Některé z aktuálních trendů spojených s extremismem a terorismem. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Ve dnech 24. až 28. srpna 2009 se na Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislavě uskutečnil seminář Právní aspekty boje proti terorismu a extremismu (Legal Aspects of Combating Terrorism and Extremism). Některé z poznatků, které v této souvislosti zazněly, nebyly dodnes v prostředí České republiky ve větší míře publikovány, přestože se jedná o neutajované informace, dohledatelné
v otevřených zdrojích.

·        Klíčová slova: Terorismus, násilný extremismus, radikalizace, bezpečnostní opatření, případové studie, ochrana kritické infrastruktury.

·        Summary: On August 24 to 28, 2009 Police Academy in Bratislava hosted a seminar „Legal Aspects of Combating Terrorism and Extremism“. Some of the findings, heard during this seminar, were not in the Czech Republic widely published, although they are based on unclassified information, able to be found in open sources.

·        Keywords: Terrorism, violent extremism, radicalization, security measures, case studies, critical infrastructure protection.

 

20. 4. 2015

 

*

 

PBI_2015_01_05

 

Mezinárodní společenství v úsilí o mírové vztahy ve světě na počátku 21. století

 

JUDr. Václav Mastný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MASTNÝ, Václav. Mezinárodní společenství v úsilí o mírové vztahy ve světě na počátku 21. století. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Autor příspěvku se jako učitel mezinárodního práva na Policejní akademii České republiky v Praze dlouhodobě zabývá také mezinárodními vztahy. Aktuální téma pojal jako zamyšlení nad letitým problémem potřeby změny ve strukturách a organizaci univerzální mezinárodní organizace, Organizace spojených národů. Od jejího vzniku v roce 1945 došlo v mezinárodních vztazích k mnoha změnám, které si vyžadují také změny ve fungování uvedené organizace. Přes veškeré úsilí se to však nedaří prosazovat. Důvody jsou zcela jistě ve strukturách založených po druhé světové válce, kdy rozložení sil a postavení vítězných mocností mělo jiné dimenze než v současnosti. Autor bere  v úvahy veškeré tyto skutečnosti a zamýšlí se nad možnostmi potřebných změn.

·        Klíčová slova: Organizace spojených národů, Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, Komise pro budování míru, Valné shromáždění Organizace spojených národů, peacebuilding, mírové jednotky Organizace spojených národů, Vojenský štábní výbor, revize Charty.

·        Summary: The author of the paper as a teacher of international law at the Police Academy of the Czech Republic in Prague has also been involved in international relations for a long time. He conceived the current topic as a reflection on the long-standing problem of the need for change in the structures and organization of the universal international organization, the United Nations. Since its inception in 1945, there have been many changes in international relations, which also require changes in the functioning of the organization. In spite of all efforts, however, this has not been achieved. The reasons are certainly in the structures established after the Second World War, when the distribution of forces and the position of victorious powers had different dimensions than today. The author takes into account all these facts and considers the possibilities of necessary changes.

·        Keywords: United Nations, United Nations Security Council, Peacebuilding Commission, United Nations General Assembly, peacebuilding, United Nations Peacekeeping Units, Military Staff Committee, revision of the Charter.

 

20. 4. 2015

 

*

 

PBI_2015_01_06

 

Komparace policistů na prioritní oblasti pro jejich hodnocení podle délky výkonu služby

 

PhDr. Petr Jedinák, Ph.D.; Bc. Marek Čandík, PhD.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

JEDINÁK, Petr a Marek ČANDÍK. Komparace policistů na prioritní oblasti pro jejich hodnocení podle délky výkonu služby. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek podává informaci o tom, jak vnímají příslušníci Policie České republiky (dále také policisté) stanovené klíčové oblasti v rámci metodiky služebního a průběžného hodnocení výkonu služby. Policie České republiky (dále také policie) má metodiku hodnocení policistů stanovenou jako závaznou normu, která je právně vymezena formou Závazného pokynu policejního prezidenta (ZP PP). V rámci provedeného výzkumu jsme zjišťovali, zda-li existuje prokazatelně významný rozdíl vnímání prioritních oblastí hodnocení služby policisty v závislosti na délce jejich praxe u policie.

·        Klíčová slova: Klíčové oblasti hodnocení, hodnocení výkonu služby, výstupy z výzkumu, komparace, délka praxe, statisticky významný rozdíl.

·        Summary: The paper provides information on the perception of members of the Police of the Czech Republic (hereinafter also the police officers) in the defined key areas within the methodology of service and continuous evaluation of service performance. The Police of the Czech Republic (hereinafter also the Police) has a methodology for evaluating police officers set as a binding standard, which is legally defined in the form of a Binding Instruction of the Police President. During the research we investigated whether there was a demonstrably significant difference in the perception of priority areas of evaluation of the police service depending on the length of their practice with the police.

·        Keywords: Key areas of evaluation, service performance evaluation, research output, comparison, length of practice, statistically significant difference.

 

20. 3. 2015

 

*

 

PBI_2015_01_07

 

Chemické zbraně prizmatem mezinárodního práva

 

JUDr. PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PADRNOS, Jaroslav. Chemické zbraně prizmatem mezinárodního práva. Právo, Bezpečnost, Informace, 2015, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Chemické zbraně patří do skupiny zbraní hromadného ničení. Prokazatelně poprvé byly použity za 1. světové války. Jejich účinky na zdraví a život zasažených jsou devastující až fatální. Mezinárodním právem je vývoj chemických zbraní, jejich výroba, hromadění a používání zakázáno.

·        Klíčová slova: Chemické zbraně, mezinárodní právo, yperit.

·        Summary: Chemical weapons belong to the group of weapons of mass destruction. They were proven for the first time during the First World War. Their health and life effects are devastating and even fatal. International law prohibits the development of chemical weapons, their manufacture, accumulation and use.

·        Keywords: Chemical weapons, international law, mustard.

 

20. 3. 2015