ROK 2014

 

Ročník I

 

Číslo 4

 

*

 

PBI_2014_04_01

 

Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie České republice v Praze k problematice zálohování dat

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.; JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek a Štěpán KALAMÁR. Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie České republice v Praze k problematice zálohování dat. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek prezentuje první výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie České republiky v Praze k problematice zálohování dat. Průzkum byl realizovaný v rámci dílčího výzkumného úkolu (DVÚ) č. 4/8 „Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti“ na Policejní akademii České republiky v Praze.

·        Klíčová slova: Pilotní průzkum, dotazník, zálohování dat.

·        Abstract: The paper presents some first results of a pilot survey of students attitudes at Police Academy of the Czech Republic in Prague in the issue of data backup. The survey was implemented under the sub-research project DVU no. 4/8 "Support of e-learning and scientific activity in the field of justice and security" at the Police Academy of the Czech Republic in Prague.

·        Keywords: Pilot surway, questionnaire, data backup.

 

20. 1. 2015

 

*

 

PBI_2014_04_02

 

Mravní rozměr výchovy k brannosti

 

JUDr. PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

Padrnos, Jaroslav. Mravní rozměr výchovy k brannosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Mravní predikáty tvoří podstatu filozofie státu a jeho funkcí. Speciálně významné jsou pro jeho funkci obrannou a aplikované pro výchovu k brannosti (brannou výchovu). Před pedagogickou teorií i praxí vyvstává aktuální úkol se mravní výchovou jako nejzávažnější a nejkomplikovanější složkou výchovy k brannosti zabývat jako vážným problémem.

·        Klíčová slova: Brannost, etika, filozofie, mravnost, ústava.

·        Summary: Moral predicates form the essence of the philosophy of the state and its functions. Especially important for its function defensive and applied for education to defense (military education). Prior to pedagogical theory and practice, the current task of dealing with moral education as the most serious and complicated component of defense education arises as a serious problem.

·        Keywords: "Defenseability", ethics, philosophy, morality, constitution.

 

20. 1. 2015

 

*

 

PBI_2014_04_03

 

Průběžný výzkum problematiky dětské kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie České republiky

 

Mgr. Lukáš Habich

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HABICH, Lukáš. Průběžný výzkum problematiky dětské kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie České republiky. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek je zaměřen na jednu z dílčích částí výzkumu, který by měl sloužit, jako podklad pro vyhodnocení výsledků provedené analýzy případně doporučení na zkvalitnění práce policejního orgánu a spolupráci orgánů státní správy a samosprávy. Při zjištění nedostatečného povědomí a vědomí příslušníků Policie České republiky (na základních útvarech Policie České republiky) o problematice a řešení postupu kybernetických útoků mezi dětmi zvýšit účinnost pedagogicko-výchovného procesu
v rámci celoživotního vzdělávání (vytvoření kurzů pro příslušníky Policie České republiky a zahrnutí do základní odborné přípravy).

·        Klíčová slova: Kybernetická kriminalita, empirický výzkum, hypotéza, dotazník.

·        Summary: The paper focuses on one of the partial parts of the research, which should serve as a basis for evaluating the results of the performed analysis or recommendations for improving the work of the police authority and cooperation between state and local authorities. In case of insufficient awareness and awareness of the members of the Police of the Czech Republic (regarding the basic units of the Police of the Czech Republic) about the issue and solution of cyber attacks among children, increase the effectiveness of the pedagogical-educational process within lifelong learning.

·        Keywords: Cybercrime, empirical research, hypothesis, questionnaire.

 

19. 1. 2015

 

*

 

PBI_2014_04_04

 

Současné možnosti zabezpečení digitálních produktů

 

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ČANDÍK, Marek. Současné možnosti zabezpečení digitálních produktů. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek popisuje současné možnosti zabezpečení digitálních produktů multimediálního charakteru. Uvádí komparaci vlastností kryptografických technik, technologie správy digitálních práv a digitálního vodotisku.

·        Klíčová slova: Bezpečnost dat, digitální vodotisk, správa digitálních práv.

·        Abstract: The paper describes the current possibilities of digital security of multimedia based products. In the paper a comparison of the properties of cryptographic techniques, digital rights management technology and digital watermarking is presented.

·        Keywords: Data security, digital watermarking, digital rights management.

 

6. 1. 2015

 

*

 

PBI_2014_04_05

 

Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 2. část – Učební předmět „Teorie informační bezpečnosti“

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán. Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 2. část – Učební předmět „Teorie informační bezpečnosti“. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek volně navazuje na předchozí příspěvek „Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 1. část - registrace do systému“, který byl zveřejněn ve 3. čísle elektronického časopisu „Právo-Bezpečnost-Informace“. Úkolem tohoto příspěvku je provést nového uživatele (studenta) všemi možnostmi, které elektronický systém učebních předmětů „Teorie informační bezpečnosti“ a „Bezpečnost informací“ nabízí ve vztahu k úspěšnému naplnění všech předepsaných podmínek pro získání zápočtu z těchto učebních předmětů, pokud si je student ve studentském informačním systému (SISu) zvolil ke studiu v příslušném akademickém studijním roce a to buď v letním, nebo zimním semestru.

·        Klíčová slova: Integrovaný úkol, dílčí výzkumný úkol, elektronická podpora výuky, teorie informační bezpečnosti, bezpečnost informací.

·        Summary: The paper loosely follows the previous paper “Electronic Support for Education and Scientific Activities in the Field of Law and Security Part 1 - Registration in the System”, which was published in the 3rd issue of the electronic journal “Law-Security-Information”. The aim of this paper is to guide a new user (student) through all the possibilities offered by the electronic system of the subjects "Information Security Theory" and "Information Security" in relation to the successful fulfillment of all prescribed conditions for obtaining credits from these subjects. he has chosen the Student Information System (SIS) to study in the respective academic study year, either in the summer or winter semester.

·        Keywords: Integrated task, partial research task, e-learning support, information security theory, information security.

 

14. 1. 2015

 

*

 

PBI_2014_04_06

 

Arktická oblast a její význam v současných mezinárodních vztazích

 

JUDr. Václav Mastný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MASTNÝ, Václav. Arktická oblast a její význam v současných mezinárodních vztazích. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Zásadní změnu na celosvětové úrovni zaznamenal konec studené války. Arktický region byl předmětem zvýšeného zájmu zejména z hlediska bezpečnostního, vojensko-strategického a mocenského. Proměna vztahů má několik příčin. Jako první je možné uvést klimatické změny, díky tání ledovců, druhou příčinou jsou velká naleziště energetických a jiných nerostných surovin. Třetím problémem je řada nevyřešených sporných otázek mezi hlavními aktéry regionu, tzv. arktickou pětkou – Spojenými státy americkými, Kanadou, Ruskou federací, Norskem a Dánskem. Mimo uvedené musí být zmíněny další státy, Island, Švédsko a Finsko. Celkem jde o tzv. arktickou osmičku. Tento článek je pokusem popsat ve stručnosti složitost vztahů, také v souvislosti s přípravami k otevírání tzv. severních plavebních cest.

·        Klíčová slova: Arktida, ledovce, nerostné suroviny, arktická pětka, lodní cesta, vojenské základny, spory o kontinentální šelfy, arktické ostrovy.

·        Summary: The end of the Cold War has seen a fundamental change at the global level. The Arctic region was of particular interest in security, military-strategic and power terms. Changing relationships has several causes. The first is climate change, due to the melting of glaciers, the second is the large deposits of energy and other minerals. The third problem is a number of unresolved issues between the main players in the region, the so-called Arctic Five - the United States, Canada, the Russian Federation, Norway and Denmark. In addition, other countries, Iceland, Sweden and Finland must be mentioned. In total, this is the so-called Arctic Eight. This article attempts to briefly describe the complexity of relationships, also in the context of preparations to open the so-called northern shipping routes.

·        Keywords: Arctic, glaciers, minerals, Arctic Five, shipping route, military bases, continental shelf disputes, Arctic islands.

 

4. 1. 2015

 

*

 

PBI_2014_04_07

 

Rituály, jejich vývoj v současné společnosti, možné „podhoubí“ extremismu?

 

JUDr. Josef Pelant

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PELANT, Josef. Rituály, jejich vývoj v současné společnosti, možné „podhoubí“ extremismu? Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek poukazuje na současné změny ve společnosti a v důsledku toho i na rituály a jejich význam; na negativní změny v jejich významu a na důsledek těchto změn. Dále uvádí riziko jejich možného nahrazení jinými způsoby, které by nespokojeným skupinám umožnilo sociální zakotvení, zejména členstvím v extremistických skupinách.

·        Klíčová slova: Rituály, iniciace, změny rituálů, extremistické skupiny.

·        Summary: The paper points to current changes in society and consequently also to rituals and their importance; the negative changes in their meaning and the consequence of these changes. It also mentions the risk of their possible replacement by other means that would allow dissatisfied groups to be socially anchored, especially by membership in extremist groups.

·        Keywords: Rituals, initiation, changes of rituals, extremist groups.

 

16. 12. 2014

 

*

 

PBI_2014_04_08

 

Aspekty mírových operací v mezinárodním humanitárním právu

 

Mgr. Jiří Víšek

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

VÍŠEK, Jiří, Aspekty mírových operací v mezinárodním humanitárním právu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 4. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek s názvem „Aspekty mírových operací v mezinárodním humanitárním právu“ se zabývá většinou mírovými operacemi prováděnými Organizací spojených národů. V článku jsem shrnul problematiku mezinárodního humanitárního práva ve srovnání s mezinárodním právem. Analyzoval jsem historii mírových operací, které jsem rozdělil na časová období. Tento článek ukazuje zdroje, které má Organizace spojených národů k dispozici pro tento druh operací. Také ukazuji, jak Modré přilby pracují v konfliktech o jejich práva a povinnosti. Cílem této práce je ukázat možné postupy pro zlepšení v budoucnu. V závěru jsem popsal hlavně hrozby, ale i doporučení, která tento systém narušují.

·        Klíčová slova: Mír, udržování míru, prosazování míru, Organizace spojených národů, Modré helmy, Ženevská úmluva, mezinárodní humanitární právo, Rada bezpečnosti, řešení.

·        Summary: This article called „Aspects of peacekeeping operations in international humanitarian law“ deals mostly with the peacekeeping operations realized by the United Nations. In the article I summarized problematic of the international humanitarian law compare with international law. I analyzed history of peacekeeping operations which I splited to time periods. At this article is shown about available resources which has United Nations for this kind of operations. I shown also how are Blue helmets working in conflicts about their rights and also duties. The structure of this work has as goal to show possible procedures for improvement in the future. In the conclusion I described mostly threats but recommendation as well which are disturbing this system.

·        Keywords: Peace, peacekeeping, peace-enforcement, United Nations, Blue helmets, Geneva Convention, international humanitarian law, Security Council, solution.

 

11. 12. 2014