ROK 2014

 

Ročník I

 

Číslo 3

 

*

 

PBI_2014_03_01

 

Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti (1. část – registrace do systému)

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štepán. Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti (1. část – registrace do systému). Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem dílčího výzkumného projektu č. 4/8 - „Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva
a bezpečnosti“, který je řešen na Katedře managementu a informatiky Fakultě bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze. Hlavním cílem bylo ověření možností tvorby a následné správy elektronických studijních opor pro výuku v oblasti práva a bezpečnosti na katedře managementu a informatiky. Jedná
o tvorbu elektronických studijních materiálů určených pro výukové předměty „Teorie informační bezpečnosti“ a „Bezpečnost informací“. Úvodní vstup seznamuje čtenáře
s postupem registrace zájemce (studenta, odborníka nebo pedagoga) do elektronického systému určeného pro podporu výše uvedených učebních předmětů.

·        Klíčová slova: Integrovaný úkol, dílčí výzkumný úkol, elektronická podpora výuky, teorie informační bezpečnosti, bezpečnost informací.

·        Summary: The contribution offers an introduction to the outcome of the research project No. 4/8 - “Electronic Support for Teaching and Scientific Activities in the Field of Law and Security”, which is the Greek Department and Informatics of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague. The main reasons were the possibility of searching and publishing electronic study materials for teaching in the field of law and security at the Department of Management and Informatics. They are about electronic electronic study materials for the subjects "Information Security Theory" and "Security Information". The entry list acquaints the reader with the way of registering a candidate (student, expert or teacher) into an electronic system designed to support the above-mentioned courses.

·        Keywords: Integrated task, partial research task, electronic support of education, information security theory, information security.

 

30. 9. 2014

 

*

 

PBI_2014_03_02

 

Respektování mezinárodně právních norem – základ světové bezpečnosti

 

JUDr. PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PADRNOS, Jaroslav. Respektování mezinárodně právních norem – základ světové bezpečnosti. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Dodržování norem mezinárodního práva veřejného je nezbytnou zárukou mírové rovnováhy sil všech států. Mělo by být jejich niterným zájmem. Flagrantní porušování těchto norem a dopouštění se zločinu agrese je přímo úměrné vojenské síle států.

·        Klíčová slova: Válečné právo, právo k válce, právo ve válce, útočná válka, agrese, zločin proti míru, okupace, referendum, právo na sebeurčení.

·        Summary: Respect for the standards of public international law is a necessary guarantee of a peaceful balance of power between all states. It should be their inner concern. Flagrant violations of these norms and committing the crime of aggression are directly proportional to the military power of states.

·        Keywords: War law, right to war, right to war, offensive war, aggression, crime against peace, occupation, referendum, right to self-determination.

 

16. 9. 2014

 

*

 

PBI_2014_03_03

 

Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní

 

Ing. Dana Junková, Ph.D.; PhDr. Iva Borská, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

JUNKOVÁ, Dana a Iva BORSKÁ. Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Cílem článku je upozornit na zásadní podmínku pro bezpečnost světa a pro světový mír, kterou je budoucnost bez jaderných zbraní a na iniciativy, které nešíření
a odstranění jaderných zbraní podporují. Na světě dnes stále existuje více než 17 200 jaderných zbraní, které představují vážnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Jejich záměrné použití nebo užití v důsledku nehody či lidského pochybení by mělo katastrofální humanitární a ekologické dopady. 26. září si budeme letos poprvé připomínat jako Den za odstranění jaderných zbraní. Budoucnosti bez jaderných zbraní je dlouhodobým cílem, kterého nelze dosáhnout bez aktivních opatření v mnoha oblastech, včetně vzdělávání a výchovy.

·        Klíčová slova: Aktivní občanství, bezpečnost, jaderné zbraně, ochrana obyvatelstva.

·        Summary: The aim of the article is to draw attention to the fundamental condition for world security and world peace, which is a future without nuclear weapons and to initiatives that promote non-proliferation and elimination of nuclear weapons. There are still more than 17,200 nuclear weapons in the world today, posing a serious threat to international peace and security. Their deliberate or accidental or human misuse would have disastrous humanitarian and environmental impacts. On 26 September this year we will be celebrating for the first time this year as Nuclear Weapons Removal Day. A nuclear-free future is a long-term goal that cannot be achieved without active measures in many areas, including education and training.

·        Keywords: Active citizenship, security, nuclear weapons, population protection.

 

16. 9. 2014

 

*

 

PBI_2014_03_04

 

Kriminalita mládeže v České republice

 

JUDr. PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

PADRNOS, Jaroslav. Kriminalita mládeže v České republice. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Kriminalita obecně i kriminalita mládeže speciálně jsou závažným sociálně patologickým jevem, jenž je předmětem zájmu věd o člověku. Vědci, zabývající se kriminalitou, se přiklánějí k názoru její multifaktoriální etiologie. Kriminalita mládeže v České republice jeví po jejím vzestupu v devadesátých letech 20. století sestupnou tendenci.

·        Klíčová slova: Kriminalita mládeže, delikvent, delikventní chování, antisociální chování, alkoholismus, tabakismus, kriminologie, patopsychologie, psychologie, psychopatologie, psychiatrie, sociologie, etopedie.

·        Summary: Crime in general and juvenile crime in particular are a serious socio-pathological phenomenon which is of interest to human sciences. Crime researchers are inclined to view its multifactorial etiology. Juvenile delinquency in the Czech Republic shows a downward trend after its rise in the 1990s.

·        Keywords: Juvenile delinquency, delinquent, delinquent behavior, antisocial behavior, alcoholism, tobaccoism, criminology, pathopsychology, psychology, psychopathology, psychiatry, sociology, etopedy.

 

3. 9. 2014

 

*

 

PBI_2014_03_05

 

Zahraniční inspirace týkající se prevence a potírání násilí a xenofobie ve školním prostředí. Část II, angloamerický prostor

 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Zahraniční inspirace týkající se prevence a potírání násilí a xenofobie ve školním prostředí. Část II, angloamerický prostor. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek čtenáře seznamuje s několika metodickými podklady, dokumenty, strategiemi či kampaněmi, které v současnosti jsou (nebo v nedávné minulosti byly) uplatňovány s cílem prevence a potírání násilí a xenofobie ve školním prostředí. Prostor je věnován zejména situaci ve Spojeném království a Spojených státech amerických, ale řeč bude i o Austrálii či Irsku. Zmíněny jsou kampaně, projekty či portály, zaměřené na široké spektrum nežádoucích činností či jevů, které si získaly větší mezinárodní věhlas
a byly i předmětem určitých akademických studií.

·        Klíčová slova: Prevence, násilí, xenofobie, rasismus, Spojené království, Spojené státy americké, Austrálie.

·        Summary: Foreign inspiration in the area of prevention and combating of violence and xenophobia in the school environment: Part Two: Angloamerican Area. The paper introduces the readers to several methodological materials, documents, strategies and campaigns that currently are (or recently were) applied to prevent and combat violence and xenophobia in the school environment. The space is devoted mainly to the situation in the United Kingdom, United States of America, but mentioned are also cases as an Australia or Ireland. Mentioned are campaigns, projects or portals, focused on a wide spectrum of adverse events or activities that have gained greater international attention and were also subject of some academic studies.

·        Keywords: Prevention, violence, xenophobia, racism, United Kingdom, United States of America, Australia.

 

3. 9. 2014

 

*

 

PBI_2014_03_06

 

Psychologické aspekty výkonu konzulárních funkcí

 

JUDr. Václav Mastný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MASTNÝ, Václav. Psychologické aspekty výkonu konzulárních funkcí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: K napsání uvedeného článku mne vedly změny při výkonu konzulární služby související s nastalou situací v mezinárodních vztazích. Zejména volný pohyb osob v rámci Evropské unie, snižování počtu diplomatických misí a napjaté mezinárodní vztahy obecně, staví před konzulární službu nové úkoly, které nebude lehké plnit. Zejména na úseku justiční a policejní spolupráce musí konzulární služba spolupracovat s policejními a justičními orgány. Ochrana hranic v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru a s tím související migrace obyvatelstva stanovuje určité povinnosti pro konzulární službu. To vše klade nároky na psychiku pracovníků konzulární služby. V první části článku popisuji nejdůležitější funkce konzulární služby podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, ve druhé pak psychologické aspekty výkonu konzulární služby.

·        Klíčová slova: Konzulární služba, konzulární úředník, konzulární funkce, psychologické aspekty, Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, Evropská unie, schengenský prostor, vízová politika, justiční a policejní spolupráce, migrační politika.

·        Summary: The changes in the performance of the consular service related to the situation in international relations led me to write this article. In particular, the free movement of persons within the European Union, the reduction of diplomatic missions and tense international relations in general, present new challenges for the consular service which will not be easy to perform. In particular, in the field of judicial and police cooperation, the consular service must cooperate with police and judicial authorities. Border control in connection with the Czech Republic's entry into the Schengen area and the related population migration sets certain obligations for consular services. All this puts demands on the psyche of consular staff. In the first part of the article I describe the most important functions of the consular service under the Vienna Convention on Consular Relations, in the second part the psychological aspects of the performance of the consular service.

·        Keywords: Consular service, consular officer, consular functions, psychological aspects, Vienna Convention on Consular Relations, European Union, Schengen area, visa policy, judicial and police cooperation, migration policy.

 

1. 9. 2014

 

*

 

PBI_2014_03_07

 

Kriminalita bílých límečků

 

Mgr. Miloslav Mastný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MASTNÝ, Václav. Kriminalita bílých límečků. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Doktorandská zkouška z předmětu forenzní psychologie mne vedla k zamyšlení nad problematikou, která zasahuje i do sféry kriminologie a kriminalistiky. Přestože kauzy

·        naznačené v článku jsou staršího data a v textu poznamenávám, že se v České republice situace v bankovnictví v jistém směru stabilizovala, není na škodu si takovéto kauzy připomenout, neboť je možné, že se mohou v různých jiných variantách znovu uskutečnit. I kauzy, které se ukazují čas od času v zahraničí, svědčí o tom, že tato kvalifikovaná trestná činnost je páchána. Článek je jen krátkým naznačením skutečně závažné problematiky, která by si zasloužila podrobnější a hlubší rozbor.

·        Klíčová slova: Kriminalita bílých límečků, kvalifikovaná trestná činnost, bankovnictví, psychologické aspekty trestné činnosti.

·        Summary: The PhD exam in the subject of forensic psychology led me to reflect on the issue that extends to the sphere of criminology and forensic science. Although the cases outlined in the article are older and I note in the text that the banking situation in the Czech Republic has stabilized in a certain direction, it is no harm to recall such cases, as it is possible that they may be repeated in various other variants. Even cases that appear from time to time abroad suggest that this qualified crime is committed. The article is only a short indication of a really serious issue that deserves a more detailed and deeper analysis.

·        Keywords: White collar crime, qualified crime, banking, psychological aspects of crime.

 

26. 8. 2014

 

*

 

PBI_2014_03_08

 

Nová koncepce řízení výkonu služby příslušníků Policie České republiky – informace o koncepci řízení výkonu služby

 

PhDr. Petr Jedinák, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

JEDINÁK, Petr. Nová koncepce řízení výkonu služby příslušníků Policie České republiky – informace o koncepci řízení výkonu služby. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 3. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek podává informaci o nové koncepci řízení výkonu služby příslušníků Policie České republiky (dále také policisté). Celá koncepce je vedena snahou zkvalitnění služby, kterou Policie České republiky (dále také policie) je povinna ze zákona1 plnit. Koncepce představuje cyklický proces, který obsahuje několik na sebe navazujících fází. Předností této koncepce je i to, že nezapomíná na samotné policisty v rámci jejich kariérního růstu.

·        Klíčová slova: zákon, služební hodnocení, příslušník Policie České republiky, řízení výkonu služby, odměňování, vzdělávání a rozvoj.

·        Summary: The paper provides information on the new concept of management of the performance of the service of members of the Police of the Czech Republic (police officers). The whole concept is guided by an effort to improve the quality of service that the Police of the Czech Republic (hereinafter also the Police) is obliged to fulfill by law1. The concept represents a cyclic process that comprises several successive phases. The advantage of this concept is that it does not forget the police officers themselves in their career growth.

·        Keywords: law, service evaluation, member of the Police of the Czech Republic, performance management, remuneration, education and development.

 

21. 8. 2014