ROK 2014

 

Ročník I

 

Číslo 2

 

*

 

PBI_2014_02_01

 

Zahraniční inspirace týkající se prevence a potírání násilí a xenofobie ve školním prostředí

 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich. Zahraniční inspirace týkající se prevence a potírání násilí a xenofobie ve školním prostředí.  Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek čtenáře seznamuje s několika metodickými podklady, dokumenty, strategiemi či kampaněmi, které v současnosti jsou (nebo v nedávné minulosti byly) uplatňovány s cílem prevence a potírání násilí a xenofobie ve školním prostředí. Prostor je věnován zejména situaci v Německu. Zmíněna je i nadnárodní studie, která se však rovněž často věnuje situaci v prostoru Spolkové republiky. Velké množství kampaní se opírá o internetové portály, obsahující množství dokumentů, plakátů nebo multimédií
k tématu.

·        Klíčová slova: Prevence, násilí, xenofobie, rasismus, Spolkové republika Německo.

·        Abstract: The paper introduces the readers to several methodological materials, documents, strategies and campaigns that currently are (or recently were) applied to prevent and combat violence and xenophobia in the school environment. The space is devoted mainly to the situation in Federal Republic of Germany. Mentioned is also
a multinational study, where attention is also often given to the situation in the Federal Republic. Large number of campaigns is based on internet portals containing a number of documents, posters or multimedia regarding the subject.

·        Keywords: Prevention, violence, xenophobia, racism, Federal Republic of Germany.

 

17. 7. 2014

 

*

 

PBI_2014_02_02

 

E–learning pro příslušníky Policie České republiky v oblasti informační kriminality

 

Mgr. Lukáš Habich

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HABICH, Lukáš. E–learning pro příslušníky Policie České republiky v oblasti informační kriminality. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek je zaměřen na jednu z dílčích částí projektu s názvem „Kraje pro bezpečný internet“, který se zabývá e-learningem pro příslušníky Policie České republiky. V rámci této části e-learningu získají pracovníci místních oddělení Policie České republiky a policejní prevence přehled v problematice kybernetické kriminality, online delikvence, její prevence a řešení. Právě tito uživatelé e-learningu se v praxi setkávají s touto problematikou čím dál tím častěji. Důraz bude tedy kladen na praxi. Cílem programu je vybavit policisty co nejpraktičtějšími informacemi využitelnými pro řešení konkrétních případů kyberkriminality.

·        Klíčová slova: e-learning, počítačová kriminalita, informační a komunikační technologie.

·        Summary: The paper is focused on one of the parts of the project called “Regions for Safe Internet”, which deals with e-learning for officers of the Police of the Czech Republic. Within this part of e-learning, employees of local departments of the Police of the Czech Republic and Police Prevention will get an overview of cybercrime, online delinquency, its prevention and solution. It is these users of e-learning that encounter this issue more and more often in practice. The focus will therefore be on practice. The aim of the program is to provide police officers with the most practical information available to deal with specific cases of cybercrime.

·        Keywords: e-learning, cyber crime, information and communication technologies.

 

8. 7. 2014

 

*

 

PBI_2014_02_03

 

Rozhodnutí státních orgánů a institucí – formy rozhodnutí

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR Štěpán. Rozhodnutí státních orgánů a institucí – formy rozhodnutí. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek „Rozhodnutí státních orgánů a institucí – formy rozhodnutí“ volně navazuje na již publikovaný článek „Rozhodnutí státních orgánů a institucí – úvodní vstup“. Tento příspěvek je věnován jednotlivým formám rozhodnutí, která lze dělit podle toho, zda tato rozhodnutí učinila moc soudní (soud) nebo moc výkonná (správní orgán).

·        Klíčová slova: Rozsudek, usnesení, trestní příkaz, platební rozkaz, rozhodnutí svého druhu, rozhodnutí na místě, schválení smíru, doklad, bloková pokuta.

·        Summary: The paper "Decisions of State Authorities and Institutions – Forms of Decisions" loosely follows the already published article "Decisions of State Authorities and Institutions – Initial Entry". This paper is devoted to different forms of decisions, which can be divided according to whether these decisions were made by judicial (court) or executive (administrative) authorities.

·        Keywords: Judgment, order, criminal order, payment order, decision of its kind, decision on the spot, approval of settlement, document, block fine.

 

3. 7. 2014

 

*

 

PBI_2014_02_04

 

Snahy o reformu veřejné správy v České republice

 

Mgr. Miloslav Mastný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MASTNÝ, Miloslav. Snahy o reformu veřejné správy v České republice. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: K napsání článku mne přivedla snaha popsat situaci po roce 1989, kdy nastaly silné tendence reformovat státní správu v České republice. Snaha nezačínat na zelené louce vedly ke zjišťování obdobných procesů v jiných zemích, které procházely v minulosti obdobnou situací. Byly přebírány zkušenosti ze Spojeného království, Spojených států amerických, Německa a také Nového Zélandu. Přes veškeré snahy se nepodařilo státní správu konsolidovat, spíše docházelo ke snahám privatizovat některé působnosti státu a přenášet (outsoucingovat) je na soukromé advokátní kanceláře a různé soukromé firmy. V konečném důsledku stály snahy mnoho finančních prostředků bez efektu.

·        Klíčová slova: Reforma veřejné správy, regulační mechanismy, New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), Good Governance (GG), Transfer činností, snižování výdajů státního rozpočtu, vztah mezi státem a občany.

·        Summary: The article is trying to describe the situation after 1989 when there was a strong tendency to reform the state administration in the Czech Republic. Efforts not to start in the green field have led to identifying similar processes in other countries that have gone through similar situation in the past. Experiences from the United Kingdom, the United States of America, Germany and New Zealand were also discussed. Despite all efforts, the state administration failed to consolidate, but rather efforts were made to privatize some of the state's powers and to outsource them to private law firmsand various private businesses. Ultimately, efforts have cost a lot of money without effect.

·        Keywords: Public administration reform, regulatory mechanisms, New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), Good Governance (GG), Transfer of activities, reduction of state budget expenditures, relationship between the state and citizens.

 

1. 7. 2014

 

*

 

PBI_2014_02_05

 

Kybernetická kriminalita v organizaci

 

doc. RNDr. Josef Požár, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

POŽÁR, Josef. Kybernetická kriminalita v organizaci. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Článek se zabývá některými aspekty kybernetické kriminality a také uvádí různé pojetí tohoto pojmu. Týká druhů kybernetické kriminality, typů kybernetických útoků. Snaží se kategorizovat pachatele kybernetické kriminality. Popisuje vybrané trendy kybernetické kriminality v roce 2014.

·        Klíčová slova: Informační a komunikační technologie, informační bezpečnost, kybernetická kriminalita, kybernetické trendy.

·        Summary: The article deals with some aspects of cybercrime and also presents different conceptions of this phenomenon. It concerns various kinds of cybercrime and types of attackers and hackers breaking information systems of firms and enterprises. The article describes some trends of cybercrime in 2014.

·        Keywords: Information and Communication Technologies, Information security, cybercrime, cyber threats.

 

7. 4. 2014

 

*

 

PBI_2014_02_06

 

Trestné činy z nenávisti jako projevy politického extremismu

 

doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

SVOBODA, Ivo. Trestné činy z nenávisti jako projevy politického extremismu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Tento článek pojednává o problematice tzv. trestných činů z nenávisti jako konkrétních projevech politického extremismu. V článku jsou zmíněny nejen možnosti trestního postihu této specifické trestné činnosti, ale i legislativní situace na Slovensku, mezinárodně právní souvislosti postihu této specifické trestné činnosti a možnosti kriminalistického zkoumání tohoto fenoménu. V neposlední řadě je pojednáno i o judikatuře jako zdroji utvářejícímu specifické kriminalistické metody zkoumání projevů politického extremismu.

·        Klíčová slova: Kriminalistické zkoumání. Politický extremismus. Trestné činy z nenávisti. Trestní postih.

·        Summary: The article deals with so-called hate crimes as specific manifestations of political extremism. The article mentions not only potential criminal sanctions, but also the legislative situation in Slovakia, international law implications of criminal sanctions for these specific crimes, and available options permitting this phenomenon to be criminally investigated. Last but not least, it touches upon judicature as a source of specific criminal investigation methods developed to examine manifestations of political extremism.

·        Keywords: Criminological investigation. Political extremism. Hate crimes. Criminal sanction.

 

2. 4. 2014

 

*

 

PBI_2014_02_07

 

Politický extremismus a terorismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu

 

doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

SVOBODA, Ivo. Politický extremismus a terorismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 2. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Tento příspěvek pojednává o politickém extremismu a terorismu, jako o možném destabilizujícím prvku vnitřní bezpečnosti státu. V příspěvku je pojednáno
o možných důvodech a příčinách projevů extremismu a je poukázáno na to, že projevy extremismu pronikají prostřednictvím konkrétních osob do struktur ozbrojených sborů
a státní správy. V závěru příspěvku jsou pak navrženy obecné zásady a přístupy k řešení tohoto aktuálního fenoménu současné doby.

·        Klíčová slova: Fašismus, levicový extremismus, nacismus, neofašismus, neonacismus, politický extremismus, pravicový extremismus, rasismus, terorismus, vigilantismus, vnitřní bezpečnost, xenofobie.

·        Summary: This contribution deals with political extremism and terrorism, as a possible destabilizing element of the internal security. In this paper, there are discussed possible reasons and causes of manifestations of extremism and it is pointed out that the manifestations of extremism penetrating through the concrete structures, people in the armed forces and state administration. In conclusion, there are proposed general principles and approaches to solve this current phenomenon of our time.

·        Keywords: External security, internal security, fascism, left-wing extremism, nazism, neofascism, neo-nazism, political extremism, right-wing extremism, racism, terrorism, vigilantism, xenophobia.

 

2. 4. 2014