ROK 2014

 

Ročník I

 

Číslo 1

 

*

 

PBI_2014_01_01

 

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru

 

JUDr. Václav Mastný

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

MASTNÝ, Václav. Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: K napsání článku mne přivedla snaha reagovat na situaci v letecké dopravě v souvislosti s narůstáním obav z teroristických činů v letecké dopravě, zejména v období po napadení Světového obchodního centra ve Spojených státech amerických. Nejdříve popisuji situaci v počátcích letecké dopravy, přijetí prvních mezinárodních smluv o provozování letecké dopravy a poté, co začali ovlivňovat leteckou dopravu teroristé svými činy.

·        Klíčová slova: Vzdušný prostor, Pařížská úmluva, Chicagská úmluva, dohoda o dvou svobodách, úmluva o pěti svobodách, právo přeletu, registrace letadla.

·        Summary: I was motivated to write an article to respond to the aviation situation in connection with the growing fear of terrorist acts in the aviation sector, especially after the piracy of the World Trade Center in the United States. First I describe the situation in the beginning of air transport, the adoption of the first international agreements on the operation of air transport and after the terrorists began to influence air transport by their actions.

·        Keywords: Aerospace, Paris Convention, Chicago Convention, Two Freedoms Agreement, Five Freedoms Convention, Right to Fly, Aircraft Registration.

 

4. 4. 2014

 

*

 

PBI_2014_01_02

 

Trolling

 

JUDr. Teddy Sunardi, Ph.D.; JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.; Mgr. Karel Kuchařík

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

SUNARDI, Teddy; Štěpán KALAMÁR a Karel KUCHAŘÍK. Trolling. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek pojednává o vývojových trendech diskusních chatů, fór, či blogů a sociálních sítí jejichž hlavním smyslem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě k citlivým tématům (v internetovém slangu tzv.“trolling“).

·        Klíčová slova: Sociální síť, diskusní fórum, chat, blog, troll, trollování, Facebook.

·        Summary: The article discusses the development trends of chat chats, forums, blogs and social networks whose main purpose is to provoke other users to an emotional response to sensitive topics (so-called “trolling” in the Internet slang).

·        Keywords: Social network, discussion forum, chat, blog, troll, trolling, Facebook.

 

3. 4. 2014

 

*

 

PBI_2014_01_03

 

Současné Německo a trendy v oblasti extremismu

 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Michal Mazel

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KRULÍK, Oldřich a Michal MAZEL. Současné Německo a trendy v oblasti extremismu. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek ve stručnosti mapuje některé současné trendy nebo postřehy, týkající se vývoje v oblasti extremismu v rámci Spolkové republiky Německo. V řadě ohledů může být vazba některých myšlenkových proudů na extremismus nejasná a pro širší veřejnost matoucí.

·        Klíčová slova: Německo, extremismus, radikalismus, demokracie.

·        Summary: This article briefly describes some current trends or observations, regarding the development of extremism within the Federal Republic of Germany. In many respects, a link of some concepts or ideas to extremism, might be a little bit vague or confusing to the wider public.

·        Keywords: Germany, extremism, radicalism, democracy.

 

3. 4. 2014

 

*

 

PBI_2014_01_04

 

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

 

Mgr. Lukáš Habich

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

HABICH, Lukáš. Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii ČR. Preventivní program je postaven na spolupráci orgánů státní správy a samosprávy se školami a školskými zařízeními. Cílem programu je předcházení před kybernetickou kriminalitou ve školách mezi žáky a zlepšení komunikace a informovanosti učitelů a žáků.

·        Klíčová slova: Dětská kybernetická kriminalita, prevence, MRK (míra rizika kyberšikany).

·        Summary: The paper deals with the prevention program in Wales and proposes a preventive program for the Police of the Czech Republic. The prevention program is based on cooperation between state and local authorities with schools and school facilities. The aim of the program is to prevent cybercrime in schools between pupils and to improve communication and information for teachers and pupils.

·        Key words: Child cybercrime, prevention, cyberbullying risk.

 

1. 4. 2014

 

*

 

PBI_2014_01_05

 

Rozhodnutí státních orgánů a institucí – úvodní vstup

 

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KALAMÁR, Štěpán. Rozhodnutí státních orgánů a institucí – úvodní vstup. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje stručnou úvodní orientaci, jakým způsobem v České republice rozhodují její státní orgány a instituce. Uvádí základní druhy rozhodnutí a jejich dělení podle toho zda se jedná o materiální nebo procesní věci a jaké jsou obsahové a formální náležitosti rozhodnutí.

·        Klíčová slova: Rozhodnutí, práva a povinnosti, rozsudek, trestní příkaz, rozhodčí nález, výměr, usnesení, předběžné opatření, výrok, odůvodnění, poučení o opravném prostředku.

·        Summary: The article provides the reader with a brief introduction to the decision-making in the Czech Republic of its state authorities and institutions. It states the basic types of decisions and their division according to whether they are material or procedural matters and what are the content and formal requirements of the decision.

·        Keywords: Decisions, rights and obligations, judgment, criminal order, arbitration award, assessment, order, interim measure, verdict, reasoning, remedy.

 

31. 3. 2014

 

*

 

PBI_2014_01_06

 

Migrace, emigrace, uprchlictví

 

Mgr. Marcela Zygulová Jirásková

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ZYGULOVÁ JIRÁSKOVÁ, Marcela. Migrace, emigrace, uprchlictví. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, č. 1. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Příspěvek poskytuje úvodní vhled do problematiky migrace a uprchlictví. Přibližuje základní právní rámec České republiky se vztahem k migraci, rizika, pohnutky i důsledky, které uprchlictví charakterizují. Naznačuje počátky migrační politiky v České republice po roce 1989.

·        Klíčová slova: Migrace, civilizace, uprchlictví, globalizace, migrační politika.

·        Summary: The paper provides an initial insight into the problems of migration and refugees. It approaches basic legal framework of the Czech Republic related to migration, risks, motives and consequences that characterize the refugees. It suggests the beginnings of a migration policy in the Czech Republic after 1989.

·        Keywords: Migration, civilization, refugees, globalization, migration policy.

 

25. 3. 2014